- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 3079-3098 / 3205

  • Wimax Physical Layer: Analysis and Simulation 

   Hasebou, Osama (2011)
   Diplomityö
   The usage of wireless data communication systems such as internet exploring, multimedia up/downloading, VoIP, etc. is very rapidly increasing daily. Faster, more efficient and reliable communication systems are needed to ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Wireless Health Monitoring System: The Vital Transmitter 

   Abdelmageed, Shaima (2012)
   Diplomityö
   With the marvelous growth of technology developed through years of telecommunication engineering researches, the need of deploying these technologies into the different life sectors became a fact. As a consequence, during ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WLAN-verkon tietoturva 

   Kaipio, Markus (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tutustutaan WLANin eli langattoman lähiverkon tietoturvaan, suojausmahdollisuuksiin ja erilaisiin käyttökohteisiin. Tutkimuksen ensimmäinen tutkimusongelma on, mitkä ovat WLAN-verkon tarjoamat mahdollisuudet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Word-of-mouth -viestintä virtuaaliyhteisöissä. Kuntoilu-keskusteluiden sisällönanalyysi. 

   Korhonen, Minna (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli tutkia, miten markkinoinnillisesti relevanttia tietoa välitetään internetin keskusteluryhmissä word-of-mouth –viestinnän avulla. Word-of-mouth –viestintä on tehokas epävirallinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Work-Life Balance Initiatives and their Influence on the Career Development of Women 

   Rohner, Marie (11.12.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   The purpose of this paper is to examine the role of work-life balance initiatives on the career development of women, and whether there is a link to be drawn about work-life balance initiatives and the representation of ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WWW-käyttöliittymän vaatimusmäärittely 

   Tuhkanen, Ari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa teoriakartoituksen avulla etsittiin WWW-käyttöliittymän omaavan ohjelmiston vaatimusmäärittelyvaiheessa käytettäviä menetelmien joukkoa. Menetelmien avulla pyrittiin tuomaan käytettävyys ohjelmistotuotannon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • X- ja Y-sukupolvien luovuuden johtaminen 

   Mäkinen, Elina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on syventää ymmärrystä luovuudesta ja luovuuden johtamisesta organisaatioissa X- ja Y-sukupolvien näkökulmasta. Tässä tutkielmassa X-sukupolvella tarkoitetaan vuosina 1961–1980 syntyneitä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven kokemuksia työuupumuksesta 

   Hietamäki, Satu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työuupumus on valitettavan yleistä nykypäivän työelämässä. Sillä voi olla työntekijälle todella ikäviä seurauksia, mutta myös organisaatiot kärsivät, jos niiden tärkein voimavara, henkilöstö, uupuu. Hyvinvoiva henkilöstö ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven naisjohtajat: Urapääoman rakentuminen 

   Anttila, Salla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat Y-sukupolven naisjohtajat (syntyneet 1980–1999). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Y-sukupolven naisjohtajien urapääoma rakentuu, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven sitoutuminen organisaatioon - Arvojen asettamat haasteet johtamiskäytännöille 

   Järvinen, Salla (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolven arvot ja sen sitoutuminen organisaatioon on aiheena ajankohtainen sen vuoksi, että se on edeltäviin sukupolviin verrattuna arvostuksiltaan merkittävästi erilainen, ja sen mukaantulo työelämään suurena sukupolvena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuuden toteuttaminen esimiestyön keinoilla: Esimerkki tapauksena Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. 

   Välimäki, Emma (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tutkitaan esimiesten keinoja toteuttaa yhdenvertaisuutta henkilöstöjohtamisessa. Case organisaationa on Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. Turvapaikan hakijoiden suuri lisääntyminen vuonna 2015 sai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuus sosiaalipalveluissa. Valtion ohjelmaohjaus yhdenvertaisuuden edistäjänä 

   Uura, Maija (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisessa sosiaalipalvelujärjestelmässä pidetään yhdenvertaisuutta tärkeänä asiana. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymisen sekä sosiaalipalveluiden ja niihin liittyvän lainsäädännön uudistusten myötä yhdenvertaisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdessä kohti onnistunutta organisaatiomuutosta. Toteutuuko työntekijän osallistuminen muutosprosesseissa? 

   Isotalo, Niina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut perehtyä työntekijän osallistumismahdollisuuksiin organisaatioiden muutosprosesseissa. Tutkimusongelman ovat muodostaneet työntekijän osallistumismahdollisuudet ja toisaalta halukkuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ”Yhdessä muodostamme yhtiön”. Yritysblogi yhteisöllisyyden rakentajana sisäisessä viestinnässä 

   Mäkelä, Milja-Maaria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka yhteisöä rakennetaan yrityksen sisäisen viestinnän blogissa. Tavoitetta lähestytään tarkastelemalla, millaisia suhteita blogissa rakentuu kirjoittajan ja yleisön välille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdistysten verokohtelu 

   Alanko, Mikko (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhdistykset ovat tulleet suomalaisille tutuiksi aikojen saatossa. Ne ovat vaikuttaneet ihmisten jokapäiväiseen elämään tarjoamalla esimerkiksi liikunnasta kiinnostuneille ihmisille harrastusmahdollisuuksia. Kansalaisjärjestöjen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdysvaltojen kaksoisvajeen pienentämisen taloudelliset vaikutukset 

   Kangas, Jarkko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhdysvaltojen taloudessa vallitsee tilanne, jossa sekä valtion budjettitasapaino että maan vaihtotase ovat samanaikaisesti negatiivisia. Bruttokansantuotteen suotuisa kehitys on mahdollistanut tuloja suuremman kulutuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdysvaltojen makroekonomisten uutisten vaikutus indeksioptioiden implisiittiseen volatiliteettiin 

   Janne, Miettinen (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa etsitään yhteyttä eri makrotaloudellisten uutisten ja optiomarkkinoiden volatiliteettireaktion välillä. Yhteyden selvittämiseksi aineisto koostuu S&P 500- ja Nasdaq 100 -osakeindeksioptioiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • YHDYSVALTOJEN MAKROTALOUDELLISTEN UUTISTEN VAIKUTUS EUROOPAN OSAKEMARKKINOIHIN 

   Koivu, Thomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten Yhdysvaltojen makrotaloudelliset uutisjul-kaisut vaikuttavat Euroopan osakemarkkinoihin. Vaikutusta mitattiin Euroopan osake-markkinoiden implisiittisellä volatiliteetilla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteinen arvonluonti yrityssuhteissa - Tarkastelussa ohjelmistoyritysten ja konepajayritysten väliset suhteet 

   Vuori, Kimmo (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosina jotkin ohjelmistoalihankintaa tuotteissaan käyttävät yritykset ovat alkaneet käyttää mm. Intiassa toimivien ohjelmistoyritysten palveluja, koska nuo yritykset pystyvät tarjoamaan palvelunsa suomalaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteiskuntavastuu, arvot ja etiikka EU-lobbauksessa: Tarkastelussa lobbauksen eettisyys ja Avoimuusrekisteri 

   Heinonen, Ville (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen lähtökohtana on ollut mielenkiinto toimintaan, jota täytyy analysoida eettisesti, sekä jolle on mahdollisesti olemassa regulaatiota. Euroopan unionissa tapahtuva edunvalvontatoiminta ja siihen liittyvä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.