• Tasa-arvolain vaikutus kunnallisen viranhaltijan virantäyttömenettelyyn 

      Aaltonen, Hanna (2018)
      Pro gradu - tutkielma 
      Segregaatio eli sukupuolen mukainen eriyttäminen ja erillään pitäminen on keskeinen mekanismi, jolla tuotetaan sukupuolten välistä eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Tällä tarkoitetaan sitä, että työt, toiminnot ja ominaisuudet ...