Selaus Yksikön / Tiedekunnan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

  • Abnormal Long-Term Returns For The European Acquirers 

   Rosenberg, Henri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis aims to evaluate British and the German acquirer returns since the 80s. This thesis will solely focus on public acquirers and evaluate the success of a takeover by its long term buy and hold abnormal returns. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Accounting in networks: A case study of utilization of municipal solid waste incineration bottom ash for road construction material 

   Korpela, Sanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this master thesis is to research a waste-to-energy plant’s municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash and its’ utilization for a road construction material from the perspective of accounting in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvonmääritys aineettomalle omaisuudelle siirtohinnoittelussa 

   Kotipelto, Aki Antero (15.01.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä arvonmääritysmenetelmillä aineettomalle omai-suudelle tulisi määrittää markkinaehtoinen hinta etuyhteysyritysten välisissä liiketoimissa. Etuyhteysyritysten välisten liiketoimien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakaskannattavuuslaskennan menetelmiä Suomessa toimivissa suurissa B2B-yrityksissä 

   Luukko, Anton (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee asiakaskannattavuuslaskentaa, sen käyttöönottoa ja vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Tutkimusmenetelmänä toimii aikaisem-pien tutkimusten ja kirjallisuuden tarkastelu, sekä niiden pohjalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakasyrityksen toimialan vaikutus tilintarkastuspalkkioihin 

   Kurhela, Annika (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia, vaikuttaako asiakasyrityksen toimiala tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa asiakasyrityksen koon, kompleksisuuden ja riskisyyden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan hyväksyminen pienissä ja keskisuurissa suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä 

   Haanpää, Mia-Maria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on tutkia suomalaisten pienten ja keskisuurten tilintarkastusyhteisöjen asiakkaan hyväksymisprosessia ja sen aikana hyödynnettäviä riskienhallintakeinoja. Tutkielmassa asiakkaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Automata Engine for Generating Investment Strategies 

   Tšili, Lauri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This paper shows the process of generating financial automata via a novell automated system. Previous studies have argued that a generic financial automata generator would be difficult to develop. However, this paper ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Avoimet kirjat -periaatteen vaikutus toimittajatyytyväisyyteen - Kyselytutkimus kone- ja metalliteollisuuden toimittajayrityksille 

   Lehtovaara, Oskari (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kustannustieto on yksi yrityksen arkaluontoisimmista tiedoista ja se onkin yleisesti salattu yrityksen kolmansilta osapuolilta: asiakkailta ja toimittajilta. Teollisuusverkostojen kehittyminen on kuitenkin johtanut yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced scorecardin vaikutus organisaation suorituskykyyn kolmannella sektorilla 

   Kankaanpää, Maaria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Balanced scorecard -mittaristoa on perinteisesti pidetty yritysjohdon ohjausmenetelmänä, mutta se on toimiva työkalu myös kolmannella sektorilla. Järjestöt kokevat samanlaisia johtamisen haasteita kuin yrityksetkin ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel III -sääntelyn vaikutus suomalaispankkien toimintaan 

   Hyrsky, Ola (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien vakavaraisuus on synnyttänyt huolta viime vuosikymmenen lopulla alkaneen globaalin finanssikriisin jälkeen. Tästä syystä pankkien vakavaraisuussääntelyä on kuluneen vuosikymmenen aikana kiristetty. Tämän tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Beta-kertoimen stabiilisuus pohjoismaisilla osakemarkkinoilla 

   Rytkönen, Kalle (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan pohjoismaalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden beta-kertoimien stabiilisuutta ajan suhteen. Beta-kertoimella kuvataan osakkeen systemaattista riskiä eli markkinariskiä. Jos beta-kertoimet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Chinese American Depositary Receipts: The Valuation Conundrum 

   Suuronen, Sampo (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Over the past three decades, China has witnessed significant economic development, sparking the interest of international and U.S. investors. However, due to capital and foreign ownership restrictions, individual investors ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Does buying pressure affect the smile of FTSE 100 Index options? Implied volatility functions and net buying pressure: evidence around the Brexit referendum 

   Borges Feteira, Daniel (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Using the Brexit referendum event as an exogenous setting, this study examines the presence of implied volatility smile phenomena in the FTSE 100 Index options market, and whether imbalances between supply and demand for ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Does capital structure affect the performance of startups? The Finnish evidence 

   Mutila, Miika (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis examines the capital structure impacts on the performance of Finnish start-ups. The literature has documented the pecking order theory as being the most suitable capital structure theory to use to explain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Due Diligence ja kauppahinnasta sopiminen 

   Anttila, Frans (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityskaupat ovat yritysten yksi keino laajentaa toimintaansa verrattaen nopeasti uusille markkinoille ja aloille. Yrityskaupan taustalla on monia syitä ja niiden yhdistelmiä. Yksi havaittavissa oleva syy yrityskauppa-aktiviteetin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN ALTERNATIVE ENERGY COMPANIES’ STOCKS PRICES AND OIL PRICES 

   Lehtinen, Veli-Matti (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The topic of climate change is not new to finance. However, the scientific literature on the dynamic relationships between more traditional fossil fuels and new alternative energy source is still scarce. As these new and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effect of the 2008−2009 Financial Crisis on Firm Capital Structure 

   Sipari, Veera (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Purpose of this study is to find out whether and how the financial crisis of 2008−2009 affected firms’ capital structure. The study also aims to explain how the crisis affected firms of different sizes. Motivation for the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Etätyön johtaminen. Etujen tasapaino ja johtamisen kehittäminen. 

   Kivikangas , Virpi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Etätyön johtaminen yrityksissä on koettu haasteellisena. Haasteita aiheuttaa laajalle ulottuva etätyötä koskeva lainsäädäntö ja etätyöntekijän perusoikeudet aiheuttavat yhteentörmäystä työntekijän ja työnantajan etujen ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena 

   Räsänen, Kasper (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unionissa henkilötietojen käsittelyä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • FINANSSIKRIISIN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET : Tarkastelussa BKT:n, osakekurssien ja työttömyyden kehitys maaryhmittäin 

   Rämö, Joona Aleksi (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Ylioptimismi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin ja investointipankkien suuret investoinnit CDO (Collateralized Debt Obligation) –arvopapereihin käynnisti-vät ennennäkemättömän finanssikriisin maailmantaloudessa. Vuonna 2008 ...