Selaus Oppiaineen mukaanTietotekniikka (KTM)

  • A SHARED INFORMATION SYSTEM FOR TOURISM ENTERPRISES IN DEVELOPING ECONOMIES 

   Tyynelä, Lauri Matti (2011)
   Diplomityö
   In a developing economy's business environment, introduction of new technology creates a large potential for more effective and streamlined production of tourism services. This study shows guidelines of design of an ...
  • A Software Framework for Storing User Workspaces of Desktop Applications 

   Lehesvuo, Arvi (2012)
   Diplomityö
   There are many design problems faced in user interface design of desktop applications. For most of the problems there is some suitable design pattern or existing software component to cope the problem, without having to ...
  • A Software Implementation of the Requirements Abstraction Model 

   Norrback, Oskar (2014)
   Diplomityö
   Requirements are often referred to as one of the main reasons for failed software projects. In this thesis we review the Requirement Abstraction Model (RAM) as outlined by Tony Gorschek and Claes Wohlin. RAM was developed ...
  • Adjacency visualization in mobile networks 

   Laipio, Lauri (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The ever-increasing usage of mobile phones forces the network operators to expand and tune their mobile networks continuously to meet the growing requirements for the quality of service. This is done with the help of ...
  • Aikasarjan mallintaminen Multi-Layer-Perceptron -neuroverkolla 

   Kankaanpää, Jyrki (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä työssä tutkitaan miten Multi-Layer-Perceptron -neuroverkolla mallinnetaan aikasarjoja ja miten luotua mallia voidaan käyttää tuottamaan ennusteita mallinnetusta aikasarjasta. Lisäksi konstruoidaan neuroverkkosovellus, ...
  • Alihankintasopimukset ohjelmistoliiketoiminnassa 

   Viljamaa, Teuvo (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee alihankintasopimuksia elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa ja se on toteutettu teoreettisena kirjallisuustutkimuksena, nojautuen vahvasti lakiteksteihin, säädöstietokantaan ja ...
  • An Adaptive Differential Algorithm 

   Vainioranta, Ville (2013)
   Diplomityö
   Differential Evolution is an evolutionary algorithm designed for global optimization. Its main assets are simplicity, ease of use, and effectiveness, which has been demonstrated in different research papers and evolution ...
  • ANDROID KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN TIETOTURVA: Kuluttajien suhtautuminen tietoturvaan 

   Pohjalainen, Niko (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä tietoturvaan ja Android -käyttöjärjestelmään, sekä kartoittaa Androidin tietoturvauhkia sekä löytää keinoja näiden uhkien välttämiseksi. Kuluttajien suhtautumista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ANVIAN ASIANTUNTIJAN TIETOTEKNINEN ASIAKASPALVELU JA OSAAMINEN 

   Saari, Minna (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimustyössä halutaan asiantuntijan näkökulmasta selvittää ihmisten välistä viestintää tietoteknisissä asioissa, sekä asiantuntijan omia tiedonhakuun ja osaamiseen liittyviä valmiuksia. Tutkimusongelma käsittelee Anvian ...
  • Application reference architecture in public clouds 

   Katajamäki, Anna (2014)
   Diplomityö
   Interest towards cloud computing and its usage in companies core processes has been rising during the last decade. Cloud computing is already a common phenomenon among ordinary consumers and one can run into them almost ...
  • APPLICATIONS IN INDUSTRIAL POWER SYSTEMS BASED ON IEC 61850 STANDARD, Case Emergency Load Shedding and Reactive Power Control 

   Peltoniemi, Timo (2012)
   Diplomityö
   Power management applications require information from the electrical networks they are controlling. Traditionally these signals are implemented with hardwired cabling requiring a remarkable share of design and installation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Apumuistien historia ja käytettävyys 

   Tåg, Paulina (2006)
   Diplomityö
   Apumuisteilla tarkoitetaan pysyviä pitkäaikaisvarastoja, joihin voidaan tallentaa tiedostoja ja varmuuskopioita, sekä joista niitä tarvittaessa voidaan hakea. Apumuistit säilyttävät sisältämänsä tiedon ilman sähköä. Tässä ...
  • ARVONLUONTI KAUPUNGIN JA SIDOSRYHMIEN VÄLILLÄ ÄLYKKÄÄN KAUPUNGIN INNOVAATIOEKOSYSTEEMISSÄ 

   Mäkipää, Pekka (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työ tutkii niitä arvonluonnin keinoja, joita Tampereen kaupunki voi soveltaa, parantaakseen toiminnan laatua ja houkuttelevuutta sidosryhmätoiminnassa Smart Tampere ekosysteemissä. Tavoitteena tunnistaa niitä asioita joihin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvopapereiden analysointijärjestelmä 

   Nikkola, Jarkko (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu –tutkielman tavoitteena on tutkia ja suunnitella arvopapereiden analyysijärjestelmä. Pääpaino tutkielmassa on analysoida järjestelmän käytettävyyttä, käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä tutkia arvopapereiden ...
  • Asenteita yksityisyyden suojaa kohtaan – tarkastelussa sukupolvien väliset erot 

   Sillanpää, Kirsi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Internet on tärkeä ja kaikkialla läsnä oleva osa ihmisten elämää. Informaatioyhteiskunnassa, jossa tiedot ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, raja yksityisen ja julkisen tiedon välillä kuitenkin hämärtyy. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakas-palvelinrakenteen erilaiset verkkorajapinnat 

   Saari, Anna-Kaisa (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena oli asiakas-palvelinrakenteen erilaiset verkkorajapinnat. Suunniteltaessa sovelluksia asiakas-palvelinrakenne on rakenteena yleisesti käytetty, sillä sitä käyttäen saadaan toteutettava sovellus jaettua ...
  • Asiakasodotukset verkkopalveluille ja niiden merkitys automyynnin premium-segmentissä 

   Mäkinen, Ville (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on murroksessa ja yhä useammin ensimmäinen kohtaaminen palveluntarjoajan kanssa tapahtuu digitaalisissa rajapinnoissa. Tässä kehityksessä perinteisen kivijalkamyymälän ja verkkopalveluiden ...
  • ATK-AVUSTEINEN TILINTARKASTUS JA TARKASTUSOHJELMIEN KÄYTETTÄVYYS 

   Kangas, Kaarina (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Atk-tilintarkastus sisältää sekä tietojärjestelmän tarkastuksen, että atk-avusteisen tilintarkastuksen. Suurten tietomäärien käsittelyyn on kehitetty erilaisia tarkastus-ohjelmistoja. Tässä tutkielmassa vertaillaan kahden ...
  • Audio-CD-levyjen kopiosuojaus 

   Ojanperä, Janne (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Audio-CD-levyn kopiosuojauksen tarkoitus on estää musiikin laiton kopiointi. DRM (Digital Rights Management, suomeksi digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) on yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään rajoittamaan sitä, ...
  • Automaattisen verkonvaihtokytkimen testaus 

   Lehtinen, Essi (2007)
   Diplomityö
   Tuotekehitystä viitoittaa yrityksen sisäinen prosessimalli. Kehitystä tukevat dokumentointi ja vikamekanismien huomioiminen sekä niihin varautuminen ajoissa. Tuotteelle tehdään testausta sekä suunnittelun eri vaiheissa ...