Selaus Yksikön / Tiedekunnan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

  • A comparison of heuristic portfolio optimization approaches : Risk parity versus mean-variance optimization 

   Helander, Max (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   ässä tutkielmassa paneudutaan hierarkkisen riskipariteetti-portfolion ja tavanomaisen käänteisvarianssiin perustuvan riskipariteetti-portfolioiden suorituskykyä sijoitustoiminnassa verrattuna ”Markowitz-tyylin” mukaisesti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Abnormal Long-Term Returns For The European Acquirers 

   Rosenberg, Henri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis aims to evaluate British and the German acquirer returns since the 80s. This thesis will solely focus on public acquirers and evaluate the success of a takeover by its long term buy and hold abnormal returns. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Accounting in networks: A case study of utilization of municipal solid waste incineration bottom ash for road construction material 

   Korpela, Sanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this master thesis is to research a waste-to-energy plant’s municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash and its’ utilization for a road construction material from the perspective of accounting in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvonmääritys aineettomalle omaisuudelle siirtohinnoittelussa 

   Kotipelto, Aki Antero (15.01.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä arvonmääritysmenetelmillä aineettomalle omai-suudelle tulisi määrittää markkinaehtoinen hinta etuyhteysyritysten välisissä liiketoimissa. Etuyhteysyritysten välisten liiketoimien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakaskannattavuuslaskennan menetelmiä Suomessa toimivissa suurissa B2B-yrityksissä 

   Luukko, Anton (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee asiakaskannattavuuslaskentaa, sen käyttöönottoa ja vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Tutkimusmenetelmänä toimii aikaisem-pien tutkimusten ja kirjallisuuden tarkastelu, sekä niiden pohjalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakaskannattavuuslaskentamallin kehittäminen : Case E.S. Lahtinen Oy 

   Purola, Merja (10.08.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Asiakaskannattavuuden vaikutus koko yhtiön kannattavuuteen sekä haastaa että rohkaisee yrityksiä muuttamaan nykyisiä laskentajärjestelmiään. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee asiakaskannattavuuslaskentaa ja asiakaskohtaisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakasyrityksen toimialan vaikutus tilintarkastuspalkkioihin 

   Kurhela, Annika (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia, vaikuttaako asiakasyrityksen toimiala tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa asiakasyrityksen koon, kompleksisuuden ja riskisyyden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan hyväksyminen pienissä ja keskisuurissa suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä 

   Haanpää, Mia-Maria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on tutkia suomalaisten pienten ja keskisuurten tilintarkastusyhteisöjen asiakkaan hyväksymisprosessia ja sen aikana hyödynnettäviä riskienhallintakeinoja. Tutkielmassa asiakkaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus sijoitusneuvojan velvolisuuksiin 

   Karenius, Ville (20.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Sijoitusneuvonnan sääntely on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Viimeisin suuri lainsäädäntömuutos tapahtui vuoden 2018 alussa kun MiFID II -direktiivi implementoitiin kansalliseen lainsäädäntöön. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asuntojen hintoihin vaikuttavat tekijät Suomessa : Virheenkorjausmalli ja hintojen alueellinen eriytyneisyys 

   Knuuttila, Touko (09.06.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan Suomen asuntohintojen kehitystä ja syitä tämän kehityksen taustalla. Hintojen muutoksia analysoidaan muodostamalla Engle-Grangerin menetelmällä virheenkorjausmallit, joiden avulla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Automata Engine for Generating Investment Strategies 

   Tšili, Lauri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This paper shows the process of generating financial automata via a novell automated system. Previous studies have argued that a generic financial automata generator would be difficult to develop. However, this paper ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Avoimet kirjat -periaatteen vaikutus toimittajatyytyväisyyteen - Kyselytutkimus kone- ja metalliteollisuuden toimittajayrityksille 

   Lehtovaara, Oskari (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kustannustieto on yksi yrityksen arkaluontoisimmista tiedoista ja se onkin yleisesti salattu yrityksen kolmansilta osapuolilta: asiakkailta ja toimittajilta. Teollisuusverkostojen kehittyminen on kuitenkin johtanut yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced scorecardin vaikutus organisaation suorituskykyyn kolmannella sektorilla 

   Kankaanpää, Maaria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Balanced scorecard -mittaristoa on perinteisesti pidetty yritysjohdon ohjausmenetelmänä, mutta se on toimiva työkalu myös kolmannella sektorilla. Järjestöt kokevat samanlaisia johtamisen haasteita kuin yrityksetkin ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel III -sääntelyn vaikutus suomalaispankkien toimintaan 

   Hyrsky, Ola (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien vakavaraisuus on synnyttänyt huolta viime vuosikymmenen lopulla alkaneen globaalin finanssikriisin jälkeen. Tästä syystä pankkien vakavaraisuussääntelyä on kuluneen vuosikymmenen aikana kiristetty. Tämän tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Beta-kertoimen stabiilisuus pohjoismaisilla osakemarkkinoilla 

   Rytkönen, Kalle (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan pohjoismaalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden beta-kertoimien stabiilisuutta ajan suhteen. Beta-kertoimella kuvataan osakkeen systemaattista riskiä eli markkinariskiä. Jos beta-kertoimet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Board characteristics and firm performance 

   Väätäinen, Lauri Johannes (12.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Lack of good corporate governance is often stated as one of the main reasons for the latest financial crisis and collapses of big multinational companies. At the same time trends in privatization of firms, technology ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Chinese American Depositary Receipts: The Valuation Conundrum 

   Suuronen, Sampo (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Over the past three decades, China has witnessed significant economic development, sparking the interest of international and U.S. investors. However, due to capital and foreign ownership restrictions, individual investors ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dividend yield as an investment strategy: Evidence from the Finnish stock market : Dogs of the Dow 

   Korkiamäki, Jaro (21.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Investment based strategies have been extensively studied and strategies have a deep interest. Dividend based investment strategies is a form of value investing and include strategies such as Dogs of the Dow (DOD), which ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Do credit ratings impact the cost of debt for European firms 

   Mäkitalo, Aaro (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   This study contributes to the nearly non-existent European unrated bond pricing literature by examining whether credit ratings impact credit spreads of European corporate bond issuances and consequently, the issuers’ cost ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Does buying pressure affect the smile of FTSE 100 Index options? Implied volatility functions and net buying pressure: evidence around the Brexit referendum 

   Borges Feteira, Daniel (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Using the Brexit referendum event as an exogenous setting, this study examines the presence of implied volatility smile phenomena in the FTSE 100 Index options market, and whether imbalances between supply and demand for ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.