- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2333-2352 / 3163

  • Synchronization Requirements for Low Voltage Transfer Switches 

   Riihimäki, Ilkka (2018)
   Diplomityö
   This thesis inspects the requirements and challenges involving the open-transition automatic transfer switches (ATS), when an electric motor runs as the load of the switch. The research problem is to find out, if a certain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Syntax i svenska bipacksedlar ur läsbarhetens synvinkel 

   Kujala, Paula (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ruotsinkielisten pakkausselosteiden luettavuutta virkepituuden, virkerakenteen ja virkkeen alkusanojen kautta. Tutkimusmateriaalini koostuu 7 eri lääkeyhtiön markkinoimien särkylääkkeen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SYSTEEMIRISKIT JA EUROALUE 

   Sillanpää, Jussi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan systeemiriskejä ja niiden vaikutusta euroalueeseen. Systeemiriskillä tarkoitetaan tapahtumien ketjua, jossa yksittäisen finanssilaitoksen vaikeudet tarttuvat toisiin finanssilaitoksiin ja ajavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Systeemisen pankkikriisin hoito 

   Arvola, Henna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viimeisten noin neljänkymmenen vuoden aikana maailmassa on esiintynyt yli 130 systeemistä pankkikriisiä. Pankkikriisin systeemisyys tarkoittaa sitä, että kriisi koettelee koko pankkijärjestelmää, joka uhkaa lakata toimimasta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Systemaattinen riski Suomen osakemarkkinoilla 

   Rytkönen, Milla (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sijoittajan kannalta on tärkeä tietää, kuinka paljon riskistä voidaan poistaa hajauttamalla ja kuinka paljon riskiä voidaan alentaa sijoittamalla pelkästään suomalaisiin osakemarkkinoihin. Tutkielmassa tarkastellaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Syväjohtaminen muutosjohtamisen työkaluna 

   Kukkola, Antti (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus keskittyy Vesa Nissisen kehittämän, transformationaaliseen johtamiseen pohjautuvan, syväjohtamisen mallin hyödyntämiseen johtajakoulutuksessa. Voimakkaasti asiakassuuntautuneet, tietotyöhön keskittyvät, virtuaaliset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ”syö piparia ja juo kahvia :)” Facebookin statustekstien funktiot 

   Alakero, Helena (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Facebookin statustekstien funktioita. Tavoitteeseen haettiin vastausta analysoimalla verkkoyhteisö Facebookista loka-marraskuussa 2008 kerättyä aineistoa. Aineisto koostui 623 julkisesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköenergiavarastoja hyödyntävät järjestelmäratkaisut satamissa 

   Vaappo, Tomi (2017)
   Diplomityö
   Maailmalla tiukentuneet ympäristödirektiivit ovat kasvattaneet kiinnostusta ympäris-töystävällistä meriteknologiaa kohtaan. Tämä tarkoittaa kasvavia markkinoita uusille teknologisille sovelluksille meriteollisuudessa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköinen liiketoiminta: Markkinoinnin hyvä tapa sekä sopimaton menettely 

   Ahlgren, Terja (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sähköisen kuluttajakaupan kehitys on ollut merkittävää koko 2000-luvun. Perinteisistä liiketiloista luovutaan tai, jos liiketoimintaa laajennetaan, se tehdään verkkoon. Kaupankäynnin myötä myös markkinointitoimenpiteet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköinen taloushallinto pk-yrityksissä 

   Autio, Hanna-Maija (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten taloushallinto elää jatkuvassa muutoksessa teknologian kehittyessä. Sähköisen taloushallinnon myötä paperien määrä vähenee ja aineiston käsittely tapahtuu lähes ko-konaan sähköisessä muodossa ajasta ja sijainnista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisen kaupankäynnin kriittiset menestystekijät yrityksen liiketoiminnassa 

   Kallio, Marko (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perinteinen kaupankäynti niin sanotuissa kivijalkaliikkeissä on laskenut viimeisten vuosien aikana. Osa liikkeistä ovat joutuneet sulkemaan ovensa suuren kävijäkadon vuoksi. Tähän katoon osasyynä on sähköisen kaupankäynnin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisen kaupankäynnin verotus Euroopan unionissa 

   Koivumäki, Teemu (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kuluttajateknologian ja viestintätekniikan viimeaikaisen nopean kehittymisen myötä etämyynti- ja erityisesti verkkokauppaostamisesta on tullut suurenkin yleisön arkipäivää. Sähköinen liiketoiminta verkossa on sekä keino ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisen tunnistamisen käyttömahdollisuudet kuntasektorilla 

   Ojala, Jani (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa pyritään selvittämään, että pystyttäisiinkö sähköisen tunnistamisen avulla julkisissa palveluissa tarjoamaan käyttäjille parempaa palvelua, tai helpottaisiko se julkisten palvelujen käyttöä. Tutkimuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisen viljelijätukihaun arvottaminen maakuntalehdissä 

   Huhtanen, Paula (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan sähköiseen viljelijätukihakuun liittyviä lehtitekstejä maakuntalehdissä. Vertailussa ovat tekstit alueilta, joilta viljelijätukia haettiin runsaasti sähköisen palvelun kautta sekä alueilta, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköiset vakuutuspalvelut ja muuttuva sääntely 

   Hakala-Ostensen, Sirpa (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Digitalisaatio ja asiakkaiden siirtyminen sähköisiin palveluihin tuovat uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia sääntelyllisiä vaatimuksia vakuutusalalle. Muutosvauhti on nopeutunut ja kilpailu sähköisissä kanavissa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisten HRM-järjestelmien heijastukset henkilöstötyöhön 

   Saarinen, Kirsi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka sähköiset henkilöstöjohtamisen järjestel-mät eli e-HRM-ratkaisut vaikuttavat yrityksissä tehtävään henkilöstötyöhön. Teoreetti-sessa tarkastelussa luotiin katsaus henkilöstöjohtamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus Euroopan unionissa 

   Ketola, Anne (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unionin alueella tuli 1.7.2003 voimaan sähköisten palvelujen arvonlisäverotusta koskeva direktiivi 2002/38/EY, jonka tarkoituksena oli velvoittaa unionin ulkopuolella sijoittautuneita yrityksiä kantamaan arvonlisävero ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa 

   Koskela, Klaus (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksesta kansainvälisessä kaupassa. Tutkielmassa pyritään löytämään vastaus siihen, mikä on arvonlisäverotuksessa tarkoitettu sähköinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähkömoottorin osavarianttien määrän Pareto-optimointi geneettisellä algoritmilla 

   Jukkanen, Mikko (2009)
   Diplomityö
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää ja tutkia geneettisen algoritmin soveltuvuutta sähkömoottorin osan varianttimäärän optimointiin modulaarisen tuoterakenteen saavuttamiseksi. Tehtävä on monitavoitteinen. Toisaalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähkön spot-hintojen mallintaminen: ARMA-GARCH-mallit 

   Airikainen, Mirva (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sähkömarkkinoilla koetaan ajoittain sähkön hintojen merkittäviä vaihteluita johtuen sähkön tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta. Sähkömarkkinoille on tästä syystä kehitetty useita aikasarja-analyysin menetelmiä, joiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.