- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2976-2995 / 3030

  • YRITYKSEN LUOTTOLUOKITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN JA MUUTTUMISEN TUTKIMINEN 

   Polvilampi, Paula (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on ensin määrittää tekijät, jotka otetaan huomioon yritysten luottoluokittelussa. Logistisen regressioanalyysin avulla selvitetään, selittävätkö tunnuslukujen muutokset yritysten luottoluokitusten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen maineen vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn 

   Honkaniemi, Hannamaria (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Aineettomalla pääomalla on huomattavat taloudelliset vaikutukset nykypäivän organisaatioille. Hyvä maine edistää asiakasuskollisuutta, työntekijöiden sitoutumista ja tekee yrityksestä vetovoimaisen sidosryhmien silmissä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen omistusmuodon ja rahoitusrakenteen vaikutus tuloksenjärjestelyyn 

   Varila, Antti (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millainen vaikutus yhtiön omistusmuodolla ja rahoitusrakenteella on tuloksenjärjestelyyn. Tämän lisäksi tutkielmassa selvitettiin yrityksen koon ja kasvuvauhdin sekä vallitsevan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen resurssit ja kyvykkyydet digitaalisen arvonluonnin mahdollistajina kotimaisissa matkailukeskuksissa 

   Sevón, Eero (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen matkailun kysyntä on kasvanut ennätyslukemiin viime vuosien aikana. Digitalisaation ja globalisaation myötä matkustajien huomio on kiinnittynyt yhä vahvemmin Suomeen ja sen tarjoamiin ainutlaatuisiin matkailuelämyksiin. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen sisäisten informaatiovirtojen kartoittaminen ja kehittäminen kohdeyrityksessä 

   Kauppi, Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli kohdeyrityksenä olleen elektroniikan sopimusvalmistusyrityksen sisäisten informaatiovirtojen nykytilan kartoittaminen, ongelmakohtien tunnistaminen ja toimenpide-ehdotusten laatiminen havaittujen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen strategian, organisaatiorakenteen ja ympäristön epävarmuuden vaikutus yrityksen suorituskyvyn mittaukseen 

   Leppänen, Katja (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen suorituskyvyn mittaukseen on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina ja sitä on tutkittu paljon. Viime vuosien aikana tutkijat ovat alkaneet painottaa enemmän ei-taloudellisia mittareita tavanomaisten taloudellisten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen strategian, toimintaympäristön epävarmuuden ja organisaatiorakenteen vaikutus suorituskyvyn mittareiden käyttöön suomalaisissa teollisuusyrityksissä 

   Kollanus, Noora (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan yritysten suorituskyvyn mittausta, ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Viimeisten vuosikymmenien aikana alan tutkijat ovat alkaneet painottaa entistä enemmän ei-rahamääräisten suorituskyvyn mittareiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen Talent Management -prosessiin kuuluvan uuden HR-käytännön implementointi: Case ABB Oy 

   Kairesalo, Kaisa (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohdeyrityksessä on otettu käyttöön vuonna 2009 uusi SAP-pohjainen kehityskeskustelumalli, jonka merkitys yrityksen Talent Management -prosessille on olennainen. Tämän empiirisen tutkimuksen tavoitteena on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen taloudellisen ja yhteiskuntavastuullisen suorituksen vaikutus ylimmän johdon palkitsemiseen 

   Leinonen, Leo (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen ylimmän johdon palkitseminen ja palkitsemisen taso on ollut laajasti esillä mediassa viime aikoina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yrityksen taloudellisen ja yhteiskuntavastuullisen suorituksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen toiminnan uudelleensuuntaus 

   Mäki, Minna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa on tarkasteltu toiminnan uudelleensuuntausstrategioita taloudelliseen kriisiin ajautuneissa yrityksissä. Tutkittavien yritysten toiminnan uudelleensuuntauksen onnistumista on pyritty selittämään kannattavuuden, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • YRITYKSEN TULOSRAPORTIN SISÄLLÖN VAIKUTUS RAPORTOINTIVIIVEESEEN 

   Hiltunen, Seppo (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Taloudellisen informaation tuottaminen on välttämätöntä toimivien rahoitus-markkinoiden kannalta. Taloudellisen informaation tarkoitus on auttaa käyttä-jiään päätöksenteossa. Ollakseen hyödyllistä, informaation on oltava ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen tuotelanseerauksien riippuvuus tuoteportfolion hallinnassa 

   Matikainen, Jussi (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän itsessään arvokkaan tapaustutkimuksen tarkoituksena on analysoida, miten tiheät tuotelanseeraukset vaikuttavat yrityksen tuoteportfolioon. Vaikutuksia tutkittaessa lanseeratut tuotteet jaettiin kahteen eri ryhmään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen ulkoinen työnantajakuva 

   Vetoniemi, Susanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee yrityksen ulkoista työnantajakuvaa ja sen kehittämistä teoreettisen tarkastelun ja empiirisen tutkimuksen avulla. Teoriaosan tavoitteena on selventää ja analysoida työnantajakuvan muodostumista, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen vastuu ympäristövahingosta ‒ Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen osalta 

   Hotti, Annina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on yrityksen ympäristövahinkovastuu. Tutkimuksessa keskitytään maaperän ja pohjaveden pilaantumistapauksiin rajaten luonnonkatastrofit ja ympäristöonnettomuudet tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen velkaantuneisuusasteen vaikutus kannattavuuteen. Empiirinen sovellus suomalaisiin pörssiyhtiöihin: muuttujina yrityksen koko, toimiala sekä suhdannevaihtelut 

   Takala, Lasse (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään yrityksen velkaantuneisuusasteen vaikutusta kannattavuuteen. Tätä varten tutkimuksessa selitetään teoreettisesta näkökulmasta yrityksen optimaalinen pääomarakenne ja siihen vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yrityksen viennin edistäminen digitaalisen markkinoinnin ja verkkosivuston hakukoneoptimoinnin avull 

   Ojanotko, Henrik (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella digitaalisen markkinoinnin ja verkkosivuston hakukoneoptimoinnin hyödyntämisen mahdollisuuksia SK Tuotteen näkyvyyden, ja täten yrityksen viennin edistämisessä. Tutkimuksen taustalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yritys ulosotossa 

   Rahkola, Emilia (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyinen tilanne maailmalla on johtanut siihen, että viime vuosina maksukyvyttömyyteen liittyvät asiat ovat olleet entistä enemmän esillä ja yhä useampi yritys joutuu tekemisiin maksuvaikeuksien kanssa joko velallisena tai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yritysblogi osana B2B-yrityksen integroitua markkinointiviestintäkampanjaa –tapaustutkimus suomalaisessa LV-tuoteteollisuuden yrityksessä 

   Rautala, Heidi (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia integroidun markkinointiviestintäkampanjan liikkeenjohdollisten toimien toteutumista ja yritysblogin roolia osana markkinointiviestintämixiä B2B- markkinoilla toimivan case-yrityksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yritysblogin kriittiset menestystekijät 

   Luoma, Miika (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on konstruoida malli yritysblogin kriittisimmistä menestystekijöistä. Yritysblogilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yrityksen viestintästrategiaan kuuluvaa yrityksen nimissä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yritysjohdon päätöksentekoprosessi 

   Kumpulainen, Markku (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysjohdon päätöksentekoprosessin ulottuvuuksia sekä kartoittaa erilaisia yksilöstä johtuvia päätöksentekoa haittaavia tai sitä estäviä tekijöitä. Pyrkimyksenä on kehittää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.