• Korkeakoulutuksen haasteet henkilöstöjohtamisen kentässä 

      Jaalama, Hanna (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata korkeakouluasteen henkilöstötehtäviin valmistavaa koulutusta peilaten sitä erityisesti lähitulevaisuuden henkilöstötyön vaatimiin kompetensseihin. Tutkimuksen pääongelmaan, millaisia ...