- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Green logistics: Reducing GHG emissions in road freight transportations in a case company 

   Puputti, Olli (29.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Climate change poses a major threat for humanity and the whole ecosystem. Consumers' increasing consumption of goods has significantly increased the transportation volumes glob-ally, which is one of the primary contributors ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • GRI-raportoinnin vaikutus yrityksen markkina-arvoon 

   Mäntymetsä, Mira (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten vastuulliseen toimintaan kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota ja sen merkityksestä keskustellaan sekä organisaatioissa että tutkimusmaailmassa. Enää ei riitä, että yritys tuottaa voittoa omistajilleen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Growth Characteristics of Swedish Based Born Globals, Influential Factors and Critical Decision Points 

   Ilvoranta, Jessica (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis was written with the objective to follow the development of Born Global research, with a specific focus on the growth stages, influential factors, critical decision points and common characteristics of Swedish-based ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Growth Phases and Survival of High-system International New Ventures originating from Finland 

   Stotzka, Julia (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   The main objective of this research was to identify how rapidly internationalizing firms namely International New Ventures (INVs) can grow and survive to become strong organizations. Thus the growth phases of INVs were ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haastavien alaisten esimiehissä herättämät tunteet: Myers-Briggs persoonatyyppiteorian tunteva – ajatteleva ulottuvuus 

   Koivio, Kirsikka (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia tunteita MBTI-teorian tunteva- ajatteleva akselilla jaotellut esimiehet kokivat haastavien suhteen. Tutkimusta lähestyttiin kolmen alaongelman kautta, joiden pohjalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haasteena asiakaskokemuksen johtaminen 

   Dunder, Maija (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä suomalaiset yritykset ajattelevat asiakaskokemuksen johtamisen haasteellisuudesta sekä merkityksellisyydestä. Tähän vastataan tutustumalla nykyisten toimintamallien ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haasteena luovan tilan tuotteistaminen - Tilan rooli luovuuden ja innovaatioiden kehittämisessä 

   Kyngäs, Saija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Toimintarytmin nopeutumisen ja kiristyvän kilpailun edessä organisaatioissa peräänkuulutetaan jatkuvaa uudistumis- ja muutoskykyä, luovuutta ja innovatiivisuutta. Yleistymässä ovat erilaiset luovat innovaatiotilat ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Haasteena palvelun laadun kehittäminen 

   Savola, Heikki (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää teorian ja käytännön yhteensopivuus kilpailluilla markkinoilla, joilla tuotteet ovat hyvin samankaltaisia toimialan pääkilpailijoihin verrattuna. Palveluja tarkastellaan asiakkaiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hajautetun energiantuotannon vertailu LCC-mallilla, pientalouskokoisissa sovelluksissa 

   Riikonen, Tuomo (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää energiantuotannon kustannuksia elinkaarikustannusmallia mukaillen. Tutkimuksen kohteena on Vaasan ulkosaaristossa sijaitseva entinen merivartioasema, joka nykyisin toimii ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hakukoneiden henkilötietojen käsittely ja vastuu lähdesivujen osalta 

   Kilpiä, Mikko (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella hakukoneiden vastuuta lähdesivujen sisällöstä. Keskeisenä kysymyksenä tutkimuksessa on se, miten hakukoneet on nähtävä henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta. Tutkimuksessa halusin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hakukonemarkkinoinnin mahdollisuudet pk- yritykselle 

   Kumpulainen, Jesse (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tehdään katsaus hakukone-, ja yhä tarkemmin hakusanamarkkinointiin. Tutkimuskysymyksenä tutkitaan, kuinka pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyötyä hakukonemarkkinoinnista. Tarkentavana ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallinnon keskittäminen: Keskitetyn matkahallinnon ohjaus ABB Oy:ssä 

   Leppihalme, Terhi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Matkustamisesta, jonka ei katsota kuuluvan yrityksen ydinliiketoimintaan, on tullut yksi tärkeimmistä ydinliiketoimintaa tukevista ja erikseen hallinnoitavista toiminta-alueista. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallinnon palvelutehtävät ja byrokraattisuuden vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen 

   Honkonen, Kirsi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkishallinnon tehtävät ovat nykyään suurimmaksi osaksi erilaisten palvelutehtävien hoitamista. Perinteinen hallinnoiminen on jäänyt taustalle kun palvelujen kasvu asettaa yhä enemmän vaatimuksia palveluhallinnon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HALLINNON UUDISTAMISEN ISOT AALLOT JULKISEN TOIMINNAN JOHTAMISEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTINA 

   Aninko-Rajala, Ulla (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkinen hallinto on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävän kehitystyön ja muutosten kohteena. Julkisen sektorin rakennetta ja toimintaa on uudistettu New Public Management- opin toimintamalleilla tavoitteena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallituspalkkioiden yhteys yrityksen suorituskykyyn 

   Huhtakangas, Riku Niklas (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten hallituksen palkkioiden ja yritysten taloudellisen suorituskyvyn sekä yritysten koon välisestä yhteydestä ei tiettävästi ole tehty akateemisia tutkimuksia Suomessa. Tässä pro gradu –tutkielmassa esitetään empiiristä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallituspalkkiot osana ylimmän johdon kannustamista: Miten eri tekijät vaikuttavat hallituspalkkion määrään Suomessa? 

   Sairo, Paulina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää mitkä eri tekijät vaikuttavat hallituspalkkion määrään Suomessa. Tutkielmassa selvitetään, miten yrityksen markkina-arvo, liikevaihto, tase, henkilöstö ja kansainvälistymisaste ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallituspiirteiden vaikutukset toimitusjohtajan palkitsemiseen 

   Patama, Tuomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu ‐tutkielman tarkoituksena on tarkastella hallituspiirteiden ja toimitusjohtajan palkitsemisen välisiä riippuvuussuhteita suomalaisella aineistolla. Tutkimuksessa analysoitavia hallituspiirteitä on yhteensä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallitustyöskentely ja pk-yrityksen kasvuprosessi 

   Arminen-Ulvila, Ulla (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisessa yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä on tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Globalisaation myötä pienet ja keskisuuretkin yritykset ovat joko omasta tahdostaan tai tahtomattaan joutuneet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistuksen kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän avulla 

   Leppänen, Mika Raino Kristian (11.11.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Hammashuollossa yksi tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä on röntgenkuvaus, ja potilaskuvauksia tehdäänkin Suomessa jopa lähes 9000 arkipäivittäin. Säteilylaki edellyttää hammasröntgentoimintaa harjoittavalta toiminnanharjoittajalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankinnan suorituskyvyn ja tehokkuuden mittaristo 

   Peltomaa, Jussi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työssä kehitetään teolliseen hankintaan liittyvä hankinnan suorituskyvyn ja tehokkuuden mittaristo olemassa olevaan kemianteollisuuden yritykseen. Kehitetty mittaristo koostuu yhteensä seitsemästä erilaisesta mittarista. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.