• Sähköisen kaupankäynnin riskit ihmisten mielissä 

      Maijala, Atte (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkä takia kaikki ihmiset eivät ole kiin-nostuneita asioimaan verkkokaupassa. Tutkimuksessa selvitetään yleisimpiä käyttämät-tömyyden syitä ja sitä, onko esimerkiksi koulutuksella, ...