Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Julkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma

  • Alaikäisen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa 

   Savolainen , Outi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Potilaan aseman ja oikeuksien vahvistaminen alkoi 1970-luvulla. Syynä kehitykselle oli muun muassa terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön kasvu ja Suomen liittyminen useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Omaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttaminen 

   Peltokangas, Johanna (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa on pyritty selvittämään ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttamista koskeva lainsäädäntö Suomessa. Lisäksi tutkimuksen tukena on tutkittu oikeuskäytäntöä niiden oikeustapausten avulla, jotka on Vaasan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiamiesmääräys hallintoprosessissa:Erityistarkastelussa asiamiesmääräysten saatavuus 

   Vallenius, Sanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perustuslain 21 §:ssä säädetään oikeudesta hakea tuomioistuinteitse muutosta oikeuttaan tai velvollisuuttaan koskevaan päätökseen. Muutoksenhakuprosessissa tarvitaan kuitenkin usein oikeudellista asiantuntija-apua ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asianosaisjulkisuuden rajoitusperusteet 

   Loimo, Mirka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisyhteisöjen toiminnassa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisen vallan käytöstä ja viranomaisten muusta toiminnasta. Hallinnon avoimuus, asiakirjojen julkisuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eduskunta lainsäätäjänä. Kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet lainsäädäntöprosessissa 

   Turpeinen, Tiina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen eduskunta on Suomen ylin valtiollinen toimielin, jolle kuuluu lainsäädäntövalta. Lainsäädäntö kuuluu tärkeimpiin valtiollisiin tehtäviin, ja yhteiskunnassamme säädetäänkin yhä enemmän lakeja. Oi-keudellinen sääntely ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esitutkinnan asianosaisjulkisuus 

   Yli-Pelkonen, Jari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asianosaisella on julkisuuslain 11 § ja esitutkintalain 11 §:n mukaan oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa tämän asian käsittelyyn. Esitutkintaviranomaiset käyttävät esitutkintaa suorittaessaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esitutkintamateriaalin salassapitoperusteet 

   Ojanperä, Vesa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Salassapitosäännökset ovat yhä kasvavassa roolissa nykypäivän yhteiskunnassa. Ihmisten lisääntynyt tietoisuus omista oikeuksistaan on aiheuttanut sen, että viranomaisten tulee hallita tiedonsaantia koskevat normistot ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esteellisyys kunnallishallinnossa: Luottamushenkilön yhteisöjääviys Suomessa ja Ruotsissa 

   Herlevi, Anna-Maija (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnallishallinnon keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu vaatimus luottamushenkilöiden toiminnan puolueettomuudesta. Esteellisyys on ollut kunnallishallinnossa toistuvasti esillä päätöksentekoon keskeisesti vaikuttavien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eurooppaoikeuden vaikutuksista Suomen oikeusjärjestelmässä 

   Hietala, Anna (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisten tuomioistuinten toimintaympäristö on ylikansallistunut ja kansainvälistynyt Suomen liittyessä Euroopan unioniin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä on altistanut myös oikeusjärjestelmän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankintapäätöksen perusteleminen 

   Lintunen, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on osa hallintotoimintaamme. Kilpailuttaminen on tuotu osaksi kansallista lainsäädäntöämme mm. lain julkisista hankinnoista kautta. Lainmukaiset hankintayksiköt ovat velvollisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä hallinto verotarkastuksissa 

   Koskimäki, Marja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viranomaisten toimintaa ja erityisesti verotarkastustoimintaa kritisoidaan yhteiskunnallisessa keskustelussa säännöllisesti. Tällöin nousee usein esiin asioita, joissa viranomaistoimintaa väitetään hyvän hallinnon vastaiseksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ihmiset kaupan - Oikeusvertaileva tutkimus ihmiskaupan rikosoikeudellisesta sääntelystä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa 

   Hörkkö, Kirta (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tausta: Ihmiskauppaa on luonnehdittu nykyajan orjuudeksi. Huolimatta univeraalista ihmiskaupan vastaisesta tuominnasta, orjuudenkaltaiset olot ovat yhä syvenevä ja sitkeä ongelma uudella vuosituhannella. Tut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kaavoitus elinkeinotoiminnan säätelijänä kunnassa 

   Kauppinen, Mirva (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kaavoituksella ohjataan erilaisia maankäyttötarpeita, jotka voivat usein olla päällekkäisiä tai jopa ristiriitaisia. Tutkimuksessani kaavoituslainsäädäntöä lähestytään elinkeinotoiminnan näkökulmasta, jolle tulee varata ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kunnallinen kansanäänestys ja sen vaikutus kuntajaon muutoksissa 

   Hakola, Noora (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa demokratia perustuu edustuksellisuuteen ja se on turvattu niin perustuslaissa (731/1999) kuin kuntalaissa (356/1995). Kunnassa päätösvaltaa käyttää edustuksellisen demokratian periaatteen mukaisesti asukkaiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lapsen osallisuus huostaanottoprosessissa: Osallisuus lapsen edun toteutumisen ehtona 

   Eloranta, Anu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lainsäädäntöympäristön oli muuttunut vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 maaliskuun alusta voimaan tulleen perustuslain (731/1999) sekä Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten; pääasiassa YK:n lapsen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lasten subjektiiviset oikeudet: Erityisesti oikeus päivähoitoon ja perusopetukseen 

   Heimonen, Piia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Subjektiivisena oikeutena turvatut päivähoito ja maksuton perusopetus ovat lasten hyvinvointipalveluita. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on jokaisella alle kouluikäisellä lapsella ja siitä säädetään päivähoitolaissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Liikkumisvapauden yhdenvertaisuus EU:ssa: Euroopan ihmisoikeussopimuksen asema ja vaikutus integraatiossa 

   Yli-Torvi, Satu (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunta on muuttunut kulttuurillisesti; perhesuhteet ovat moninaistuneet ja monikansallistuneet. Ihmiset liikkuvat enemmän ja muutoksesta on tullut pysyvää. Integroitumisen laajentumisten ja syventymisten jälkeen yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luottamuksensuojan ilmeneminen verotuksen neuvontatilanteissa 

   Törmälä, Heini (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen aiheena on luottamuksensuojan periaate. Tutkimuksessa käsitellään yksityisen luottamuksen suojaamista erityisesti verotuksen neuvontatilanteissa. Neuvonta on hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen virkavelvollisuus. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maa-aineslupajärjestelmän ongelmat - Päällekkäisyys muiden ympäristölupajärjestelmien kanssa sekä kunnallinen viranomaisjärjestelmä 

   Saukko, Kaisa (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kivi, sora, hiekka, savi ja multa ovat maa-aineksia, joiden ottaminen on luvanvaraista toimintaa maa-aineslain nojalla. Luvan käsittely kuuluu kunnan määräämälle lupaviranomaiselle. Sama hanke saattaa edellyttää kolmen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maanomistajan oikeus korvauksiin luonnonsuojelulain ja metsälain mukaan 

   Eskola, Marja-Leena (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Luonnonsuojelullisten arvojen merkitys on kasvanut yhteiskunnassamme koko ajan, mistä osoituksena on esimerkiksi Suomen perustuslakiin vuonna 1995 lisätty ympäristöperusoikeus. Luonnonsuojelulliset arvot ovat toisinaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.