• Biomass Accumulation of Chlorella Zofingiensis G1 Cultures Grown Outdoors in Photobioreactors 

      Huo, Shuhao; Wang, Zhongming; Zhu, Shunni; Shu, Qing; Zhu, Liandong; Qin, Lei; Zhou, Weizheng; Feng, Pingzhong; Zhu, Feifei; Yuan, Zhenhong; Dong, Renjie (Frontiers Media, 14.06.2018)
      article
      The complicated and changeable weather conditions and pest invasion increase difficulties in outdoor microalgae cultivation. In this paper, outdoor microalgae cultivation experiments were investigated in Foshan city, South ...