- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1770-1789 / 3205

  • Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopassa - Askel kohti harmonisoitua yhtiöoikeutta 

   Lappalainen, Jenni (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen. Rajat ylittävän sulautumisen mahdollistavan direktiivin tarkoituksena on harmonisoida EU:n jäsenvaltioiden yhtiölainsäädäntöjä. Tämän tutkimuksen tavoite on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos ja verohuojennukset 

   Ojala, Anna-Kaisa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sukupolvenvaihdos on yksi yhteiskunnallisesti merkittävimmistä puheenaiheista nyky-Suomessa. Yritystoiminnan siirtäminen nuoremmalle sukupolvelle on ajankohtaista yhä useammassa yrityksessä tulevina vuosina. Yhtiön siirtyminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakeyhtiön varojen jakaminen ja verotus 

   Lehtinen, Noora (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Varojenjako osakeyhtiöstä edellyttää monien asioiden huomioonottamista. Yhtiöstä ei voi nostaa rahaa mielivaltaisesti vaan se tapahtuu aina yhtiökokouksen päätöksellä. Jotta tiedettäisiin, paljonko varoja voidaan jakaa, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkaan tulojen optimointi osakeyhtiössä 

   Valtonen, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman päätavoitteena on tutkia uudistuneen verolainsäädännön aiheuttamia muutoksia pienen osakeyhtiön osakkaan verosuunnitteluun. Tarkoituksena on löytää keinot, joilla osakas pystyy optimoimaan varojen noston ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OSAKKEEN HINNOITTELUN VAIKUTUS OSAKKEEN TULEVAAN TUOTTOON 

   Lehtonen, Niklas (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia osakkeiden hintapohjaisten tunnuslukujen vaikutusta osakkeen tulevan tuoton ennustamisessa. Tutkielmassa perehdytään tutkimuksessa aiemmin esiintyneisiin arvoanomalioihin. Arvoanomalialla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkeen likviditeetin vaikutus epänormaaliin tuottoon tulosjulkistuksen yhteydessä 

   Huhtamäki, Hanna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko yrityksen tulosjulkistuksella vaikutusta epänormaaleihin tuottoihin Suomen osakemarkkinoilla. Lisäksi tarkastellaan, millainen rooli osakkeen likviditeetillä on tulosjulkistuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkeen yksikköhinnan vaikutus tuottoon: Tutkimus Suomen osakemarkkinoilta vuosina 2001–2010 

   Räsänen, Aleksi (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on selvittää, selittääkö osakkeen yksikköhinta – eli yhden osakkeen hinta tai osakkeen pörssikurssi – osakkeen tuottoa Suomen osakemarkkinoilla riskin huomioimisen jälkeen. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OSAKKEEN YLITUOTOT JAKAUTUMISILMOITUKSEN JULKISTAMISEN YHTEYDESSÄ - Yhteispohjoismaalainen aineisto 2000-2005 - 

   Ruoho, Tuukka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osakeyhtiöiden jakautumiset ovat yleistyneet Länsi-Euroopassa 1990-luvulta lähtien. Useista suomalaisista suuryrityksistä on ir-ronnut 2000-luvulla suuria liiketoimialueita uusiksi pörssinoteera-tuiksi listayhtiöiksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkeenomistajan rooli yhtiökokouksessa 

   Laiho, Onni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhtiökokousta pidetään osakeyhtiön ylimpänä toimielimenä. Yhtiökokouksessa käsitel-tävät asiat ovat yhtiön kannalta keskeisiä, toimintaa laajasti ohjaavia sekä varojenjakoon liittyviä asioita. Osakkeenomistaja pystyy ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkeiden myyntikulujen vähennysoikeus arvonlisäverotuksessa – Konsernin liiketoimintalähtöinen uudelleenjärjestely 

   Hattari, Arttu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä tilanteissa osakkeiden myyntikulut voidaan katsoa arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisiksi hankinnoiksi. Hankinnat ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia, kun ne kohdistuvat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osallistaminen ryhmäkotiyhteisössä: Tarkastelussa omavalvontasuunnitelmat 

   Henttonen, Paula (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kehitysvammaisten asiakkaiden osallistamista ryhmäkotiyhteisöissä omavalvontasuunnitelmiin pohjautuen. Osallisuus omaa elämää koskevaan päätöksentekoon, ympäröivään yhteisöön ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osallistava pienryhmämalli organisaation kehittämisen työkaluna 

   Rintanen, Marika (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, millaista on osallistava pienryhmätoiminta kohdeyrityksessä. Pienryhmätoiminnan tarkoituksena on lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja luoda keskusteleva ilmapiiri. Tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osallistuminen ja vaikutusten arviointi asemakaavanlaadinnassa 

   Leppäranta, Maarit (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perustuslaissa, kuntalaissa ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta turvataan yksilön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet viranomaisten päätöksenteossa. Nämä lait painottavat viranomaisten toimin-nan avoimuutta, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osapuolten käyttäytymisen vaikutus sopimukseen 

   Katajamäki, Maria (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Käytännön liiketoiminnassa on tavallista, että osapuolet aloittavat yhteistyön ilman sen kummempaa sopimista. Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimus sitoo ja sopimukseen voi tulla sidotuksi hiljaisesti, mikä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osapuolten velvollisuudet liikeneuvotteluissa ja niihin vaikuttaminen 

   Maunula, Elina (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Neuvottelu on tärkeä osa sopimuksentekoprosessia ja liiketoimintaa. Liiketoimintaa säädellään monilla eri laeilla, ohjeilla ja säännöillä. Neuvottelu on kuitenkin tilanne, joka on lähes sääntelystä vapaata, mutta se ei ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osastonhoitajan saama tuki johtamiselle: Transformationaalinen johtajuus osastonhoitajan työssä 

   Göransson, Niina (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Terveydenhuollossa johtamisen merkitys on kasvamassa. Sairaanhoitajaliiton ennusteiden mukaan tulevaisuudessa tulee olemaan haasteita osaavan henkilöstön määrässä ja työpaikkojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa. Meillä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osastonhoitajan työhyvinvointi 

   Blomqvist, Outi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisessa terveydenhuollossa tapahtuvat jatkuvat muutokset, epävarmuus ja kiire luovat haasteita työhyvinvoinnille. Osastonhoitaja on merkittävässä asemassa julkisessa terveydenhuolto-organisaatiossa, koska johtamisellaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osingon irtoamisen vaikutus osakkeen tuottoon 

   Kojola, Tuomas (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, kuinka osingon irtoamispäivän läheisyys vaikuttaa Helsingin pörssin osakkeiden tuottoon. Tutkielmassa selvitetään lisäksi minkälaisia eroja erilaisten osakkeiden tuottojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osingon irtoamispäiväilmiö Helsingin pörssissä vuosina 2006-2012 

   Jääskeläinen, Karoliina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää osinkojen irtoamisen vaikutukset osakekursseihin Helsingin pörssissä vuosina 2006–2012. Irtoamispäivän lisäksi tarkkaillaan epänormaa-leja tuottoja irtoamispäivän lähettyvillä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osingon muutoksen vaikutus osakkeen tuottoon 

   Marttila, Lauri (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osingot ovat käytännössä ainoa kassavirta, joita sijoittajat voivat saada myymättä osakkeitaan. Koska osingonmaksu ei ole yritykselle pakollista, on selkeää että tämä kesken sijoituksen saatava kassavirta houkuttelee ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.