- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • ”Aina on tehty näin” – Hiljaisen tiedon hyödyt uuden tiedon ja innovaatioiden luomiselle asiantuntijatyössä 

   Vuorenmaa, Anette Isabella (04.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tieto, uuden tiedon luominen ja innovoivan toimintatavan oppiminen muodostavat organisaatioiden toiminnan sisällön ja on yksi keskeisimmistä kilpailuedun lähteistä niin ihmisille, organisaatioille kuin Suomen kansantaloudellekin. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman omaisuuden muodostuminen listaamattomissa yrityksissä -toimialakohtainen vertailu 

   Koistinen, Jarkko (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää raportoidun aineettoman omaisuuden muodostumi-seen vaikuttavia tekijöitä ja vaikuttavien tekijöiden välisiä eroja eri toimialoilla. Teo-riaosan jälkeen tutkittiin tilastollisesti, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman omaisuuden vaikutus yrityksen markkina-arvoon ennen ja jälkeen IFRS-standardien käyttöönoton. Tarkastelu suomalaisista pörssiyrityksistä vuosina 2000-2010 

   Suojanen, Saara (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   IFRS-standardien soveltaminen eurooppalaisiin pörssiyrityksiin tuli voimaan vuonna 2005, ja sen myötä aineettoman omaisuuden ja liikearvon kirjanpidollinen käsittely muuttui merkittävästi. Standardien tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman pääoman mittarit innovaatioprosessissa 

   Heinilä, Antti (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu -tutkimus pyrkii kirjallisuuden sekä toimeksiantajaorganisaation kanssa käydyn kehittelyn avulla selventämään porttimallisen innovaatioprosessin eri vaiheissa esiintyvien menestystekijöiden mahdollisimman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettomia ruoka-arvoja esittävän viestin kokeminen eri kuluttajaryhmissä 

   Latvala, Matti (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ja selittää missä määrin kuluttajien arvot vaikuttavat aineettomia ruoka-arvoja esittävän viestin kokemiseen. Tarkoitus on täten lisätä ymmärrystä mitä ja miten erilaisille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ajanvarausprosessin laadun kehittäminen Contact Centre X:ssä 

   Ulvila, Hanna-Maija (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää case -yrityksen ajanvarausprosessin laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä toiminnan laadun näkökulmasta ja tarkastella henkilöstöä laadun tekijänä. Tämän lisäksi tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ajatusjohtajuuden markkinointi työnantajamielikuvan kehittämisessä IT-konsultointiyrityksissä 

   Mikkola, Nea (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli paneutua ajatusjohtajuuden markkinointiin työnantajamielikuvan kehittämisessä IT-konsultointiyrityksissä. Tutkielman ensimmäinen tavoite oli kuvata ajatusjohtajuuden erityispiirteitä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ajoitusteoria ja pääomarakenne 

   Hurri, Tuomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään, millainen vaikutus markkinaolosuhteilla on yrityksen pääomarakenteen muodostumisessa. Tutkimuksen lähtökohtana toimii pääomarakenteen ajoitusteoria. Tutkielmassa käydään läpi keskeisimmät ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aktiivinen asiakkuus: New Public Governancen näkökulma asiakkuudesta 

   Niemelä, Mari (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutostahti julkisissa palveluissa on kova. Tämä kirjallisuuskatsaus tarkastelee julkisten palveluiden lähtökohtaa, asiakasta, joka käyttää palveluita. Erityisesti tarkastellaan termiä, jota julkisten palveluiden käyttäjästä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aktiivinen ja passiivinen sijoittaminen: Vertailussa Suomeen sijoittavat osakerahastot 

   Raitio, Jesse (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Rahastoyhtiöillä on kaksi tapaa harjoittaa liiketoimintaansa. Sijoitusrahastot voi- vat noudattaa aktiivista tai passiivista sijoitusstrategiaa. Passiiviset rahastot seu- raavat tarkoin valittua vertailuindeksiä, kun taas ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aktiivisten saneerauskeinojen käytön vaikutus yrityssaneerauksessa onnistumiseen 

   Janhunen, Minttu (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityssaneerauslain myötä velallisyritys saa mahdollisuuden konkurssin torjumiseen silloin, kun yritys maksuvaikeuksistaan huolimatta on elinkelpoinen. Saneerauslainsäädäntö tarjoaa elinkelpoisille velallisyrityksille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aktiivisuus työttömyysturvan ehtona ja työttömän oman aktiivisuuden rajat 

   Heikkilä, Minerva (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aktiivisuutta työttömyysturvan ehtona sekä työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden rajoituksia työttömyysturvalainsäädännössä. Aktivointi on ollut osa Suomen työttömyysturvaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alaikäisen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa 

   Savolainen , Outi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Potilaan aseman ja oikeuksien vahvistaminen alkoi 1970-luvulla. Syynä kehitykselle oli muun muassa terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön kasvu ja Suomen liittyminen useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Omaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alaistaidot esimiestyön tukena? : Alaistaidot, alaistaitojen kehittäminen ja kehittämisen haasteet esimiesten näkökulmasta 

   Jokela, Elisa (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus koostuu esimiestyöstä, alaistaidoista ja alaistaitojen kehittämisestä sekä alaistaitojen kehittämisen haasteista. Näiden käsitteiden avulla pyrin löytämään vastauksen siihen, kuinka alaistaitojen kehittäminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alaisten esimieheensä kohdistamat odotukset 

   Bodbacka, Paula Ilona (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Johtajia ja johtajuutta on leadership -tutkimuksen parissa käsitelty paljon, alaisten jäädessä sivurooliin. Tutkimuksessa esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutussuhdetta (LMX) tutkittiin alaisen näkökulmasta. Lisäksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alarm based root cause diagnostics 

   Koivumäki, Edward (2015)
   Diplomityö
   The increasing requirements regarding reduced emissions and improved engine efficiency contribute in more complex engine systems. To date, the engine troubleshooting has been done mostly manually and is a difficult and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alempiasteisten teiden merkitys Pohjanmaan maakunnan yrityksille: Erityistarkastelussa kuljetustarpeet, sijaintitekijät ja tiestön kunto 

   Kentta, Sanna-Maria (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tienpitoon käytettävissä olevat resurssit ovat niukat, ja tästä johtuen alemmanasteinen tieverkko on rapautumassa hyvää vauhtia. Alemman tieverkon rapistuessa entisestään, uhkaa se muodostua pullonkaulaksi yritysten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aligning purchasing portfolio strategies with customer-supplier relationships 

   Kurki, Tero (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The use of purchasing portfolios in strategic purchasing has been discussed largely since the introduction of the first model by Kraljic in 1983. Some studies suggest it to be the most used analysis tool in the purchasing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ALIGNMENT OF COMPANY’S CORE CAPABILITIES AND STRATEGIC RECRUITMENT 

   Halonen, Hanna (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Hiring the best talents in the software industry is challenging, yet vital for a company’s success. Companies need to be sure that their employees are building and developing their business in order to grow in the markets. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alihankintahintamallin valinta 

   Yrjänä, Martti (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alan alihankintasopimuksen hintamallin ja alihankintaa hankkivan startup-yrityksen taloudellisen aseman välisiä suhteita mallintaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.