- Selaus julkaisuajan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Tieliikenneverotus ja ympäristö 

   Arala, Minna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ympäristöveroilla pyritään saavuttamaan kaksinkertainen etu. Ensiksi ympäristöveroilla on mahdollisuus parantaa ympäristön laatua ja toiseksi niillä voidaan kerätä varoja valtiolle. Ympäristöveroiksi voidaan sisällyttää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Edustuskulut tulo- ja arvonlisäverotuksessa 

   Kähkönen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Edustuskulut ovat elinkeinoverotuksessa rajoitetusti vähennyskelpoisia. Edustuskulujen kokonaismäärästä puolet katsotaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi ja toinen puoli kokonaan vähennyskelvottomaksi. Arvonlisäverotuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaiden arviointeja vakuutusyhtiön palvelukanavista 

   Tuominen, Juha (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kuluttajat arvioivat vakuutusyhtiön suoria palvelukanavia. Ongelmaa lähestytään tutkimalla asiakkaan kokemaa arvoa, joka muodostuu asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrausten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HR-prosessien näkyminen esimiestyössä eri esimiestasoilla 

   Lehtisalo, Riitta (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin henkilöstövoimavarojen johtamista, ja selvitettiin human resource (HR) –prosesseja esimiestyössä. Tarkoituksena oli saada näkökulma siihen näkyvätkö HR-prosessit esimiehen käytännön arjen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tukitoiminnon ulkoistamismallin kehittäminen - Case: Metso Oyj 

   Vuoristo, Tuomas (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Metalliteollisuus on viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut suuria muutoksia. Kilpailu ja nopeasti kehittyvä teknologia ovat luoneet yrityksille paineita kehittää uusia ja tehokkaampia toimintatapoja. Kehitys ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sijoitusrahastot ja pääomavirrat 

   Kiukkonen, Juha (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankit ja vakuutusyhtiöt markkinoivat omille asiakkailleen omaan konserniinsa kuuluvia sijoitusrahastoja. Asiakkaat eivät välttämättä vertaile, millaisia tuottoja muut rahastot ovat saavuttaneet, vaan merkitsevät oman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VERKKO-OPETUKSEN KÄYTTÖKELPOISUUS JA ULKOINEN TEHOKKUUS - CASE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 

   Lähetkangas, Ari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa on viime vuosina panostettu voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehityshankkeisiin ja investointeihin. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää panostuksia laitteisto- ja ohjelmistoalustoihin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • En komparativ studie om hyreslagstiftningen av kommersiella fastifheter i Finland och Sverige 

   Koivisto, Kimmo (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Undersökningens bakgrund är ur en fastighetsekonomisk synvinkel. För en fastighetsinvesterare har hyreslagstiftningen och eventuella restriktioner för fastighetsköp en central betydelse. Hyreslagstiftningen beskrivs som ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • RAAKA-AINEIDEN HINNANMUODOSTUS JA ENNUSTAMINEN 

   Urpilainen, Ville (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Raaka-aineiden hinnat vaihtelevat päivittäin ja hintojen vaihteluilla on merkittävät mikro- ja makrotaloudelliset seuraukset. Tutkielman tarkoituksena on tutkia, millä tekijöillä raaka-aineiden hintoja voidaan selittää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tilintarkastusyhteisön taloudellinen riippuvuus merkittävästä asiakkaasta 

   Korkea-aho, Sirpa (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää Big Four –tilintarkastusyhteisöjen taloudellista riippuvuutta merkittävästä asiakkaasta. Merkittävä asiakas saattaa aiheuttaa taloudellisen riippuvuuden tilintarkastajalle ja tästä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sources affecting electricity supplier switching from a relationship viewpoint - A multiple case study in the Dutch, Flemish, and Finnish markets 

   Korpi-Hallila, Mariia (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The deregulation of electricity markets gave customers the right to choose their supplier freely. This has lead to companies’ increasing interest in retaining customers. The main objective of the study was to increase ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osaamisen kehittäminen - avain strategisten tavoitteiden toteutumiseen 

   Mäntylahti, Anna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat nousseet viime vuosina tärkeäksi osaksi henkilöstöjohtamista. Yritykset tuntuvat heränneen huomaamaan myös ai-neettoman pääomansa, henkilöstön, merkityksen yrityksen tuloksenteossa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OPERATIIVISEN LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

   Uusitalo, Terho (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Kannattavan yritystoiminnan edellytyksenä on, että yrityksen operatiivinen laskentatoimi tuottaa riittävän monipuolista ja tarkkaa informaatiota yrityksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Geschlechterrollen in der Frauenliteratur. Ein Vergleich ausgewählter Werke von Elfriede Jelinek und Rosa Liksom 

   Hangasmäki, Mervi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -työssä tutkitaan kahden naiskirjailijan, itävaltalaisen Elfriede Jelinekin ja suomalaisen Rosa Liksomin, kirjallisuutta. Analyysin tarkoituksena on tutkia, miten naiskirjallisuudessa kuvataan sukupuolirooleja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Momentum-strategia suomalaisilla osakemarkkinoilla: Kaupankäyntivolyymin vaikutus Momentum-tuottoihin 

   Lammassaari, Pasi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää momentum-ilmiön olemassaolo suomalaisilla osakemarkkinoilla vuosina 1995–2004 sekä tutkia kaupankäyntivolyymin vaikutusta momentum-tuottoihin. Yksinkertaisesti ilmaistuna ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Investment Value In Nordic Security Analysts Recommendations? 

   Ojansuu, Eero (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The value of equity research has been a debated subject for a long time. After the market crash in 2000 the media criticed the equity research business for misleading investors to buy stocks with no real value and at the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyysi innovatiivisen elintarvikkeen markkinavastaanotosta: jättimansikka kuluttajien kokemusten ja valintojen kohteena 

   Vainio, Terhi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tuotekehityksen myötä markkinoille tulee jatkuvasti uusia ja parempia elintarvikkeita. Uusien elintarvikkeiden lisäksi markkinoille tulee nykyään yhä enemmän innovatiivisia elintarvikkeita, jotka ovat kuluttajille täysin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Momentum-efekti Venäjän osakemarkkinoilla 

   Hämäläinen, Janne (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Momentum-efekti on havaittu lähes kaikilla arvopaperimarkkinoilla ympäri maailman, ja useissa tutkimuksissa sen on tulkittu olevan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vastainen. Tässä tutkielmassa testataan momentum-efektin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kokonaistuotannon ja osakemarkkinavolatiliteetin yhteys Suomen osakemarkkinoilla 1995-2004 

   Ahtiainen, Jussi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan OMXHelsinki 25—osakeindeksin ja Suomen kokonaistuotannon välistä yhteyttä aikavälillä 1995—2004. Tutkielmassa tutkitaan onko toteutunut kokonaistuotannon kasvu merkitsevä selittäjä kyseisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OSAKKEEN YLITUOTOT JAKAUTUMISILMOITUKSEN JULKISTAMISEN YHTEYDESSÄ - Yhteispohjoismaalainen aineisto 2000-2005 - 

   Ruoho, Tuukka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osakeyhtiöiden jakautumiset ovat yleistyneet Länsi-Euroopassa 1990-luvulta lähtien. Useista suomalaisista suuryrityksistä on ir-ronnut 2000-luvulla suuria liiketoimialueita uusiksi pörssinoteera-tuiksi listayhtiöiksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.