Aineistot 3369-3388 / 6775

  • Objektorienterad analys med UML: ett praktikfall 

   Norrgård, Kenneth (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Denna avhandling handlar om objektorienterad analys med syfte att testa användbarheten av beskrivningstekniken UML. Arbetet tar inte upp de mest grundläggande aspekterna utan utgår ifrån att läsaren redan är förtrogen med ...
  • Obstacles to Online Yoga – Empirical Study on Yoogaia’s Passive Customers 

   Savelainen, Anna (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yoga is an ancient Indian physical and mental practice that has become extremely popular in the Western World, and is nowadays also available on Internet. The case firm of the study is a Finnish start-up company Yoogaia ...
  • Occupational Well-Being of International Business Travelers: The Role of Leader-Member exchange and Travel Days 

   Heikkilä, Milla (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   International business has increased enormously during the past years due to advanced communication technology, falling trade barriers and highly developed transportation. This transformation in business has created a new ...
  • Odotuskuilututkimus suomalaisesta ympäristöraportoinnista 

   Ahrikkala, Tiina (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ympäristöraportoinnin odotuskuilun olemassaoloa vuosikertomusten laatijoiden ja vuosikertomuksen lukijoiden välillä. Tarkoituksena on verrata keskenään vuosikertomusten lukijoiden ...
  • Offentligt språkbruk i tal. Talarens inventio, hans/hennes ethos, pathos och logos 

   Kaipio, Leena (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu tutkielmani aihe koskee virallista kielenkäyttöä puheessa, puhujan inventiota, sekä hänen ethosta, pathosta ja logosta. Tavoitteenani on tutkia Vaasan kaupunginvaltuuston valtuutettujen ruotsinkielisiä puheita ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Offering Dimensions in Service Business with Analytic Hierarchy Process 

   Väisänen, Mikko (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   In this thesis the total offering package of the case company was surveyed with Analytic Hierarchy Process method. The objective was to define the essential criteria of the offering package, evaluate their weights compared ...
  • “Oh, shit, fuck, bollocks!” “Helvetin perseen perkele!” Subtitling of Swear Words into Finnish in the Comedy TV Series Green Wing 

   Saraste, Suvi (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tutkin kirosanojen käännöksiä suomeksi brittiläisen tv-komediasarjan Green Wingin YLE TV1:llä näytetyissä tekstityksissä. Sarjan nimi on suomeksi Vikatikki ja tekstitykset YLE:lle teki Tuula Friman. ...
  • Ohjaajan roolit verkkokurssin keskustelualueella. Erot opettajan ja tuutorin toiminnassa 

   Kantola, Jenni-Maarit (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella ohjaajien rooleja verkkokurssien keskustelu-alueilla. Aineistona olivat Mediakasvatus- ja Johdatus viestintätieteisiin -verkkokurssien ohjaajien lähettämät viestit. Ohjaajia kursseilla ...
  • Ohjatun taideharrastamisen merkityksellistyminen kuluttajille 

   Vesterinen, Essi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kymmenen viimevuoden aikana omakohtainen taideharrastaminen on lisääntynyt Suomessa kaikissa ikäryhmissä ja vuoteen 2020 mennessä sen arvioidaan edelleen kasvavan. Kasvuun arvioidaan vaikuttavan paitsi ikärakenteen ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ohjelmistokehityksen laatuajattelu 

   Suvanto, Jouko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa on selvitetty ja kuvattu sitä, mihin ohjelmistokehityksen laatuajattelu perustuu, miten se on kehittynyt 1800-luvulta nykyiseen tilaansa ja miten sen pohjalta ohjelmistoprosessia voidaan parantaa. Tieteell ...
  • Ohjelmistokehitysprosessin laadun ja kustannustehokkuuden kehittäminen 

   Lähteinen, Mari (2015)
   Diplomityö
   Tässä tutkielmassa on analysoitu erään kansainvälisen yrityksen Suomen liiketoimintayksikön ohjelmistokehitysprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on löytää kehityskohteita ja tunnistaa käytännön toimenpiteitä, joiden avulla ...
  • Ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen 

   Seppälä, Tanja (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mistä ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen koostuu ja millaisia seikkoja ohjelmistoalan yritysjohtaja huomioi työssään. Tutkimus on luonteeltaan teoreettis-käsitteellinen kirjallisuuskatsaus. ...
  • Ohjelmistolisenssisopimukset ja sopimuksellinen riskienhallinta 

   Valli, Paula (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohteena on ohjelmistolisenssisopimuksiin liittyvä riskienhallinta häiriötilanteiden välttämiseksi. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan ohjelmistolisenssisopimuksille ominaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ohjelmistopalveluideasta arvolähtöiseksi palvelukonseptiksi -Case Patternry 

   Hocksell, Johannes (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa ohjelmistokehittäjiä tuottamaan asiakkaille arvoa tarjoavia ohjelmistopalveluita maailmassa, jossa sekä palvelut että niiden tuottamiseen osallistuvat arvosysteemit ovat muuttuneet entistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ohjelmistopiratismi 

   Siltamäki, Marko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on perehtyä ohjelmistopiratismiin, aineistopohjaisella analyysillä kirjallisuudesta ja tieteellisistä tutkimuksista sekä kyselytutkimuksella. Tutkimuksessa asetetut hypoteesit todennettiin ...
  • Ohjelmistoprojektin aikataulun hallinta. Näkökulmia riskeihin ja onnistumisen edellytyksiin. 

   Uusitupa, Jukka (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelmistoprojektin valmistumiseen aikataulussaan. Vaikuttavia tekijöitä ja ratkaisuehdotuksia menestykselliseen projektitoimintaan pyritään selventämään ...
  • Ohjelmistotestaus ketterässä ohjelmistokehitysprosessissa 

   Nakkila, Esa (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman lähtötilanteena oli Ixonos Oyj:n Tietoliikenne-yksikön ketteriin menetelmiin kuuluvien Scrum ja XP metodeihin pohjautuva SW Design and Implementation – ohjelmistotuotantoprosessi, johon ei ollut määritelty vielä ...
  • Oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksessä 

   Riippi, Johanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Talouselämän kansainvälistyminen on kiihtynyt, ja tämä on asettanut monia haasteita yritysten tilinpäätöksille. Tilinpäätöksen merkitys on kasvanut ja väärinkäytökset ovat lisääntyneet. Yrityksen taloudelliset luvut eivät ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Oikeinkirjoitus ja sen ongelmat lukiossa ja toisella asteella ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa 

   Kuusela, Anna-Kaisa (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu –työni aiheena on oikeinkirjoitus ja sen ongelmat lukiossa ja toisella asteella ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa. Kohdekouluinani ovat Teuvan lukio ja Suupohjan ammatti-instituutti Kauppaoppilaitos ...
  • Oikeudellisen muodon ja taloudellisen sisällön ristiriitatilanteista 

   Kurjenmäki, Sanna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee veronkiertoa tilanteissa, joissa toimenpiteen oikeudellinen muoto ei vastaa taloudellista sisältöä. Veron kiertämisellä tarkoitetaan tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä, joiden päämääränä on hankkia ...