• Tilusjärjestelyiden asiakaslähtöisyys 

      Wallius, Kristiina (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Julkishallinnon muuttuessa joustavammaksi julkisten palveluiden laatuun ja sitä kautta myös asiakaslähtöisyyteen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Asiakaslähtöisyyttä on tutkittu julkisella sektorilla pääasiassa ...