Selaus Oppiaineen mukaanJulkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma

  • Kaavoitus elinkeinotoiminnan säätelijänä kunnassa 

   Kauppinen, Mirva (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kaavoituksella ohjataan erilaisia maankäyttötarpeita, jotka voivat usein olla päällekkäisiä tai jopa ristiriitaisia. Tutkimuksessani kaavoituslainsäädäntöä lähestytään elinkeinotoiminnan näkökulmasta, jolle tulee varata ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kiusantekovalitukset 

   Dahlbacka, Terhi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnallisvalitus on kaikille kunnan jäsenille ja asianosaisille osoitettu oikeus hakea muutosta kunnan viranomaisten päätöksiin. Näin ollen kunnallisvalituksen funktio on kaksijakoinen: Toisaalta kunnallisvalitus on kunnan ...
  • Komission täytäntöönpanovalta maatalouden markkinajärjestelyjen hallinnossa 

   Mäkelä, Sanna-Kaisa (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus pyrkii selvittämään ongelmia komission täytäntöönpanovaltaa koskien maatalouden markkinajärjestelmien hallinnossa. Komissiolla on laaja valta markkinajärjestelmien hallinnossa ja ylipäätään koko EU:n lainsäädänt ...
  • Kunnallinen kansanäänestys ja sen vaikutus kuntajaon muutoksissa 

   Hakola, Noora (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa demokratia perustuu edustuksellisuuteen ja se on turvattu niin perustuslaissa (731/1999) kuin kuntalaissa (356/1995). Kunnassa päätösvaltaa käyttää edustuksellisen demokratian periaatteen mukaisesti asukkaiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kunnallisen jaotuksen muuttaminen. Oikeudelliset edellytykset ja kunnallinen itsehallinto. 

   Tuuri-Tammela, Helena (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomi jakaantuu kuntiin yleisen hallinnon alueellisen toimivaltamääritysten perustana ja kansalaisten itsehallinnollista tarkoitusta varten. Kuntajakomuutoksille säädetään menettelyt ja oikeudelliset edellytyk-set ...
  • Kuntien rahoituksen ja velvoitteiden yhteensovittaminen perusopetuksen järjestämisessä 

   Matikainen, Tanja (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunnan kehityksen myötä kuntien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet. Valtio voi lailla määrätä kunnille tehtäviä, jotka niiden on hoidettava. Näiden tehtävien hoitamiseen kunnat saavat valtionosuuksia. Kunnille ...
  • Kuntien yhteistyö ja julkiset hankinnat 

   Löytty, Katri (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkiset hankinnat ovat merkittävä osa julkista taloutta. Kappalemääräisesti noin kaksi kolmasosaa kaikista hankinnoista tehdään kunnissa. Kuntien toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana: kuntien ...
  • Kuuleminen sosiaalioikeudessa 

   Blomqvist, Anne (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sosiaalioikeuden asiakkaan oikeusasemaa suojaavat perustuslain 19 §:n sosiaaliset oikeudet ja menette-lyyn liittyvät perustuslain 21 §:n oikeudet ja oikeuksia täsmentävät oikeusperiaatteet. Oikeus tulla kuul-luksi on tärkeä ...
  • Lapsen oikeus terveelliseen päiväkoti- ja oppimisympäristöön 

   Mänty, Riikka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kosteus- ja homeongelma ei kosketa ainoastaan yksityisomistuksessa olevia rakennuksia, vaan myös julkisista rakennuksia löytyy vastaavia ongelmia. Päiväkodit ja koulut kuuluvat niihin julkisiin rakennuksiin, joissa lasten ...
  • Lapsen osallisuus huostaanottoprosessissa: Osallisuus lapsen edun toteutumisen ehtona 

   Eloranta, Anu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lainsäädäntöympäristön oli muuttunut vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 maaliskuun alusta voimaan tulleen perustuslain (731/1999) sekä Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten; pääasiassa YK:n lapsen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lasten oikeudet huostaanottoprosessissa 

   Havukainen, Satu (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perus- ja ihmisoikeudet ovat tärkeä osa oikeusjärjestelmäämme, johon kuuluvat myös lasten oikeudet, jotka ovat nousseet paremmin esiin vasta 1990-luvulla kansainvälisten ihmisoikeussopimusten myötä. Lasten erityiseen asemaan ...
  • Lasten oikeuksien toteutumisen valvonta huostaanotossa ja sijaishuollossa 

   Voutilainen, Tiina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut Suomessa vauhdilla. Tähän vaikuttaa yhteiskunnan tilanne: ihmisiltä, niin lapsilta kuin aikuisiltakin, vaaditaan joka suhteessa enemmän. Erilaiset elämän kriisitilanteet, kuten ...
  • Lasten subjektiiviset oikeudet: Erityisesti oikeus päivähoitoon ja perusopetukseen 

   Heimonen, Piia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Subjektiivisena oikeutena turvatut päivähoito ja maksuton perusopetus ovat lasten hyvinvointipalveluita. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on jokaisella alle kouluikäisellä lapsella ja siitä säädetään päivähoitolaissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Liikkumisvapauden yhdenvertaisuus EU:ssa: Euroopan ihmisoikeussopimuksen asema ja vaikutus integraatiossa 

   Yli-Torvi, Satu (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunta on muuttunut kulttuurillisesti; perhesuhteet ovat moninaistuneet ja monikansallistuneet. Ihmiset liikkuvat enemmän ja muutoksesta on tullut pysyvää. Integroitumisen laajentumisten ja syventymisten jälkeen yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luottamuksensuojan ilmeneminen verotuksen neuvontatilanteissa 

   Törmälä, Heini (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen aiheena on luottamuksensuojan periaate. Tutkimuksessa käsitellään yksityisen luottamuksen suojaamista erityisesti verotuksen neuvontatilanteissa. Neuvonta on hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen virkavelvollisuus. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maa-aineslupajärjestelmän ongelmat - Päällekkäisyys muiden ympäristölupajärjestelmien kanssa sekä kunnallinen viranomaisjärjestelmä 

   Saukko, Kaisa (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kivi, sora, hiekka, savi ja multa ovat maa-aineksia, joiden ottaminen on luvanvaraista toimintaa maa-aineslain nojalla. Luvan käsittely kuuluu kunnan määräämälle lupaviranomaiselle. Sama hanke saattaa edellyttää kolmen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maanomistajan asema kuntakaavoituksessa 

   Lehto, Päivi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on maanomistajan asema kuntakaavoituksessa. Perustuslaki, kuntalaki, hallintolaki, hallintolainkäyttölaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki turvaavat maanomistajan ...
  • Maanomistajan oikeus korvauksiin luonnonsuojelulain ja metsälain mukaan 

   Eskola, Marja-Leena (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Luonnonsuojelullisten arvojen merkitys on kasvanut yhteiskunnassamme koko ajan, mistä osoituksena on esimerkiksi Suomen perustuslakiin vuonna 1995 lisätty ympäristöperusoikeus. Luonnonsuojelulliset arvot ovat toisinaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Metsästäjäorganisaation julkiset hallintotehtävät 

   Kälkäjä, Pekka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa metsästystä ja riistanhoitoa koskevien asioiden ylin johto ja valvonta kuuluu Maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriön alaisuudessa toimii metsästäjien omatoimisuuteen perustuva metsästäjäorganisaatio, jolle ...
  • Oikeudenkäynnin kohtuullinen kokonaiskesto ja yksilön oikeussuojakeinot oikeudenkäynnin pitkittyessä 

   Wiklund, Minna-Sofia (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Oikeudenkäyntien pitkittyminen on ollut viime vuosina paljon puhuttanut ja huolta herättänyt aihe. Tämän vuoksi myös oikeussuojakeinot oikeudenkäynnin venymistä vastaan sekä niiden riittävyys ja tehokkuus ovat olleet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.