Selaus Oppiaineen mukaanJulkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma

  • Alaikäisen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa 

   Savolainen , Outi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Potilaan aseman ja oikeuksien vahvistaminen alkoi 1970-luvulla. Syynä kehitykselle oli muun muassa terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön kasvu ja Suomen liittyminen useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Omaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttaminen 

   Peltokangas, Johanna (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa on pyritty selvittämään ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttamista koskeva lainsäädäntö Suomessa. Lisäksi tutkimuksen tukena on tutkittu oikeuskäytäntöä niiden oikeustapausten avulla, jotka on Vaasan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiamiesmääräys hallintoprosessissa:Erityistarkastelussa asiamiesmääräysten saatavuus 

   Vallenius, Sanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perustuslain 21 §:ssä säädetään oikeudesta hakea tuomioistuinteitse muutosta oikeuttaan tai velvollisuuttaan koskevaan päätökseen. Muutoksenhakuprosessissa tarvitaan kuitenkin usein oikeudellista asiantuntija-apua ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asianosaisjulkisuuden rajoitusperusteet 

   Loimo, Mirka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisyhteisöjen toiminnassa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisen vallan käytöstä ja viranomaisten muusta toiminnasta. Hallinnon avoimuus, asiakirjojen julkisuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eduskunta lainsäätäjänä. Kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet lainsäädäntöprosessissa 

   Turpeinen, Tiina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen eduskunta on Suomen ylin valtiollinen toimielin, jolle kuuluu lainsäädäntövalta. Lainsäädäntö kuuluu tärkeimpiin valtiollisiin tehtäviin, ja yhteiskunnassamme säädetäänkin yhä enemmän lakeja. Oi-keudellinen sääntely ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esitutkinnan asianosaisjulkisuus 

   Yli-Pelkonen, Jari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asianosaisella on julkisuuslain 11 § ja esitutkintalain 11 §:n mukaan oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa tämän asian käsittelyyn. Esitutkintaviranomaiset käyttävät esitutkintaa suorittaessaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esitutkintamateriaalin salassapitoperusteet 

   Ojanperä, Vesa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Salassapitosäännökset ovat yhä kasvavassa roolissa nykypäivän yhteiskunnassa. Ihmisten lisääntynyt tietoisuus omista oikeuksistaan on aiheuttanut sen, että viranomaisten tulee hallita tiedonsaantia koskevat normistot ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esteellisyys kunnallishallinnossa: Luottamushenkilön yhteisöjääviys Suomessa ja Ruotsissa 

   Herlevi, Anna-Maija (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnallishallinnon keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu vaatimus luottamushenkilöiden toiminnan puolueettomuudesta. Esteellisyys on ollut kunnallishallinnossa toistuvasti esillä päätöksentekoon keskeisesti vaikuttavien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esteellisyys valtion- ja kunnallishallinnossa: erityistarkastelussa intressijäävi 

   Rossi, Niina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen vallankäytön on nautittava kansalaisten luottamusta demokraattisessa yhteiskunnassa. Oikeussuojaa antavan viranomaistoiminnan on oltava uskottavaa myös hallinnon ulkopuolisten näkökulmasta katsottuna. Julkishallinnossa ...
  • Eurooppaoikeuden vaikutuksista Suomen oikeusjärjestelmässä 

   Hietala, Anna (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisten tuomioistuinten toimintaympäristö on ylikansallistunut ja kansainvälistynyt Suomen liittyessä Euroopan unioniin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä on altistanut myös oikeusjärjestelmän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Förrättandet av allmänna val i Finland: En analys av situationen i Korsholms kommun 

   Lahti, Tommy (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Demokratin i Finland förverkligas i första hand genom representativ demokrati. För att den representativa demokratin skall fungera krävs det att medborgarna har en vilja att aktivt delta i det politiska livet. Deltagandet ...
  • Hallintomenettelyn joutuisuusvaatimus 

   Luhta, Laura (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa toteutettiin laaja perusoikeusuudistus vuonna 1995. Eräs merkittävimmistä muutoksista oli hyvää hallintoa koskevan perusoikeuden sisällyttäminen valtiosääntöön. Uuteen perustuslakiin (731/1999) sisällytettiin ...
  • Hankintapäätöksen perusteleminen 

   Lintunen, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on osa hallintotoimintaamme. Kilpailuttaminen on tuotu osaksi kansallista lainsäädäntöämme mm. lain julkisista hankinnoista kautta. Lainmukaiset hankintayksiköt ovat velvollisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Humanitaarisen intervention oikeuskysymykset 

   Ratilainen, Jari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valtioiden suvereenisuus on ollut pitkään kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän keskeisiä tukipilareita. Suvereniteetti on kuitenkin myös suojellut tyranneja ja tarjonnut suojan laajoihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Suurin ...
  • Hyvitysmaksu oikeusturvakeinona julkisissa hankinnoissa 

   Liukkonen, Juha-Pekka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen taustalla on julkisten hankintojen sääntely sekä niihin liittyvään muutoksenhakuun luotu oikeusturvajärjestelmä. Yksi markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista oikeusturvakeinoista on hankintalain (laki julkisista ...
  • Hyvä hallinto verotarkastuksissa 

   Koskimäki, Marja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viranomaisten toimintaa ja erityisesti verotarkastustoimintaa kritisoidaan yhteiskunnallisessa keskustelussa säännöllisesti. Tällöin nousee usein esiin asioita, joissa viranomaistoimintaa väitetään hyvän hallinnon vastaiseksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ihmiset kaupan - Oikeusvertaileva tutkimus ihmiskaupan rikosoikeudellisesta sääntelystä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa 

   Hörkkö, Kirta (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tausta: Ihmiskauppaa on luonnehdittu nykyajan orjuudeksi. Huolimatta univeraalista ihmiskaupan vastaisesta tuominnasta, orjuudenkaltaiset olot ovat yhä syvenevä ja sitkeä ongelma uudella vuosituhannella. Tut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsemääräämisoikeus ja etujen suojaaminen edunvalvontainstituutioissa 

   Vuori, Nora (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Holhouslainsäädäntö koskettaa meitä kaikkia jossain elämän vaiheessa. Holhouslainsäädäntöön voidaan katsoa kuuluvan laki holhoustoimesta (1.4.1999/442) ja laki edunvalvontavaltuutuksesta (25.5.2007/648). Holhoustoimen ...
  • Julkiset saatavat ja ulosoton asiamieskielto 

   Tuominen, Hanna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valtaosa ulosottoon saapuvista saatavista on julkisia saatavia, joista säädetään laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Julkisia saatavia ovat verot, julkiset maksut, muut julkisoikeudelliset ja niihin rinnas-tettavat ...
  • Julkisten hankintojen korjaamismenettely: Virheellisen hankintapäätöksen tai hankintamenettelyssä tehdyn virheellisen ratkaisun korjaaminen ja asianosaisen oikeusturva 

   Alatalo, Mari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuonna 2010 julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön säädettiin uusi hankintaoikaisu ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen vaihdettiin valitukseksi. Uudistuksen tarkoituksena oli tehostaa hankinta-asioissa tapahtuvien ...