"laatu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Ajanvarausprosessin laadun kehittäminen Contact Centre X:ssä 

   Ulvila, Hanna-Maija (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää case -yrityksen ajanvarausprosessin laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä toiminnan laadun näkökulmasta ja tarkastella henkilöstöä laadun tekijänä. Tämän lisäksi tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakaslähtöisyys ja laatu poliisin sähköisen lupahallinnon kehittämishaasteina 

   Nurmela, Sari-Tuulikki (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maamme vahva sitoutuminen tietoyhteiskunnan rakentamiseen merkitsee tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä koko yhteiskunnassa. Odotettavissa olevat muutokset väestön ikärakenteeseen ja sisäiseen muuttoliikkeeseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakaspalvelun kehittäminen ja muutoksen toteuttaminen tilaus-toimitusprosessissa, Case Vacon Oyj 

   Taipalus, Jenni (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritykset kilpailevat tänä päivänä alasta riippumatta joko työntekijöistä, tuotteista, asiakkaista, toimintaympäristöistä tai menestymisestä. Kaikille toimialoille yhteistä kuitenkin on asiakas ja asiakkaan rooli toiminnassa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiantuntijapalveluiden kehittäminen -Case Tikkurila Oy:n suunnittelijapalvelut 

   Keskinen, Mikko (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Tikkurila Oy voisi kehittää arkkitehdeille sekä sisustus- ja rakennesuunnittelijoille tarkoitettuja suunnittelijapalveluitaan. Aihetta lähestytään vertaamalla Tikkurilan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Corporate governancen mekanismien vaikutus taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen laatuun 

   Mettälä, Krista (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia Corporate governancen mekanismien vaikutusta taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen laatuun. Tutkielmassa tutkittiin KHT-auktorisoinnin saaneiden tilintarkastajien käsityksiä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dokumentointiprosessin kehittäminen 

   Ruuska, Arto (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma tehdään toimeksiantona vaasalaisen metallialan yrityksen, Uwira Oy:n, tehtaalle. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää painesäiliöiden valmistukseen liittyvää dokumentointiprosessia siten, että asiakkaalle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistuksen kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän avulla 

   Leppänen, Mika Raino Kristian (11.11.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Hammashuollossa yksi tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä on röntgenkuvaus, ja potilaskuvauksia tehdäänkin Suomessa jopa lähes 9000 arkipäivittäin. Säteilylaki edellyttää hammasröntgentoimintaa harjoittavalta toiminnanharjoittajalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä työterveyshuolto. Tarkastelu laadunhallinnasta, asiakaspalauteesta ja vaikuttavuudesta asiakasyritysten näkökulmasta. 

   Peltokangas, Heli (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työterveyshuollossa käytössä olevan laatuavaimen sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutumista asiakasyritysten näkemysten pohjalta. Tutkimuksen kohteeksi muodostuu työterveyshuollon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAATU JA LAATUJÄRJESTELMÄT: LAADUNPARANNUSPROJEKTI Case ABB Keskijännitekojeet ja –kojeistot 

   Niiniketo, Mikko (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   ABB:n Keskijännitekojeet ja –kojeistot –yksikön tavoitteena on tarjota asiakkaalle teknistä laatua. Tutkimuksessani tavoitteena on esittää miten laadunparannusprojekti etenee kohdeyrityksessä. Tutkimuksen muina tavoitteina ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatu organisaation elämäntavaksi. Pk-yrityksen henkilöstöjohtamisen käytännöt laatukulttuurin tekijöinä. 

   Koskinen, Marjaana (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen talous on ollut viime vuosina vaikeuksissa, sillä vienti ei vedä ja yritykset vähentävät työntekijöitään. Valtiovalta pyrkii monin eri keinoin saamaan Suomen talouden kasvuun. Yksi keino on kannustaa kansalaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatukäsitykset irtotomaatin toimitusketjussa 

   Lehtinen, Virpi H (18.12.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmassa syvennytään tomaatin laatuun tuotteena ja tuoretuotteena, palvelun osana ja liiketoiminnassa. Tutkimuksen alussa perehdytään kirjallisuuden avulla mahdollisimman laajasti laadun käsitteeseen, laadukkaaseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Logistiikan kouluttajan osaamistarpeet Case: JAKK 

   Levä, Kari (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä työ on laadittu niin, että se jakautuu johdantoon, teoreettiseen osaan, aiheen empiiriseen osaan ja yhteenvetoon. Teoreettisessa osassa lähestytään aihetta henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen sekä laadun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nopean tuotekehityksen toteuttaminen: kartoitus nopean tuotekehityksen vaikutuksesta valmistuvien tuotteiden laatuun elintarvikealalla 

   Huhtala, Hanna (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritykset voivat saavuttaa kilpailijoista erottuvan markkina-aseman reagoimalla nopeasti markkinoilla havaitsemiinsa muutoksiin ja asiakkaiden esittämiin vaatimuksiin. Toisaalta, elintarvikealalla yritykset usein luottavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Opintojaksopalaute HAAGA-HELIAn laadunhallintajärjestelmässä 

   Erkkilä, Laura (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu -työn tarkoitus on tutkia opintojaksopalautteen hyödyntämistä osana HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laatutyötä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tutkimuksen kannalta tärkeitä teoria-asioita ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osaamisen kehittäminen toimittajasuhteessa 

   Seppälä, Päivi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuskohteena on yrityksen kyvykkyys johtaa ja hallita toimittajasuhteen osaamista. Edellytykset organisaation kilpailukyvylle ja tuottavuudelle luodaan syventämällä yhteistyötä toimittajien kanssa ja varmistamalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys. Tutkimuksen kohteena Seinäjoen Lääkäritalon laboratorio. 

   Perälä-Haapa-aho, Jaana (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Palvelujen laatu ja sen kehittäminen esim. standardeihin perustuen ovat useissa organisaatiossa tärkeitä asioita. Palvelu ja erityisesti hyvä palvelu koetaan erittäin tavoiteltavaksi arvoksi ja asiakkaat ovat avainasemassa, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • PALVELUN LAADUN ARVIOINTI : CASE-TUTKIMUS RAKENNUSALAN YRITYKSESSÄ 

   Lammio, Olli-Pekka (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laadun merkityksestä on tullut korvaamatonta yritysten menestystekijänä kaikilla toimialoilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kohdeyrityksen laadun arviointi. Kohdeyritys on kotimainen rakennuslasituksia asentava pk-yritys, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Puristimen voimanmittauksen mallinnus elementtimenetelmällä 

   Kleimola, Pasi (2011)
   Diplomityö
   Puristusten laadunvalvonnalla voidaan varmistaa, että puristusprosessin vaiheet sujuvat suunnitellulla tavalla. Puristusprosessia voidaan leukojen asematiedon lisäksi seurata muun muassa puristuspaineen ja -voiman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tehostetun palveluasumisen laatu: Monialaisten toimijoiden näkökulma 

   Koivula, Sari (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Väestö ikääntyy sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna. Ikääntyneiden palveluiden järjestäminen tehokkaasti ja laadukkaasti on yhteiskunnallisesti merkittävä haaste. Kuntien tehtävänä on pääasiallisesti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tuloskortti päivittäistavarakaupan liiketoiminnan ohjauksessa - Case: K-supermarket 

   Forsman, Kenneth (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän hermeneuttiseen lähestymistapaan nojaavan toiminta-analyyttisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida, miten tuloskorttia käytetään hyväksi K-supermarket-ketjun kauppojen liiketoiminnassa. Kiinnostuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.