- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2353-2372 / 3171

  • Sähköiset vakuutuspalvelut ja muuttuva sääntely 

   Hakala-Ostensen, Sirpa (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Digitalisaatio ja asiakkaiden siirtyminen sähköisiin palveluihin tuovat uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia sääntelyllisiä vaatimuksia vakuutusalalle. Muutosvauhti on nopeutunut ja kilpailu sähköisissä kanavissa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisten HRM-järjestelmien heijastukset henkilöstötyöhön 

   Saarinen, Kirsi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka sähköiset henkilöstöjohtamisen järjestel-mät eli e-HRM-ratkaisut vaikuttavat yrityksissä tehtävään henkilöstötyöhön. Teoreetti-sessa tarkastelussa luotiin katsaus henkilöstöjohtamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus Euroopan unionissa 

   Ketola, Anne (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unionin alueella tuli 1.7.2003 voimaan sähköisten palvelujen arvonlisäverotusta koskeva direktiivi 2002/38/EY, jonka tarkoituksena oli velvoittaa unionin ulkopuolella sijoittautuneita yrityksiä kantamaan arvonlisävero ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa 

   Koskela, Klaus (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksesta kansainvälisessä kaupassa. Tutkielmassa pyritään löytämään vastaus siihen, mikä on arvonlisäverotuksessa tarkoitettu sähköinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähkömoottorin osavarianttien määrän Pareto-optimointi geneettisellä algoritmilla 

   Jukkanen, Mikko (2009)
   Diplomityö
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää ja tutkia geneettisen algoritmin soveltuvuutta sähkömoottorin osan varianttimäärän optimointiin modulaarisen tuoterakenteen saavuttamiseksi. Tehtävä on monitavoitteinen. Toisaalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähkön spot-hintojen mallintaminen: ARMA-GARCH-mallit 

   Airikainen, Mirva (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sähkömarkkinoilla koetaan ajoittain sähkön hintojen merkittäviä vaihteluita johtuen sähkön tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta. Sähkömarkkinoille on tästä syystä kehitetty useita aikasarja-analyysin menetelmiä, joiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköverkkoasentajan persoonallisuus ja ura-ankkuri 

   Pesu, Tapio (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sähköverkkoasentajien persoonallisuuden ja ura-ankkurin yhteyttä. Lisäksi selvitettiin asentajien persoonallisuustyyppiä ja ura-ankkuria. Näiden tietojen katsotaan osaltaan auttavan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköverkon vikatallenteiden automaattinen käsittely 

   Ruotsalainen, Jari (2013)
   Diplomityö
   Suojareleen vikatallenteen sisältämiä tietoja voidaan analysoida ja analyysin perusteella voidaan käynnistää esimerkiksi vian paikantaminen. Työn aiheena on automaattinen vikatallenteiden prosessointi COM600 verkkoautoma ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Särkänniemen kriisiviestinnän vastaanotto. Retorinen argumentaatioanalyysi Facebook-kommenteista 

   Appelberg, Fanni (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan vuoden 2016 elokuussa tapahtuneeseen Särkänniemen delfiinien siirtoon liittyvän kriisiviestinnän vastaanottoa Facebookissa. Tutkimuksen aineisto koostuu Särkänniemen julkaiseman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Säälittävä uhri vai oman elämänsä sankari? Naisten Pankin representaatiot kehitysmaiden naisista 

   Mykrä, Susan (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on kehitysmaanaisten representointi humanitaarisen viestinnän kontekstissa. Kärsimyskuvastoon perustunut humanitaarinen viestintä on kriisissä ja etsii nyt uutta voimaa positiivisesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • T&K-YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ 

   Luhtanen, Tuukka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia kohdeyrityksen eri maissa sijaitsevien t&k-yksiköiden välisessä yhteistyössä, ja esittää kehitysehdotuksia nykyisiin toimintatapoihin. Tutkimus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajakäyttöön tarkoitettujen oikosulkumoottoreitten eristysrakenteiden testaus 

   Pentilä, Mika (2009)
   Diplomityö
   Tässä työssä tarkastellaan ja testataan sähkökoneiden eristysrakenteita uusien standardien valossa. IEC:n alaisena toimiva sähkökoneiden eristerakenteiden standardointityöryhmä on lanseerannut kaksi uutta teknistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajamoduulien sulakesuojaus 

   Vähäjylkkä, Jari (2017)
   Diplomityö
   Suuritehoiset taajuusmuuttajat koostuvat useista erillisistä tasasuuntaaja-, verkkosuun-taaja- ja invertterimoduuleista. Tavallisesti moduulit suojataan syötön puolelle sijoitetta-villa AC-sulakkeilla ja välipiirin puolella ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN HYÖTYSUHTEEN KALORIMETRINEN MITTAUS 

   Keski-Kujala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Energiatehokkuuden parantuessa perinteisen tuloteho–lähtöteho-mittausmenetelmän tarkkuus ei enää riitä häviötehon ja hyötysuhteen luotettavaan mittaamiseen, vaan tilalle tarvitaan vaihtoehtoinen, luotettavampi menetelmä. Tässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN SOVELLUSFUNKTIOIDEN JA TOIMILOHKOJEN TESTAUSYMPÄRISTÖ 

   Kangas, Kai (2010)
   Diplomityö
   Vacon taajuusmuuttajat sisältävät IEC61131-3 standardiin [4] perustuvan ohjelmoin-tiympäristön. IEC61131-3 standardiin perustuva ohjelmointi voidaan toteuttaa viidellä eri ohjelmointikielellä: Ladder Diagram (LD), Function ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajan teho-osan ja oikosulkumoottorin digitaalinen emulaattori 

   Harjula, Jukka (2015)
   Diplomityö
   Hankalasti testattavien järjestelmien tarkastelua varten on kehitetty emulaattoreita. Emulaattorin suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri näkökohtia. Näistä merkittävimmät ovat tarvittava emulaation nopeus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taantuman vaikutus mukautettujen tilintarkastuskertomusten määrään Suomessa 

   Airaksinen, Anu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastajan antamalla mukautetulla tilintarkastuskertomuksella ja ennen kaikkea going concern -lausunnolla voi olla peruuttamattomia vaikutuksia asiakkaan toimintaan, vaikka asiakas ei menisikään konkurssiin. Antaessaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAIDE, YRITTÄJYYS JA TAIDEYRITTÄJYYS - Tapaustutkimus perheen taideyrittäjyydestä 

   Alonen, Lasse (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee taideyrittäjyyttä. Taiteen ja yrittäjyyden yhdistämistä on tutkittu Suomessa vähän. Taideyrittäjyydellä tarkoitetaan taiteen tekemistä yrittäjämäisistä lähtökohdista. Tutkimuksessa pyrittiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen case: Mikolan Akvarellisali 

   Mustapää, Soile (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen. Tämä tutkimus suoritetetaan toiminnallisena case-tutkimuksena. Tutkielman casena toimii Professori Nàndor Mikolan taidesäätiön ylläpitämä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidemuseon elämyksellinen kuluttaminen 

   Valonen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa kuljetaan taidemuseokäyntien synnyttämien elämysten jäljillä. Museokäyntiä tarkastellaan elämyksellisen kuluttamisen muotona ja tarkoituksena on saada selville, miten taidemuseoita kulutetaan. Aihetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.