Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Julkisoikeus

  • Aktiivisuus työttömyysturvan ehtona ja työttömän oman aktiivisuuden rajat 

   Heikkilä, Minerva (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aktiivisuutta työttömyysturvan ehtona sekä työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden rajoituksia työttömyysturvalainsäädännössä. Aktivointi on ollut osa Suomen työttömyysturvaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dublin III-asetuksen soveltaminen ja sen poikkeukset – Erityistarkastelussa ihmiskaupan uhrit 

   Hoppi, Emma (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassani selvitän Dublin III-asetuksen eli vastuunmäärittämisasetuksen soveltamista ja sitä, millä perustein asetusta voidaan jättää soveltamatta. Tarkastelen tutkimuksessani, milloin kansainvälistä suojelua hakeva ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EU-sääntelyn asettamat reunaehdot kansalaisten hyvinvointiin perustuville valtion monopoleille 

   Salonen, Joonas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen alkoholi- ja arpajaislainsäädännöt ovat muuttuneet äskettäin: alkoholilain kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 2018 ja arpajaislakia uudistettiin vuonna 2017. Arpajaislain uudistus on kaksivaiheinen ja seuraava ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankinta-asiakirjojen julkisuus 

   Alankola, Atte (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkiset hankinnat ovat merkittävä osa Suomen julkista taloutta. Julkisia hankintoja tehdään vuosittain useilla kymmenillä miljardeilla euroilla ja ne toteutetaan pääasiassa julkisilla varoilla. Tutkielmassani käsittelen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • henkilöturvallisuusselvitykset ja henkilöturvallisuusselvityksen kohteena olevan oikeusturva 

   Oksman, Emilia (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aihepiirinä ovat henkilöturvallisuusselvitykset ja henkilöturvallisuusselvityksen kohteena olevan oikeussuojakeinot. Henkilöturvallisuusselvitysten tarkoituksena on selvittää virka- tai työsuhteeseen hakeutuvan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa 

   Luokkamäki, Esa-Pekka (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa on tilintarkastuksen toiminnan lähtökohta yleiseen luottamukseen ammattitaitoiseen ja riippumattomaan tarkastukseen. Tilintarkastus perustuu lainsäädäntöön, tilintarkastusalanohjeisiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Julkinen velkoja, yrittyssaneeraus ja SEUT 107(1) artikla 

   Huhtala, Pauliina (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityssaneerauksia sääntelevä laki (47/1993) on astunut voimaan Suomessa lamavuosien jälkeen vuonna 1993. Yrityssaneerauksen tavoitteena on pelastaa elinkelpoinen yritys mahdolliselta konkurssilta sekä tervehdyttää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • JULKISEN HALLINTOTEHTÄVÄN ULKOISTAMINEN KUNNASSA: Perustuslain 124 §:n merkitys kunnan ulkoistamisissa 

   Simelius-Sillanpää, Sari (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnat ovat viime vuosien aikana laajasti uudelleen organisoineet toimintaansa kasvavien talouspaineiden alla. Yhtenä kuntatalouden palvelutuotannon tehostamiskeinona on käytetty toiminnan ulkoistamista. Ulkoistamista ei ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Julkisen vallan käyttö korvausvastuun perusteena: Vahingonkorvaus osana yksityisen oikeusturvaa 

   Aalto, Jasmin (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jokainen joutuu joskus elämässään julkisen vallan käytön kohteeksi. Vallankäytön kohteen tehokkaiden oikeusturvakeinojen saatavuuden merkitys korostuu silloin, kun vallankäytöstä aiheutuu vahinkoa. Oikeus vahingonkorvaukseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu: Markkinaoikeuden hyvitysmaksukäytäntö vuosina 2011-2016 

   Mäkinen, Lassi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys Suomen kansantaloudessa, minkä vuoksi valitsin tutkimusaiheekseni markkinaoikeuden hyvitysmaksukäytännön. Julkisten hankintojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin kymmenys, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Järjestyslain mukainen järjestyksenvalvoja julkisen vallan käyttäjänä yleisissä paikoissa ja tämän suhde poliisiin 

   Pajari, Eveliina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa yksityiselle vain lailla tai lain nojalla. Järjestyksenvalvoja on tällainen yksityinen julkisen vallan käyttäjä. Järjestyslain mukaan järjestyksenvalvoja, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Katsaus kansalliseen lainvalmisteluun: Laadukkaat lainvalmistelun lopputuotteet 

   Kulmala, Saara (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään kansallisen lainvalmistelutoiminnan laadukkuuden ulottuvuuksia. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat vahvasti lainvalmistelutoimintaan kohdistuva kritiikki laadukkuuden parantamisesta ja lakien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kolmannen maan kansalaisen karkottaminen Suomesta rikoksen nojalla: Kansainvälisen suojeluaseman saaneet ulkomaalaiset 

   Foudila, Krista-Marilla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuoden 2015 pakolaiskriisi sekä maahanmuuton jatkuva lisääntyminen ovat aiheuttaneet laajemman keskustelun ulkomaalaisten oikeudesta oleskella maassa. Erityisesti kansainvälistyvä terrorismi on yksi syy negatiiviselle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kunnallisen jätteenpolttolaitoksen markkina-asema 

   Järvinen, Tomi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jätesääntelyn keskeisimpänä tavoitteena on jätelain (646/2011) 1 §:n mukaan ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa sekä terveydelle että ympäristölle. Tämän lisäksi sääntelyllä pyritään vähentämään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kunnanjohtajan asema: lainopillinen suoja 

   Dahlbo, Juha (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen muuttuva kuntakenttä ja myös ympäröivä yhteiskunta siinä ohella, aiheuttavat tänä päivänä yhä enemmän velvoitteita kuntien johtamiselle ja sen hallinnon toiminnalle. Kunnanjohtajien rooli tässä hallinnossa ja ennen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatukriteerien asettaminen julkisissa hankinnoissa 

   Koskiniemi, Antti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisilla varoilla hankittavia palveluja, tavaroita ja julkisilla varoilla teetettäviä rakennusurakoita. Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintalakia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Määräaikaisten palvelussuhteiden sääntely Suomessa ja Ruotsissa 

   Kivelä, Krista (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa ja Ruotsissa julkishallinnon palveluksessa on suuri osa työikäisestä väestöstä. Lisäksi määrä-aikaisten palvelussuhteiden osuus kaikista palvelussuhteista niin Suomessa kuin Ruotsissa on huomatta-va. Suomessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Noudatetut normit, rikotut rajat - juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytykset Suomessa. Tarkastelua perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. 

   Liimatta, Emma (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Juridisen sukupuolen vahvistamista sääntelevä laki tuli Suomessa voimaan vuonna 2003. Ennen tätä ei transsukupuolisten henkilöiden oikeudesta hoitoon ja sukupuolen vahvistamiseen ollut erikseen säädetty, ja käytännöt näiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Papin velvollisuudet: Velvollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevat avioliittoon? 

   Nordbäck, Tony (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuonna 1986 kirkko hyväksyi paljon huomiota saaneen ja kirkkoa jakaneen naispappeuden. Nyt 30 vuotta myöhemmin on kirkko samanlaisen huomiota herättävän ja paljon kansaa jakavan kysymyk-sen ääressä. Kansalaisaloite (2013:192) ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Postilaatikon paikka 

   Iso-Oja, Marjukka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen lähtökohtana on, että postipalvelut ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Postipalveluiden toteutuminen on varmistettu postilailla (415/2011). Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten määräytyy yksityisen henkilön ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.