- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2393-2412 / 3171

  • Tappiontasaus 

   Taipalus, Anu (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tappiontasausmenettelyä yksityisen elinkeinonharjoittajan, yhtymien ja yhteisöjen osalta. Tappioita koskevat säädökset sisältyvät tuloverolain 117–123 §:iin. Tappiot ovat verotuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarjoajan yrityssalaisuuden säilyminen julkisessa hankinnassa 

   Rantanen, Timo A. (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan tarjoajan yrityssalaisuuden suojaa hankintalain mukaisessa viranomaisen hankinnassa, jossa julkisuusperiaate korostuu voimakkaasti. Valintaperusteista riippuen yritys voi tarjouskilpailun tai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarjonta- ja kysyntäjohteiset suhdannevaihtelut Euroopassa ja kehittyvissä maissa - mallisimulointi Suomen aineistolla 

   Pirkola, Heidi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan suhdannevaihteluita kehittyneissä ja kehittyvissä talouksissa. On tärkeää tutkia erikseen myös Suomen talouden herkkyyttä kysyntä- ja tarjontashokeille. Työssä tätä tutkitaan Suomen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastuslaitoksen liiketoiminnan laajentaminen, Case: Scanlevel Oy 

   Salonen, Lauri (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa analysoidaan tarkastuslaitoksen liiketoiminnan laajentamista muille tarkastustoiminnan aloille. Tavoitteena on löytää case-yrityksenä toimivalle Scanlevel Oy:lle potentiaalisia uusia liiketoiminta-aloja, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan kokoonpanon vaikutus yhtiön tuloksen manipulointiin 

   Jääskeläinen, Kalevi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia onko tarkastusvaliokunnan perustamisella, tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella sekä tarkastusvaliokunnan talou-dellisella tietämyksellä vaikutusta yhtiön tuloksen manipulointiin. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan naisjäsenten yhteys tilintarkastajan vaihtoon, valintaan ja palkkioon suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

   Kleimola, Marie (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tarkastusvaliokunnan naisjäsenten yhteyttä tilintarkastajan vaihtoon, tilintarkastajan valintaan sekä tilintarkastuspalkkioon. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

   Nukari, Lotta (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella onko tarkastusvaliokunnan ominaisuuksien ja yhtiön maksamien tilintarkastuspalkkioiden välillä positiivinen vai negatiivinen yhteys. Tutkimuksessa analysoitavia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioon 

   Takala, Meiju (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tarkastusvaliokunta on osa corporate governance- sääntelyä. Tarkastusvaliokunnan tehtävät liittyvät taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseen. Maailmalla tapahtuneet yritysskandaalit ovat tuoneet keskustelun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan riippumattomuuden ja kokousten määrän vaikutus tilintarkastuspalkkioihin ruotsalaisissa listayhtiöissä 

   Varis, Merja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa pyrittiin tutkimaan sitä, onko tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella ja tarkastusvaliokunnan pitämien kokousten määrällä vaikutusta tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen. Riippumattomiksi määriteltiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan tapaamistiheyteen vaikuttavat tekijät 

   Rosendahl, Kimi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tarkastusvaliokunnan rooli yrityksen valvovana elimenä on lisääntynyt 2000-luvun alun yritysskandaalien johdosta. Toimiakseen tehokkaasti tarkastusvaliokunnan tulee olla riippumaton, sisältää taloudellisia asiantuntijoita ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan vaikutus sisäisen valvonnan tehokkuuteen – Tarkastelussa SOX 404 -raportointi 

   Nurminen, Katja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää tarkastusvaliokunnan vaikutusta yri-tyksen sisäisen valvonnan tehokkuuteen. Erityisesti tutkittiin tarkastusvalio-kunnan koon, asiantuntijoiden suhteellisen osuuden sekä kokoontumis ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan vaikutus tilintarkastuspalkkioon S&P 500 yrityksissä 

   Talvitie, Toni (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tarkastusvaliokunnan valikoidut ominaisuudet vaikuttavat tilintarkastuspalkkion muodostumiseen. Tässä tutkielmassa on otettu tarkastusvaliokunnalta kolme eri ominaisuutta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnat kirjallisuuden ja tutkimusten näkökulmasta 

   Yli-Rantala, Erkki (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tarkastelen tutkielmassani tarkastusvaliokuntien kehitystä ja kehitykseen johtaneita syitä. Tutkielmani tavoitteena on aiempien tarkastusvaliokuntia koskevien tutkimusten avulla luoda tarkastusvaliokunnan ideaalimalli. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarpeellista tietoa ja turhaa tuputusta. Nuorten näkemyksiä tekstimainonnasta 

   Luokomaa, Marja (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus selvittää nuorten suhtautumista tekstimainontaan. Tutkimuksessa tarkas-tellaan, kuinka hyvin nuoret tekstimainonnan tunnistavat ja miten he siihen suhtautuvat. Tätä kautta tutkimus pureutuu myös mainonnan ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tasaisen tuottavuuskasvun tavoittelu 

   Korhonen, Hanna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan tasaisen tuottavuuskasvun edellytyksiä Suomessa, sillä tuottavuuskasvu on merkittävä tekijä pitkänaikavälin talouskasvussa. Talouskasvu on hyvinvoinnin edellytys, jolloin pitkän tähtäimen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tavaramerkin oikeussuoja Euroopassa ja Suomessa merkin oikeudenhaltijan näkökulmasta 

   Kuismanen, Petra (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tavaramerkit toimivat tuotteiden tai palvelujen tunnusmerkkeinä. Oikeustieteellisessä jaottelussa tavaramerkkioikeus kuuluu immateriaalioikeuden piiriin. Vaikka tavaramerkki on oikeudellinen käsite, liittyy se vahvasti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tavaramerkki - suomalaisen elinkeinonharjoittajan näkökulma 

   Vainio, Pekka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani tavoitteena on antaa selkeä kuva tavaramerkkejä koskevasta Suomessa voimassaolevasta lainsäädännöstä. Tavoitteenani ei ole tarkastella tavaramerkkejä koskevia sääntöjä ja käytäntöjä kovin yksityiskohtaisesti, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tavaramerkkien sekaannusvaara ja mielleyhtymän vaikutus sekaannusvaaran arviointiin 

   Orjala, Axel (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tavaramerkki voidaan määritellä yksinoikeudeksi johonkin graafisesti kuvattavissa olevaan merkkiin. Tämä yksinkeus luo haltijalleen oikeuden käyttää kyseistä merkkiä liiketoiminnassaan. Yksinoikeuden myötä tavaramerkin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tavikset tahtovat tosi-tv:n. Suomalaisten katsojien kiinnostus tosi-tv-ohjelmiin 

   Nikulainen, Jenni Helena (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on laadullisen fokusryhmähaastattelun avulla selvittää syitä, miksi suomalaiset nuoret aikuiset seuraavat tosi-tv-ohjelmia ja mitkä asiat he kokevat ohjelmissa kiinnostaviksi. Aiheena tosi-tv on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tavoitteena paremmat työolot ja henkinen terveys: Työturvallisuuslain esittämät keinot ja niiden riittävyys 

   Lindén, Susan Annette (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työelämässä on käynnissä murros ja muutokset luovat uusia haasteita työhyvinvoinnille. Monet psykososiaaliset kuormitustekijät lisääntyvät ja uusia laadullisia kuormitustekijöitä ennustetaan syntyvän. Työturvallisuuslain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.