OSUVA - Selaus nimekkeen mukaan

Aineistot 8335-8354 / 11133

  • T&K-YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ 

   Luhtanen, Tuukka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia kohdeyrityksen eri maissa sijaitsevien t&k-yksiköiden välisessä yhteistyössä, ja esittää kehitysehdotuksia nykyisiin toimintatapoihin. Tutkimus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajakäyttöön tarkoitettujen oikosulkumoottoreitten eristysrakenteiden testaus 

   Pentilä, Mika (2009)
   Diplomityö
   Tässä työssä tarkastellaan ja testataan sähkökoneiden eristysrakenteita uusien standardien valossa. IEC:n alaisena toimiva sähkökoneiden eristerakenteiden standardointityöryhmä on lanseerannut kaksi uutta teknistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajamoduulien sulakesuojaus 

   Vähäjylkkä, Jari (2017)
   Diplomityö
   Suuritehoiset taajuusmuuttajat koostuvat useista erillisistä tasasuuntaaja-, verkkosuun-taaja- ja invertterimoduuleista. Tavallisesti moduulit suojataan syötön puolelle sijoitetta-villa AC-sulakkeilla ja välipiirin puolella ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN HYÖTYSUHTEEN KALORIMETRINEN MITTAUS 

   Keski-Kujala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Energiatehokkuuden parantuessa perinteisen tuloteho–lähtöteho-mittausmenetelmän tarkkuus ei enää riitä häviötehon ja hyötysuhteen luotettavaan mittaamiseen, vaan tilalle tarvitaan vaihtoehtoinen, luotettavampi menetelmä. Tässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN SOVELLUSFUNKTIOIDEN JA TOIMILOHKOJEN TESTAUSYMPÄRISTÖ 

   Kangas, Kai (2010)
   Diplomityö
   Vacon taajuusmuuttajat sisältävät IEC61131-3 standardiin [4] perustuvan ohjelmoin-tiympäristön. IEC61131-3 standardiin perustuva ohjelmointi voidaan toteuttaa viidellä eri ohjelmointikielellä: Ladder Diagram (LD), Function ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajan teho-osan ja oikosulkumoottorin digitaalinen emulaattori 

   Harjula, Jukka (2015)
   Diplomityö
   Hankalasti testattavien järjestelmien tarkastelua varten on kehitetty emulaattoreita. Emulaattorin suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri näkökohtia. Näistä merkittävimmät ovat tarvittava emulaation nopeus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajan välipiirikiskojen suunnittelu: Laminoidut kiskot ja induktanssin pienentäminen 

   Lehto, Eero (2012)
   Diplomityö
   Taajuusmuuttajien käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Taajuusmuuttajien hyötysuhteita ja energiatehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Hyötysuhteen parantaminen edellyttää taajuusmuuttajalta yhä ...
  • Taantuman vaikutus mukautettujen tilintarkastuskertomusten määrään Suomessa 

   Airaksinen, Anu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastajan antamalla mukautetulla tilintarkastuskertomuksella ja ennen kaikkea going concern -lausunnolla voi olla peruuttamattomia vaikutuksia asiakkaan toimintaan, vaikka asiakas ei menisikään konkurssiin. Antaessaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tablet-sovellusten käytettävyys alakoulujen opetuksessa. Tarkastelussa eri oppimistyylit 

   Vierula, Anna (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten lasten opetuskäyttöön suunniteltujen tabletsovellusten käytettävyys tukee erilaisia oppimistyylejä. Oppimistyyleistä työssäni tarkastelin visuaalista, auditiivista ja kinesteettistä ...
  • "Tackar för mejlet!" Meningsbyggnad i privata e-brev 

   Ronkainen, Katja Margareta (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoitus on kuvata kielenkäyttöä sähköpostiviesteissä. Lähempään tarkasteluun on valittu lauserakenteet. Materiaalina tutkimuksessa on 100 sähkö-postiviestiä. Sähköpostien lähettäjät ja vastaanottajat ovat ...
  • Taide ja liike : keho, tila, ääni, kuva, kieli 

   Mäkinen, Olli; Mäntymäki, Tiina (Vaasan yliopisto, 2007)
   book
  • TAIDE, YRITTÄJYYS JA TAIDEYRITTÄJYYS - Tapaustutkimus perheen taideyrittäjyydestä 

   Alonen, Lasse (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee taideyrittäjyyttä. Taiteen ja yrittäjyyden yhdistämistä on tutkittu Suomessa vähän. Taideyrittäjyydellä tarkoitetaan taiteen tekemistä yrittäjämäisistä lähtökohdista. Tutkimuksessa pyrittiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen case: Mikolan Akvarellisali 

   Mustapää, Soile (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen. Tämä tutkimus suoritetetaan toiminnallisena case-tutkimuksena. Tutkielman casena toimii Professori Nàndor Mikolan taidesäätiön ylläpitämä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidemuseon elämyksellinen kuluttaminen 

   Valonen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa kuljetaan taidemuseokäyntien synnyttämien elämysten jäljillä. Museokäyntiä tarkastellaan elämyksellisen kuluttamisen muotona ja tarkoituksena on saada selville, miten taidemuseoita kulutetaan. Aihetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taikauskon vaikutus pörssimarkkinoihin: Perjantai kolmastoista päivä -ilmiö Suomessa ja Etelä-Afrikassa 

   Airaksinen, Matti (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia vaikuttaako taikausko osakemarkkinoihin. Tätä tutkitaan selvittämällä löytyykö Suomen tai Etelä-Afrikan markkinoilta perjantai 13. päivä -anomaliaa. Tämä anomalia tarkoittaa ilmiötä, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAITEELLISEN AUTENTTISUUDEN DISKURSIIVINEN RAKENTUMINEN SUOMALAISEN TAIDETEOLLISUUDEN KENTÄLLÄ 

   Tikkanen, Elina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jäljittelyn ja kopioinnin kulttuurin lisääntyminen sekä korostunut kilpailukyvyn ja kysyntälähtöisyyden peräänkuuluttaminen ovat johtaneet taiteellisen vapauden rajoittamiseen ja sen myötä toimijoiden autenttisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Takaisinostojen ajoitus suomalaisissa pörssiyhtiöissä 2006-2010 

   Rautiainen, Anni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee suomalaisten pörssiyhtiöiden takaisinostojen ajoitusta vuosina 2006–2010. Tutkielmaan on valittu 10 Helsingin pörssiin listattua yritystä, jotka ovat ostaneet omia osakkeitaan tänä aikana. Tarkoitus ...
  • Takakansitekstit kirjaa kauppaamassa. Tarkastelun kohteena genren rakenne ja promotionaalisuus 

   Öhman, Pipsa (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Takakansitekstit ovat monimuotoinen ja toisinaan hyvinkin erilaisista osista koostuva tekstilaji ja siksi kiinnosta genreanalyysin kohde. Takakansitekstien genreä tarkastelevan tutkimuksen aineistoksi valikoitui kymmenen ...
  • Takauksen vanhentuminen 

   Järvinen, Elina (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Takaus on oikeudelliselta luonteeltaan erittäin ankara sitoumus. Takauksen ollessa erittäin yleinen oikeustoimi ja hyvin merkittävä vakuusmuoto, se on aiheuttanut myös paljon ongelmia. Tutkimuksen taustalla on takausta ...
  • Takeovers and Acquiring-Firm Returns: Evidence from Finland 2003-2008 

   Backman, Jens (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study investigates how acquisition announcements affect the value of the bidder. The main purpose is to study the acquiring firm shareholder wealth gains in short and long-term. The sample consists of 290 acquisitions ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.