- Selaus julkaisuajan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Hedge-rahastojen suorituskyky ja markkina-ajoitus: Empiirinen tutkimus suomalaisista ja ruotsalaisista hedge-rahastoista 

   Kemppainen, Iiris (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten ja ruotsalaisten hedge-rahastojen suorituskykyä ja markkina-ajoituskykyä vuosina 2000–2005. Suorituskyvyn osalta on tarkoitus tutkia, pystyvätkö rahastot tuottamaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HENKILÖTIETOLAISTA LUOTTOTIETOLAKIIN Luottotietorekisterin hyödyntäminen 

   Laitinen, Jari-Heikki Juhani (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan Henkilötietolakiin perustuvaa luottotietorekisterin käyttöä kuluttajien ja yritysten osalta. Tutkimuksessa selvitetään yritysten mahdollisuudet toimia oikein luotottaessaan asiakkaita. Yritysten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Performance of Masculinity and the Role of a Social Father in A Fine Balance by Rohinton Mistry 

   Maijala, Ilona (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassani käsittelen intialaisen kirjailijan Rohinton Mistryn (1952-) romaania A Fine Balance, joissa tutkin maskuliinisuutta ja isyyttä sosiaalisina rooleina. Tarkasteltavana on yksi romaanin päähenkilöistä, Ishvar ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luotien loputtua. Digitaalisen kerronnan keinot kolmiulotteisissa toimintapeleissä 

   Viitanen, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykypäivän elektronisissa peleissä on tärkeää, että niihin kuuluu mukaansatempaava juoni. Elektroniset pelit ovat nousseet merkittäväksi mediaksi ja mielikuvien luojiksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä digitaalisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Harkinnanvaraisten erien vaikutus tilintarkastuspalkkion suuruuteen 

   Hokkanen, Jaana (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoitus on tutkia vaikuttaako asiakasyrityksen harkinnanvaraisten erien määrä tilintarkastuspalkkioon. Tutkielman lähtökohtana on oletus siitä, että harkinnanvaraisten erien suurempi määrä nostaa tilintarkastajan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viestintäkanavien roolit organisaation sisäisessä viestinnässä 

   Ikäheimonen, Jenny (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viestintäteknologian kehityksen myötä koko yhteiskunnan viestintäilmasto, viestintätottumukset ja viestintään kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet. Tämä muutos on heijastunut myös organisaatioiden viestintään. Uusi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidemuseon elämyksellinen kuluttaminen 

   Valonen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa kuljetaan taidemuseokäyntien synnyttämien elämysten jäljillä. Museokäyntiä tarkastellaan elämyksellisen kuluttamisen muotona ja tarkoituksena on saada selville, miten taidemuseoita kulutetaan. Aihetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkaan tulojen optimointi osakeyhtiössä 

   Valtonen, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman päätavoitteena on tutkia uudistuneen verolainsäädännön aiheuttamia muutoksia pienen osakeyhtiön osakkaan verosuunnitteluun. Tarkoituksena on löytää keinot, joilla osakas pystyy optimoimaan varojen noston ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • En komparativ studie om hyreslagstiftningen av kommersiella fastifheter i Finland och Sverige 

   Koivisto, Kimmo (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Undersökningens bakgrund är ur en fastighetsekonomisk synvinkel. För en fastighetsinvesterare har hyreslagstiftningen och eventuella restriktioner för fastighetsköp en central betydelse. Hyreslagstiftningen beskrivs som ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistajan sukupuolen vaikutus pk-yrityksen suorituskykyyn 

   Keski-Karhu, Kati (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko omistajan sukupuolella vaikutusta pk-yrityksen suorituskykyyn. Eri tutkimukset ovat päätyneet samansuuntaisiin tuloksiin, tutkittaessa naisten ja miesten omistamien yritysten välisiä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Avoin lähdekoodi ja sen käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

   Säkkinen, Harri (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä ProGradu -tason työ käsittelee avoimen lähdekoodin asemaa Suomen yliopistoissa ja syitä siihen, miksi se on edelleen vähemmistössä huolimatta sen lupaavuudesta ohjelmistomarkkinoilla. Avoimen lähdekoodin ohjelmia ovat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VERKKO-OPETUKSEN KÄYTTÖKELPOISUUS JA ULKOINEN TEHOKKUUS - CASE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 

   Lähetkangas, Ari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa on viime vuosina panostettu voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehityshankkeisiin ja investointeihin. Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää panostuksia laitteisto- ja ohjelmistoalustoihin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Langattomat lähiverkkopalvelut – Tapaustutkimuksena Lohja 

   Rajalahti, Antti (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman lähtökohtana on ollut tarve rakentaa langaton lähiverkkoratkaisu Lohjalle. Tästä lähtökohdasta tutkielman tavoitteeksi muodostui kartoittaa langattomien lähiverkkoratkaisujen toimivuutta ja kannattavuutta Lohjalla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Geschlechterrollen in der Frauenliteratur. Ein Vergleich ausgewählter Werke von Elfriede Jelinek und Rosa Liksom 

   Hangasmäki, Mervi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -työssä tutkitaan kahden naiskirjailijan, itävaltalaisen Elfriede Jelinekin ja suomalaisen Rosa Liksomin, kirjallisuutta. Analyysin tarkoituksena on tutkia, miten naiskirjallisuudessa kuvataan sukupuolirooleja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvopapereiden markkinointi ja sijoittajaviestintä Internetissä 

   Käyhkö, Arto (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on arvopapereiden markkinointi Internetissä ja sijoittajaviestintä sekä niiden sääntelyn tarkastelu. Arvopapereiden kauppa on siirtynyt viimevuosina voimakkaasti verkkoon ja nykyisin niiden pääasiallinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OSAKKEEN YLITUOTOT JAKAUTUMISILMOITUKSEN JULKISTAMISEN YHTEYDESSÄ - Yhteispohjoismaalainen aineisto 2000-2005 - 

   Ruoho, Tuukka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osakeyhtiöiden jakautumiset ovat yleistyneet Länsi-Euroopassa 1990-luvulta lähtien. Useista suomalaisista suuryrityksistä on ir-ronnut 2000-luvulla suuria liiketoimialueita uusiksi pörssinoteera-tuiksi listayhtiöiksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Matkailun ohjelmapalveluiden elämyksellisyyden kehittäminen 

   Alilonttinen, Kirsi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on kehittää matkailuyrityksen tarjoamia ohjelmapalveluita elämyksellisempään suuntaan. Tämä edellyttää, että pystytään tunnistamaan elämyksen eri raaka-aineet, jotka vaikuttavat elämyksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tilintarkastajan luottamus sisäiseen tarkastukseen – Asiakkaan ja tilintarkastuspartnerin odotusten vaikutus 

   Kivimäki, Miia (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastukseen kohdistuvat kustannuspaineet ja odotukset tilintarkastuksen korkeasta laadusta ovat vahvasti mukana jokaisessa tilintarkastustoimeksiannossa. Yhtenä keinona tilintarkastuksen kustannustehokkuuden ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tilintarkastusyhteisön taloudellinen riippuvuus merkittävästä asiakkaasta 

   Korkea-aho, Sirpa (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää Big Four –tilintarkastusyhteisöjen taloudellista riippuvuutta merkittävästä asiakkaasta. Merkittävä asiakas saattaa aiheuttaa taloudellisen riippuvuuden tilintarkastajalle ja tästä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • YRITYKSEN TULOSRAPORTIN SISÄLLÖN VAIKUTUS RAPORTOINTIVIIVEESEEN 

   Hiltunen, Seppo (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Taloudellisen informaation tuottaminen on välttämätöntä toimivien rahoitus-markkinoiden kannalta. Taloudellisen informaation tarkoitus on auttaa käyttä-jiään päätöksenteossa. Ollakseen hyödyllistä, informaation on oltava ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.