Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Julkisoikeus

  • Aktiivisuus työttömyysturvan ehtona ja työttömän oman aktiivisuuden rajat 

   Heikkilä, Minerva (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aktiivisuutta työttömyysturvan ehtona sekä työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden rajoituksia työttömyysturvalainsäädännössä. Aktivointi on ollut osa Suomen työttömyysturvaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asianosaisten oikeusturva sovittelumenettelyssä : Erityisesti lähisuhteessa tapahtuvissa väkivaltarikoksissa 

   Taipaleenmäki, Jenni (2023)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkielmassa tutkin asianosaisten oikeusturvan toteutumista rikosasioiden sovittelumenettelyssä. Keskiössä ovat lähisuhdeväkivaltaa sisältävien rikosasioiden sovittelumenettelyt. Sovittelutoimintaa ohjaava laki on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dublin III-asetuksen soveltaminen ja sen poikkeukset – Erityistarkastelussa ihmiskaupan uhrit 

   Hoppi, Emma (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassani selvitän Dublin III-asetuksen eli vastuunmäärittämisasetuksen soveltamista ja sitä, millä perustein asetusta voidaan jättää soveltamatta. Tarkastelen tutkimuksessani, milloin kansainvälistä suojelua hakeva ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EU-sääntelyn asettamat reunaehdot kansalaisten hyvinvointiin perustuville valtion monopoleille 

   Salonen, Joonas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen alkoholi- ja arpajaislainsäädännöt ovat muuttuneet äskettäin: alkoholilain kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 2018 ja arpajaislakia uudistettiin vuonna 2017. Arpajaislain uudistus on kaksivaiheinen ja seuraava ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankinta-asiakirjojen julkisuus 

   Alankola, Atte (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkiset hankinnat ovat merkittävä osa Suomen julkista taloutta. Julkisia hankintoja tehdään vuosittain useilla kymmenillä miljardeilla euroilla ja ne toteutetaan pääasiassa julkisilla varoilla. Tutkielmassani käsittelen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Harkintavallan ja hyvän hallinnon vaikutukset automaattiseen päätöksentekoon : Maanmittauslaitoksen kirjaamisasioissa 

   Saine, Laura Kristiina (04.04.2023)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomalaisessa hallintotoiminnassa on käytetty tietojärjestelmiä apuna päätöksenteossa vuosikausien ajan, vaikka automaattinen päätöksenteko ei ole perustunut täsmälliseen ja asianmukaiseen lainsäädäntöön eikä toteuttanut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Henkilötietojen käsittely rekrytoinnissa : Työhönotossa kerättävät henkilötiedot 

   Malkamäki, Kati (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Henkilötietojen käsittelyä ohjaava tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksesta tuli suoraan sovellettavaa oikeutta kaikissa jäsenmaissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • henkilöturvallisuusselvitykset ja henkilöturvallisuusselvityksen kohteena olevan oikeusturva 

   Oksman, Emilia (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aihepiirinä ovat henkilöturvallisuusselvitykset ja henkilöturvallisuusselvityksen kohteena olevan oikeussuojakeinot. Henkilöturvallisuusselvitysten tarkoituksena on selvittää virka- tai työsuhteeseen hakeutuvan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa 

   Luokkamäki, Esa-Pekka (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa on tilintarkastuksen toiminnan lähtökohta yleiseen luottamukseen ammattitaitoiseen ja riippumattomaan tarkastukseen. Tilintarkastus perustuu lainsäädäntöön, tilintarkastusalanohjeisiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Julkinen velkoja, yrittyssaneeraus ja SEUT 107(1) artikla 

   Huhtala, Pauliina (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityssaneerauksia sääntelevä laki (47/1993) on astunut voimaan Suomessa lamavuosien jälkeen vuonna 1993. Yrityssaneerauksen tavoitteena on pelastaa elinkelpoinen yritys mahdolliselta konkurssilta sekä tervehdyttää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Julkisen vallan käyttäjän tuottamuksellinen vastuu automaattisessa päätöksenteossa : erityisesti vastuun kohdentumisen hyväksyttävyyden näkökulmasta 

   Kiiltomäki, Vilma (2023)
   Pro gradu -tutkielma
   Automaattisen päätöksentekomenettelyn mahdollistamisen reunaehdoista julkishallinnossa on viime vuosina keskusteltu oikeusyhteisössä runsaasti. Eräs ylimpien laillisuusvalvojien tunnistama haaste automaattisen päätöksenteon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Julkisen vallan käyttö korvausvastuun perusteena: Vahingonkorvaus osana yksityisen oikeusturvaa 

   Aalto, Jasmin (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jokainen joutuu joskus elämässään julkisen vallan käytön kohteeksi. Vallankäytön kohteen tehokkaiden oikeusturvakeinojen saatavuuden merkitys korostuu silloin, kun vallankäytöstä aiheutuu vahinkoa. Oikeus vahingonkorvaukseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu: Markkinaoikeuden hyvitysmaksukäytäntö vuosina 2011-2016 

   Mäkinen, Lassi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys Suomen kansantaloudessa, minkä vuoksi valitsin tutkimusaiheekseni markkinaoikeuden hyvitysmaksukäytännön. Julkisten hankintojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin kymmenys, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Järjestyslain mukainen järjestyksenvalvoja julkisen vallan käyttäjänä yleisissä paikoissa ja tämän suhde poliisiin 

   Pajari, Eveliina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa yksityiselle vain lailla tai lain nojalla. Järjestyksenvalvoja on tällainen yksityinen julkisen vallan käyttäjä. Järjestyslain mukaan järjestyksenvalvoja, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Katsaus kansalliseen lainvalmisteluun: Laadukkaat lainvalmistelun lopputuotteet 

   Kulmala, Saara (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään kansallisen lainvalmistelutoiminnan laadukkuuden ulottuvuuksia. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat vahvasti lainvalmistelutoimintaan kohdistuva kritiikki laadukkuuden parantamisesta ja lakien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kolmannen maan kansalaisen karkottaminen Suomesta rikoksen nojalla: Kansainvälisen suojeluaseman saaneet ulkomaalaiset 

   Foudila, Krista-Marilla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuoden 2015 pakolaiskriisi sekä maahanmuuton jatkuva lisääntyminen ovat aiheuttaneet laajemman keskustelun ulkomaalaisten oikeudesta oleskella maassa. Erityisesti kansainvälistyvä terrorismi on yksi syy negatiiviselle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kunnallisen jätteenpolttolaitoksen markkina-asema 

   Järvinen, Tomi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jätesääntelyn keskeisimpänä tavoitteena on jätelain (646/2011) 1 §:n mukaan ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa sekä terveydelle että ympäristölle. Tämän lisäksi sääntelyllä pyritään vähentämään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kunnanjohtajan asema: lainopillinen suoja 

   Dahlbo, Juha (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen muuttuva kuntakenttä ja myös ympäröivä yhteiskunta siinä ohella, aiheuttavat tänä päivänä yhä enemmän velvoitteita kuntien johtamiselle ja sen hallinnon toiminnalle. Kunnanjohtajien rooli tässä hallinnossa ja ennen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kuntayhtiöiden rahoituksen julkisoikeudelliset reunaehdot 

   Saajos, Heini (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Kuntien toimintaan markkinoilla on sisältynyt jo pitkään vahvoja ennakkoasenteita ja virheellisiä käsityksiä toimintaperiaatteista. Kuntien palveluilta edellytetään markkinaperusteista hinnoittelua ja kilpailuilla markkinoilla ...
  • Laatukriteerien asettaminen julkisissa hankinnoissa 

   Koskiniemi, Antti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisilla varoilla hankittavia palveluja, tavaroita ja julkisilla varoilla teetettäviä rakennusurakoita. Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintalakia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.