- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1599-1618 / 3095

  • "Ollaan sellaisia myyjiä, ku ite haluttais et meille oltais" - Diskurssianalyyttinen tarkastelu kirpputorimyyjien toiminnasta 

   Nummela, Tiia-Maria (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kirpputorimyyjien toimintatavat kirpputoreilla näyttäytyvät heidän puheessaan. Tutkielman tieteenfilosofisena näkökulmana toimii sosiaalinen konstruktionismi, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Olympialaisten vaikutus osakkeiden tuottoon 

   Tarkkio, Eerik (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää vaikuttavatko olympialaiset osakkeiden tuottoon. Edeltävissä tutkimuksissa on havaittu urheilutulosten vaikuttavan osakkeiden tuottoihin. Sosiologiset tutkimukset ovat havainneet suurten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Om man bara undervisade i hur man raggar upp finlandssvenska brudar." Åsikter och visioner om svenska språket i två gymnasier i två landskap 

   Snellman, Katri (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää abiturienttien ja heidän opettajiensa näkemyksiä ruotsin kielestä kouluun, kielten käyttöaloihin ja eurooppalaiseen viitekehykseen pohjautuen. Näkemyksiä verrataan kahden maakunnan, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omien osakkeiden takaisinostot ja johdon optio-ohjelmat 

   Soini, Tea (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää, ovatko johdon optio-ohjelmat aiheuttaneet omien osakkeiden takaisinostojen lisääntymisen. Tutkimuksessa vertaillaan to-teutuneiden takaisinostojen määrää johdon optio-ohjelmien kautta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistaja- ja ammattijohtajan erot johtamisessa 

   Lindell, Mikael (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko omistaja- ja ammattijohtajien johtamistyyleissä eroja. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitkä ominaisuudet vaikuttavat johtajan johtamistyyliin, ja onko johtamistyyli ihmis- tai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistajan sukupuolen vaikutus pk-yrityksen suorituskykyyn 

   Keski-Karhu, Kati (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko omistajan sukupuolella vaikutusta pk-yrityksen suorituskykyyn. Eri tutkimukset ovat päätyneet samansuuntaisiin tuloksiin, tutkittaessa naisten ja miesten omistamien yritysten välisiä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistajaohjaus hybridiorganisaatiossa - Satamat osana kuntakonsernia 

   Kalliokoski, Vuokko (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Keväällä 2013 Suomen hallitus jätti eduskunnalle esityksen uudeksi kuntalaiksi. Laki hyväksyttiin eduskunnassa 18.6.2013 ja se astui voimaan 1.9.2013 alkaen siirtymäsäännöksin. Lakimuutos sisälsi yhtiöittämisvelvoitteen, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistajatyypin ja omistuksen keskittyneisyyden vaikutus osinkojen jakamiseen Suomessa 

   Erkamo, Atte-Petteri (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on omistajatyypin ja omistuksen keskittyneisyyden vaikutus osinkojen jakamiseen Suomessa. Tutkielman aihetta analysoidaan kahden päähypoteesin ja neljän alahypoteesin kautta. Aiheeseen liittyvät ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistan, siis olen. 

   Virtanen, Laura (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän fenomenologis-hermeneuttisen pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä omistaminen merkitsee. Tarkoitukseen pyritään rakentamalla ensin teoreettinen esiymmärrys omistamisen merkityksellistymisestä. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistuksen keskittyneisyyden ja omistajatyypin vaikutus yrityksen kannattavuuteen Suomessa 

   Lepistö, Joel (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tutkitaan omistuksen keskittyneisyyden ja omistajatyypin vaikutusta yrityksen kannattavuuteen Suomessa. Tarkoituksena on löytää lisää evidenssiä monitahoisesta aiheesta, josta tutkijat eivät ole löytäneet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistusrakenteen vaikutus tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

   Lappalainen , Oskari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää vaikuttaako yrityksen omistusrakenne tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tutkielman esikuvana toimi Mitran, Hossainin & Deisin (2007) yhdysvaltalaisella ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistusrakenteen vaikutus yrityksen arvoon 

   Salmela, Saara (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia Euroopan kiinteistösijoitusrahastojen (REITs) omistusrakenteen vaikutusta yrityksen arvoon. Kiinteistösijoitusrahastot (REITs) tarjoavat ainutlaatuisen tavan tutkia omistusrakenteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OMXH25-indeksiosuusrahaston suorituskyky ja indeksiosuuksien hinnoitteluvirheet 

   Moberg, Artur (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat verrattain uusi innovaatio rahoitusmarkkinoilla, ja niiden suosio on kasvanut erittäin voimakkaasti 2000–luvulla. Pelkästään Yhdysvaltain ja Euroopan markkinoilla oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • On measuring warehouse work efficiency in third party logistic operations using highly subcontracted workforce 

   Strömberg, Ilmo (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   The subject of this thesis was given by a case company, which is a 3PL provider. In this context, warehouse logistics with highly subcontracted workforce was under microscope. The aim was to conceive warehouse work efficiency ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ongelmanratkaisu kansainvälisten ERP-projektien implementoinnissa 

   Varonen, Pauliina (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhä useammat yritykset ovat sisäistäneet tarpeen laajentaa tuotteita ja palveluita ulkomaille. Maailmanlaajuinen kilpailu on kovaa ja se ajaa yritykset ottamaan käyttöön koko organisaation kattavia toiminnanohjausjärjestelmiä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) johdon kehittämisessä. PBL päiväkodinjohtajien kokemana 

   Broms, Maarit (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) on ollut käytössä maailmanlaajuisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa opetusfilosofiana, oppimisstrategiana ja lähestymistapana 1980-luvulta lähtien. Keskeistä PBL:ssä on sen työelämälähtöisyys, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Onko konsultointipalkkioilla heikentävä vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen? 

   Koivunen, Tero (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastusyhteisöjen sidosten sallittavuutta ja tilintarkastuksen ja muun toiminnan yhteensopivuutta pohditaan paljon eri puolilla maailmaa. Riippumaton tilintarkastus on olennainen ominaisuus tehokkailla pääomamarkkinoilla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Onko älykäs sopimus oikeudellinen sopimus jo nyt vai vasta tulevaisuudessa? 

   Rinne, Eveliina Lyydia (23.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman kirjoittamishetkellä älykäs sopimus on vasta nouseva ilmiö, mutta se on siitä huolimatta jo suuria odotuksia herättävä uusi disruptiivinen innovaatio maailmanlaajuisesti. Älykäs sopimus on uudenlainen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Onks pakko jos ei halua": Muutoksen johtaminen henkilöstön näkökulmasta Taysin toimialueella 4. 

   Lunkka, Susanna (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutos on terveydenhuollon tämän päivän arkea. Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat terveydenhuoltoon. Jatkuvassa muutoksessa terveydenhuollon haasteina ovat palveluiden organisointi, johtaminen ja johtamistaidot. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Online brand identity management - a case study 

   Haukioja, Sami (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The thesis discusses brand identity management challenges posed to organisations. The standpoint is the resource-based view of strategic management. The research problem studied was the support of an online brand identity ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.