• Henkilöstön motivaatio ja työtyytyväisyys. Case -tutkimus 

      Jaakkola, Päivi (2003)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työntekijöiden työtyytyväisyyttä sekä heidän käyttäytymistään ohjaavia tarpeita. Lisäksi tutkittiin voidaanko erilaisella tarvepohjalla selittää työntekijöiden kokemaa työtyytyväisyyden ...