- Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Teknillinen tiedekunta

  • 1000 voltin vaihtojännitteen soveltaminen teollisuusverkkoon 

   Nystén, Jonas (2009)
   Diplomityö
   Suomen teollisuusverkoissa käytetään yleisesti pienjännitteitä 400 ja 690 volttia. Tässä diplomityössä selvitetään kannattaisiko siirtyä 1000 voltin vaihtojännitteeseen. 1000 V on suurin jännite joka on sallittu ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen 

   Siljamäki, Tapio Antti Oskari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on hammaskipsimallien digitointiin kehitettävän 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen. Tuotteistamisella pyrittiin luomaan palvelulle selkeä ja houkutteleva toimintamalli, mikä mahdollistaisi kannattavan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABC-analyysi yrityksen työkaluna 

   Wilamo, Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu-työn teoriaosuus käsittelee varastonhallintaa ja materiaalinohjausta valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä, sen sovelluksia ja sovelluskohteita. Yrityksessä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABC-analyysin hyödyntäminen materiaaliohjauksessa 

   Haapasaari, Jutta (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu – tutkielman teoriaosuus käsittelee materiaaliohjausta ja varastonhallintaa valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä ja sen hyödyntämistä materiaaliohjauksessa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABCDE-XY- ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN 

   Järvimäki, Hannu (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää moniulotteisen nimikeluokittelun soveltumista Rautaruukki Oyj:n teräspalvelukeskusten raaka-aineiden materiaalinhallintaan. Kirjalli-suusosassa tarkastellaan materiaalienhallinnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • AFFECTING FACTORS FOR PARTIAL DISCHARGE INCEPTION VOLTAGE LEVELS IN ELECTRIC MOTORS 

   Nuorala, Tomi (2015)
   Diplomityö
   Partial discharge (PD) is a localised dielectric breakdown of a small portion. PDs often start within voids, such as air bubbles in solid resin insulation. PDs can erode solid insulation and eventually lead to breakdown ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ajanvarausprosessin laadun kehittäminen Contact Centre X:ssä 

   Ulvila, Hanna-Maija (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää case -yrityksen ajanvarausprosessin laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä toiminnan laadun näkökulmasta ja tarkastella henkilöstöä laadun tekijänä. Tämän lisäksi tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alarm based root cause diagnostics 

   Koivumäki, Edward (2015)
   Diplomityö
   The increasing requirements regarding reduced emissions and improved engine efficiency contribute in more complex engine systems. To date, the engine troubleshooting has been done mostly manually and is a difficult and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alihankintahintamallin valinta 

   Yrjänä, Martti (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alan alihankintasopimuksen hintamallin ja alihankintaa hankkivan startup-yrityksen taloudellisen aseman välisiä suhteita mallintaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alumiinitoimialan analyysi 

   Koponen, Pasi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on analysoida alumiinitoimialan kehitystarpeita pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen osa koostuu toimiala-analyysistä, SWOT-analyysistä ja innovatiivisen ajattelun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • An analysis of product data management system development project 

   Tarsa, Janne (2016)
   Diplomityö
   Companies whose core business is on manufacturing and selling of products efficient product data management system and the related processes are essential for success. Purpose of this study was to evaluate how re-engineering ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ANDROID KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN TIETOTURVA: Kuluttajien suhtautuminen tietoturvaan 

   Pohjalainen, Niko (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä tietoturvaan ja Android -käyttöjärjestelmään, sekä kartoittaa Androidin tietoturvauhkia sekä löytää keinoja näiden uhkien välttämiseksi. Kuluttajien suhtautumista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • APPLICATIONS IN INDUSTRIAL POWER SYSTEMS BASED ON IEC 61850 STANDARD, Case Emergency Load Shedding and Reactive Power Control 

   Peltoniemi, Timo (2012)
   Diplomityö
   Power management applications require information from the electrical networks they are controlling. Traditionally these signals are implemented with hardwired cabling requiring a remarkable share of design and installation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ARVOT, ASENTEET JA JOHTAJUUS KÄRKIMEDIALEHDISSÄ 

   Harjamäki, Sauli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kirjehaastatteluin selvittää Kärkimedialehtien kustannusyhtiöissä toteutettuja arvoprosesseja, asenteita työläistaustaisiin johtajiin ja lehdissä toteutuvaa johtamiskäyttäytymistä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asenteita yksityisyyden suojaa kohtaan – tarkastelussa sukupolvien väliset erot 

   Sillanpää, Kirsi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Internet on tärkeä ja kaikkialla läsnä oleva osa ihmisten elämää. Informaatioyhteiskunnassa, jossa tiedot ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, raja yksityisen ja julkisen tiedon välillä kuitenkin hämärtyy. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakaskohtaisten lähetysmerkintöjen huomioonottamisprosessin kuvaus ja kehittäminen 

   Vauramo, Hanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoitus on ensin selvittää asiakaskohtaisten lähetysmerkintöjen huomioonottamisprosessin nykytila ja sitten kehittää kyseistä prosessia. Ongelmana nykyisessä prosessissa on, että tiedot lähetysmerkinnän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan kokema e-palvelun laatu B2C-verkkokaupassa Case: verkkoapteekki.fi 

   Luhtala, Maria (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Verkkokauppa on suhteellisen uusi, mutta nopeasti yleistynyt kaupankäynnin muoto. Verkkokaupan suosion kasvun myötä kilpailuetua haetaan ns. e palvelun laadusta, sillä konkreettisten tuotteiden laatu on helpommin kopioitavissa, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkuudenhallintaprosessin kehitystarpeet palvelukyvyn parantamiseksi 

   Grönholm, Johannes (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa keskitytään erään teollisuusyrityksen palvelun laadun mittaamiseen ja analysointiin kohdeyrityksen globaalien myyntiyhtiöiden näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään asiakkuudenhallintaprosessin nykyisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ATEX Unit verification process development for Ex motors 

   Kaminen, Juho (2017)
   Diplomityö
   There are several Ex standards and local legislations around the world which define safety requirements for motors used in potentially explosive atmospheres. The legislation in EEA countries is the ATEX Directive, which ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • AUTOMAATTIVARASTOJEN TIETOTEKNINEN TILA: CASE ABB OY MOTORS 

   Perälä, Jussi (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro-gradu tutkielmassa arvioidaan ABB Oy Motors:n viiden automaattivaraston ja niiden ympärillä olevan tietoteknisen kokonaisuuden muodostaman työjärjestelmän tilaa tietoteknisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.