- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 3039-3058 / 3205

  • Viivytyksetön käsittely verotusmenettelyssä 

   Kuusela-Opas, Olga (2022)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän pro gradu -tutkimuksen aiheena on viivytyksetön käsittely verotusmenettelyssä. Tutkimuksessa vastaan kysymyksiin siitä, miten viivytyksetön käsittely on turvattu julkishallinnossa, ja erityisesti verotusmenettelyssä, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viivästys matkustajan ilmakuljetuksessa 

   Niemi, Jesse (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kaupallinen ilmaliikenne on viimeisten vuosikymmenien aikana kohdannut lyhyen his-toriansa suurimmat haasteet. Toimialan taloudelliset vaikeudet tiivistyvät raakaöljyn hinnannousuun - lentoyhtiöiden käyttämän polttoaineen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vinter har kommit till Finland: En jämförande studie av språkbadselevers och svenska elevers tempusanvändning i årskurs 6 och 9 

   Saarilampi, Anna-Mari (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän Pro gradu –tutkielman tarkoituksena on kartoittaa kielikylpyoppilaiden ja ruotsinkielisten oppilaiden aikamuotojen käyttöä oppilaiden kirjallisissa tuotoksissa peruskoulun 6. ja 9. vuosikurssilla. Tutkimusmateriaalini ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viranomaisen velvollisuudet vastata yksilön kielellisiin oikeuksiin kielen valintatilanteessa 

   Marjeta, Jonna (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunnassamme on tapahtunut ja edelleen tapahtuu suuria muutoksia. Yhteiskuntamme on muuttunut rakenteeltaan merkittävästi muun muassa aluehallintouudistuksen ja kuntaliitosten myötä. Tällaisilla suurilla muutoksilla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viranomaisen velvollisuus tarjota digitaalisia palveluita 

   Iisakkila, Wilma Lotta (11.04.2022)
   Pro gradu -tutkielma
   Digitalisaation aiheuttama digitaalisen tietotekniikan yleistyminen ihmisten arkielämässä on lisännyt sähköisten julkisten palveluiden saatavuutta. Viranomaisten tarjoamissa palveluissa edellytetään sähköisen asioinnin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virassa ja virantoimituksen ulkopuolella tehtyjen rikosten vaikutukset virkasuhteeseen 

   Ronkanen, Karoliina (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään, miten erityyppiset rikokset vaikuttavat virkamiehen virkasuhteeseen. Tutkimusaihetta käsitellään koko virkauran kautta, joka käytännössä katsoen tarkoittaa tässä tutkimuksessa kolmea eri ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virhe ja virheen seuraamukset asunto- ja kiinteistökaupassa 

   Hietala, Anne (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuntokauppalaki sääntelee asunto-osakkeiden kauppaa ja maakaari kiinteistökauppaa. Tutkimuksessa perehdytään asunto- osakkeiden ja kiinteistöjen kaupankäynnissä esiintyviin virhetilanteisiin. Tutkimuksen keskeisenä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virhevastuun hallinta irtaimen kaupassa 

   Koski, Mikko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Irtaimen tavaran kauppasopimus on yritysten välisissä liiketoimissa pääosin vapaamuotoinen oikeustoimi, jossa osapuolet sopivat kaupan ehdoista sekä osapuolten vastuista ja velvoitteista. Näin ainakin teoriassa tulisi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VIRIKESETELI VAI iSPORT. Kahden tukimuodon vertailua: Case Itella Oyj 

   Kyyrö, Anja (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Itella Oyj:llä on pitkä historia henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa ja erityisesti henkilöstön liikunnan tukemisessa. Tämä tutkimus on toteutettu Itella Oyj:n pyynnöstä ja myöhemmin toimeksiantona Vaasan yliopistolle. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virkamiestyön oikeutus: Näkökulmina virkamiestyön ideaali sekä hallinnon ja politiikan suhde 

   Sillanpää, Elina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomea on vellonut kansanedustajiin kohdistunut vaalirahakohu jo vuodesta 2006. Virkamiehiin kohdistuvia korruptioepäilyjä on myös esitelty mediassa. Voidaan ajatella, että nämä kaikki tapahtumat ovat horjuttaneet kansalaisten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virtuaalikoneet Intel x86-alustalla 

   Lundell, Mika (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Virtuaalikoneen idea keksittiin jo 1960-luvun suurkoneympäristöissä, joissa sillä olikin merkittävä tehtävä. Mikrotietokoneiden yleistyessä 80- ja 90-luvuilla virtuaalikoneiden käyttö lähes unohdettiin. Viime vuosina ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virtuaalitestausympäristö automaation ohjausohjelmistoille 

   Ristimäki, Niko (2011)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä perehdytään automaatiojärjestelmän kehitysprojektin ongelmakohtiin ohjausjärjestelmän ohjelmoinnin näkökulmasta. Lisäksi työssä tutustutaan ohjelmistotuotannon periaatteisiin ja vaihejakomalleihin, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VISUAALINEN JOHTAMINEN Case Vacon Oyj 

   Hannus, Heidi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Uusien ajatusten, näkökulmien ja toimintatapojen etsiminen on nykypäivää. Menestyvä organisaatio ei voi pysähtyä paikoilleen ja pitää vanhoista toimintatavoista kiinni, vaan sen tulee pyrkiä jatkuvaan kehittymiseen. Jatkuva ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Visuaalisen tuotannonohjaustyökalun kehittäminen - Case: Uwira Oy 

   Lappalainen, Mikko (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa kehitetään metallialan konepajayritykselle uusi visuaalinen tuotannonohjaustyökalu. Työkalu vastaa suoraan kohdeyrityksensä tuotannon tarpeisiin, ja se toimii kaupallisten tuotannonohjausjärjestelmien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VIX Futures Term Structure: The Predicting Power and Implementation of Trading Strategies 

   Vähätaini, Satu (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   According to the efficient market hypothesis the current futures prices are unbiased forecasts of the future underlying spot prices and therefore the futures curve today should indicate the direction and the size of the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Volatiliteetin ennustaminen pohjoismaisessa pörssissä 

   Sointu, Esko (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla implisiittisen volatiliteetin ja malliperusteisten volatiliteettiennusteiden ennustustehokkuutta pohjoismaisilla osakemarkkinoilla subprime- kriisin aikana. Lisäksi testataan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Volatility spillover effects: Evidence from emerging markets 

   Vladimirova, Ekaterina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this study is to provide empirical evidence of volatility spillovers from global and main regional stock markets to a number of emerging markets. The research includes weekly stock market index prices from ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VUODEN 2005 YRITYSVEROUUDISTUS JA VOITONJAKO ARVO- JA KASVUYRITYKSISSÄ 

   Pohjola, Jaakko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan vuonna 2005 toteutetun yritysverouudistuksen vaikutuksia yritysten voitonjakoon. Havaintoaineisto koostuu OMX Helsingin päälistalla vuosina 2001–2008 noteeratuista pörssiyrityksistä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vuokralaissuhteiden johtaminen kauppakeskuksissa: pop-up-myymälät arvonluojana 

   Hopponen, Fanny (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomessa on valmistunut viime vuosien aikana nopeaan tahtiin uusia kauppakeskuksia ja kilpailu vuokralaisista on lisääntynyt. Myös digitalisoituminen on vaikuttanut kauppakeskusten toimintaan, sillä kuluttajien ostokäyttäytyminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vuokratyö Vuokraajayritys työnantajana 

   Tyynelä, Anna Marita (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työvoiman vuokraustoiminta on monipuolistunut ja laajentunut 2000- luvulle tultaessa. Syyt käyttää ja tehdä vuokratyötä ei ole muuttunut. Vuokraajayritys pystyy täyttämään käyttäjäyritysten tilapäisen työvoiman tarpeen ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.