• Arvojen toteutuminen henkilöstöfunktiossa Case ABB Oy Pienjännitekojeet 

   Mustasaari, Auli (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Arvojen merkitys organisaation kulttuurissa tuloksentekijänä on selkeä ja sitä pyritään hyödyntämään liiketoiminnassa yhä enemmän. Arvojen hahmot-taminen ja niiden mukainen toiminta on kuitenkin erittäin haastavaa toteuttaa, ...
  • Arvojen toteutuminen organisaatiossa Case Outokumpu Technology 

   Tikkanen, Tomi (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sidosryhmät asettavat yritysten toiminnalle yhä korkeampia eettisiä vaatimuksia, minkä vuoksi arvojen merkitys toimintaa ohjaavina tekijöinä on kasvanut. Lisäksi on huomattu, että yhteisten arvojen avulla voidaan saada ...
  • Arvontuotto toimittajaverkostossa. Case ABB Pienjännitekojeet 

   Savonen, Kuisma (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ABB Oy:n Pienjännitekojeet-liiketoimintayksikön toimittajaverkostoa ja sen arvontuoton mekanismeja. Tutkimus on suoritettu osana ABB Pienjännitekojeiden toimitusvarmuuden kehittämisprojektia, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvot organisaatiossa ja niiden käyttö johtamisessa. Case Nordea Pankki Suomi Oyj HCC Vaasa 

   Pitkänen, Mikaela (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muuttuva maailma ja kiristyvä kilpailu markkinoilla vaativat yrityksiltä koko ajan enemmän. Organisaation arvot ja niiden käyttö johtamisessa auttaa valmistumaan ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Arvot ohjaavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakasarvoa luova HRM pk-yrityksissä 

   Peltokangas, Tytti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pienten ja keskisuurten yritysten, eli niin kutsuttujen pk-yritysten yhteiskunnallinen tärkeys korostuu jatkuvasti, sillä erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina niiden rooli työllistäjänä on merkittävä. Kilpailuedun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakassuhdejohtaminen: Asiakassuhteiden analysointi ja kehittäminen Case SOP-Metal Oy 

   Auronen, Teemu (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus käsittelee asiakassuhteiden analysointia, kehittämistä ja johtamista. Sen tarkoituksena on analysoida ja tutkia tapaustutkimuksen avulla SOP-Metal Oy:n neljää asiakassuhdetta. Tutkimuksen teoreettinen osuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu palveluyrityksen kriittisenä menestystekijänä 

   Mars, Hannu (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa näkemystä palvelujen rakenteesta, laadun määrittämisestä, tunnistamisesta ja mittaamisesta sekä näiden tekijöiden vaikutuksesta asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen liiketoiminnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen yritysten välisillä markkinoilla 

   Kivikanto, Tiina (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa asiakkaan kokemasta arvosta yritysmarkkinoilla. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten asiakkaan kokema arvo muodostuu yritysmarkkinoilla? Mitä on asiakkaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan kokeman hyödyn analyysi markkinasuuntautuneessa kilpailuedun luonnissa 

   Tjäderhane, Jukka (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää voiko asiakkaan kokeman hyödyn analyysiä käyttää markkinasuuntautuneisuuden edistämiseen vähittäiskaupan toimialalla kilpailevassa yrityksessä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ...
  • Asiakkuuksienhallintastrategian implementointi Case Yritys X 

   Järvinen, Antti (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena selvitetään niitä asioita, joita on huomioitava implementoitaessa asiak-kuuksienhallintastrategiaa, jossa yhdistyvät CRM-järjestelmän käyttöönotto ja suhdejohtaminen. Tutkimus on tehty ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiantuntija työn imussa 

   Kinanen, Katja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa lähestytään positiivisen työhyvinvoinnin käsitettä, työn imua, asiantuntijan näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoidaan case-organisaation juniori- ja senioritason asiantuntijoiden työn imun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiantuntijuuden kehittyminen 

   Lehtineva-Nieminen, Susanna (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa erilaiset muutokset ja tietoyhteiskunnan vaatimukset ovat vaikuttaneet työelämässä vaadittaviin taitoihin, tietoihin ja osaamistarpeisiin. Asiantuntijoilta vaadittava osaaminen sekä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiantuntijuus pankkityössä 

   Haapa-aho Vehniä, Pirjo (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tietoyhteiskunnan nopeasta kehityksestä johtuen pankkien perinteinen kassapalvelutyö on vähentynyt ja pankkityö on nykyisin suurelta osin asiantuntijapalvelua. Asiantuntijapalveluilla pankit pyrkivät pitämään asiakastyy ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiantuntijuutta ja johtajuutta yhdistävät tekijät yrittäjyydessä 

   Härkönen, Kirsti (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijuutta ja johtajuutta yhdistäviä tekijöitä yrittäjyydessä niin teoreettisesti kuin empiirisesti. Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa edellä mainittua yhteyttä tarkastelemalla yrittäjän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asioiden vai ihmisten johtamista - Johtaminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 

   Autio, Kaarina (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Menestyvä organisaatio, yksityinen tai julkinen, koostuu monista osatekijöistä. Tuloksen saavuttaminen on osatekijöiden hyvän yhteistyön tulosta. Yksi, ja ehkä myös tärkein, osatekijä on johtaminen ja esimiestyö. Tässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Assessing Finnish health care information system projects: How and why do they usually fail? 

   Salminen, Henna (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The role of information technology is constantly growing but carrying out information system projects has proven to be very difficult in Finland. Especially projects within the public healthcare have been unsuccessful. ...
  • Attracting talents to technology growth companies in a highly competitive market: The importance of Person-Environment (P-E) fit and Employer Brand 

   Pietilä, Noora (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This research focuses on understanding how to attract passive job seekers; top performers who are already working and are not actively looking for new career opportunities. The aim is to understand the role of Person-Environment ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Avainhenkilöiden roolit yrityksen kasvuprosessissa 

   Pääkkönen, Maire (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kasvuyrityksellä on keskeinen merkitys yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja alueelliselle kehitykselle. Tutkimusten mukaan yritykset alkavat rakenteellisesti työllistää merkittävästi kasvaessaan pk-yritysten pienimmästä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Avainhenkilöiden sitouttaminen yritysfuusiossa 

   Heikkilä, Tony (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmaa ohjaa kaksi keskeistä näkemystä. Ensinnäkin tutkimuskirjallisuus ei ole kyennyt vieläkään täysin ymmärtämään niitä tekijöitä ja mekanismeja, jotka vaikuttavat yritysfuusioiden onnistumisedellytysten taustalla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Avoimen innovaation toimintatapa yliopisto-yritys -yhteistyössä 

   Tirronen, Riitta (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen kyky innovoida, luoda uutta, kehittää uusia tuotteita ja palveluja sekä uudistaa liiketoimintaa on keskeistä tämän päivän kilpailluilla globaaleilla markkinoilla. Innovointiin liittyy kiinteästi organisaation ...