- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Irtisanomisten vaikutukset jäljelle jääneisiin työntekijöihin 

   Ala-Reinikka, Jenny (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten irtisanomiset eivät kosketa pelkästään irtisanottuja työntekijöitä, vaan ne vaikuttavat monella tavalla ja jopa pitkäaikaisesti myös irtisanomisilta välttyneisiin, jäljelle jääneisiin työntekijöihin. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IRTISANOMISTEN VAIKUTUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN – Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten irtisanomiset 

   Willman, Jaro (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia henkilöstön irtisanomisten vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Irtisanomisten suhdetta kannattavuuteen tutkittiin vuosilta 2009–2013 Helsingin pörssissä noteeratuissa yrityksissä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Irtisanomisten vaikutus yrityksen suorituskykyyn: empiirinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä v. 2005-2011 

   Pihlaja-Kuhna, Anni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähtökohtaisesti irtisanomisiin päätyneiden yritysten oletetaan suoriutuvan taloudellisesti heikommin kuin yritysten, jotka eivät ole irtisanoneet henkilökuntaansa. Voimakkaasti globalisoituneilla markkinoilla irtisanomisiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Is ecological packaging the new black? 

   Åkerfelt, Lotta-Fiona (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Environmental responsibility is a trend that is reflected in the activities of many stakeholders. At the same time, the role of packaging, and in particular the evaluation of packaging materials, has become a key issue. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Is Momentum Trading Strategy Still Profitable? Evidence from the Stocks in S&P 500 Index in 2000–2015 

   Martikainen, Antti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The topic of this master’s thesis is momentum trading strategy. The purpose of this thesis is to examine if 6-2, 12-2 and 12-7 momentum trading strategies are profitable in 2000–2015, when the portfolios are formed from ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Is Technical Analysis Profitable? Evidence from Finnish Stock Market 

   Mutikainen, Samu (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis aims to evaluate the performance of technical analysis methods in the Finnish stock market. The predictive power and profitability of technical analysis is a controversial topic among academics and professionals. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Isi on tässä" Kulttuurisen ja yhteiskunnallisen isyyden representaatio suomalaisissa naistenlehdissä 

   Kälkäjä, Anni (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä diskurssit tuottavat kulttuurisen ja yhteiskunnallisen isyyden representaatioita suomalaisissa naistenlehdissä ja millainen isyydestä tuotettu representaatio on. Representaation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Isännöinnin palvelusopimus - Ennakoitavuutta ja selkeyttä sopimusten laadintaan 

   Hautanen, Mirkka (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Isännöintialalla vallitsee ennennäkemätön murros. On selvää, että isännöinnin on kyettävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ammattitaitoisella osaamisella. Suunnitelmallinen ja ennakoiva sopiminen on pitkäjänteisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IT-palveluorganisaation toiminnan maturiteettitason nostaminen 

   Vierula, Jukka (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on laatia toimenpidesuunnitelma IT-palveluorganisaation toiminnan maturiteettitason nostamiseksi erityisesti SAP-palvelutuotannon osalta. Maturiteettimallina käytetään Capability Maturity Modelia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Italian Acquisitions In Russia: Cultural Impact in the Post-Acquisition Integration Process 

   Tocchio, Andrea (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Moving into a foreign country through FDI implies the choice between M&A or greenfield investment. For what concern M&A, they are made up of several steps, starting with the engagement with the target, the subsequent ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Italian ja Ranskan pankkisektoreiden kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

   Tuuri, Jussi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on tehty melko paljon tutkimusta. Tässä pro gradu -tutkielmassa kartoitettiin tilannetta Ranskan melko vakaan sekä Italian ongelmissa olevan pankkisektorin osalta. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ITIL-käytäntöjen implementointi pienessä IT-organisaatiossa 

   Kokkonen-Metsola, Arja (2010)
   Diplomityö
   Useat IT-organisaatiot ovat viime vuosien aikana ottaneet käyttöönsä ITIL-mallin, jonka avulla IT-palveluita voidaan hallita ja johtaa tehokkaasti. ITIL on viitekehys ja kokoelma parhaita käytäntöjä, jotka näkyvät IT-palvelujen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä 

   Mahla, Jaana (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee itsekriminointisuojan soveltamista verotusmenettelyssä ja se asettuu rikos-, vero-, prosessi- ja hallinto-oikeuden yhtymäkohtaan. Itsekriminointisuojaa on perinteisesti sovellettu rikosprosessissa, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsemäärääminen vanhuudessa: Esimerkkinä tehostetun palveluasumisen asiakkaat 

   Puumala, Maria (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisen myötä ikääntyneiden asiakkaiden määrä sosiaali- ja terveyspalveluissa lisääntyy. Suurin osa ikäihmisistä saa asua palvelujen turvin omassa kodissaan, mutta osa joutuu turvautumaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsensä johtaminen -käsitteen tehtävät organisaatiokäyttäytymisen viitekehyksessä 

   Koivisto, Katja (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa on analysoitu itsensä johtaminen -käsitettä (self-leadership) organisaatiokäyttäytymisen viitekehyksessä Morsen kvalitatiivisen käsiteanalyysimallin avulla. Morsen käsiteanalyysimalli on dispositionaal ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsensä johtaminen johtamisen ydinelementtinä 

   Valtonen, Teija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Itsensä johtamisen merkitys on huomattu vasta viime aikoina organisaatiorakenteiden muuttuessa ja kilpailun kiristyessä. Vastuuta on alettu siirtämään organisaatioiden joka tasolle ja yksilötasolta lähtevä oman itsensä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsensä johtaminen oppivan organisaation edellytyksenä 

   Halinen, Salla (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyään on tärkeää, että yritykset oppivat jatkuvasti ja niistä kehittyy vähitellen oppivia organisaatioita. Tässä tutkimuksessa keskityttiin itsensä johtamisen asemaan oppivan organisaation edellytyksenä. Tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsensä johtaminen osana peruskoulun rehtorin työtä koulun johtajana 

   Munne, Riikka (20.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Itsensä johtamiseen on alettu kiinnittää viime vuosina aiempaa enemmän huomiota ja sen on todettu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi yksilön työssä jaksamiseen, työtyytyväisyyteen ja -tehokkuuteen. Itsensä johtamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsensä johtaminen terveydenhuollossa: Työyhteisötaitojen toteutuminen ja yhteys työhyvinvointiin terveydenhuollon henkilöstön kokemana 

   Määttä, Johanna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime aikoina työelämää koskeneen keskustelun polttavin aihe on ollut työurien pidentäminen. Työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen ovat keskeisimmät keinot työurien pidentämiseksi. Hyvän esimiestyön ja johtamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsenäisesti ulkomaille hakeutuneiden työntekijöiden urapääoma 

   Nordlund, Mirja (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka työkokemus ulkomailla kerryttää itsenäisesti ulkomaille hakeutuneiden työntekijöiden urapääomaa. Lisäksi selvitetään mitkä syyt ovat olleet ulkomaille hakeutumisen taustalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.