- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1542-1561 / 3153

  • Mutual Fund Management Outsourcing and Mutual Fund Performance 

   Kilkku, Erkka (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Management outsourcing is a less studied but an important aspect in the mutual fund industry. Demand for specialized information is the main reason for the management outsourcing. This study investigates the outsourcing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muumipeikko-sarjakuvan kolmen suomennoksen pragmaattista analyysia 

   Källund, Ann-Sofie (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   I denna pro gradu–avhandling har jag jämfört den tecknade Muminseriens svenskspråkiga originaltext med dess finskspråkiga översättningar. Avsikten har varit att undersöka om Muminserien innehåller material som är så typiskt ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muusikon verotus 

   Haapasalo, Pasi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muusikoiden, säveltaiteilijoiden ja muiden taiteellista toimintaa ammattimaisesti harjoittavien verovelvollisten suhde veronsaajaan on usein ongelmallinen puolin ja toisin. Voimassaolevan verolainsäädännön tarjoamat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutoksen johtaminen yritysoston jälkeisissä muutosprosesseissa 

   Korpelainen, Heli (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan muutoksen johtamista yritysoston jälkeisissä muutosprosesseissa. Yritysostoista ja fuusioista on tullut tärkeä osa nykyajan liiketoimintaympäristöä. Niiden kasvun odotetaan myös tulevaisuudessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutoksen tekijät 

   Isotalo, Ulla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutos ei tapahdu – se tehdään. Yhtä totta ovat seikat, että muutos tarvitsee aktiiviset tekijänsä ja se, että muutos noudattelee erilaisia vaiheita. Muutoksen vaiheet ovat ajallisia, toisiinsa kytköksissä olevia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutoksen toteuttaminen perusterveydenhuollossa. Lääkäri-hoitaja työparimalliin siirtyminen Vaasan terveyskeskuksessa 

   Mäkinen, Camilla (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessani halusin selvittää, millaisia piirteitä liittyy toiminnalliseen muutosprosessiin. Teoriana käytin erilaisia tunnettuja muutosjohtamisen malleja. Muutosta käsitellään monesti prosessina. Usein muutosprosesseissa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutoksen vauhdittaminen oppimisen avulla 

   Alasalmi, Maija (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimusongelmana on ymmärtää ja tulkita muutosprosesseja kuntien teknisen toimen kontekstissa. Tavoitteena on 1) muutoksen johtamiseen liittyvän keskeisen teorian ymmärtäminen ja ideaalimallin rakentaminen teorian ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutoksenhaku verotuksessa - osapuolet ja näiden oikeudellinen asema 

   Johansson, Martti (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen taustalla ovat uusien taloudellisten ilmiöiden myötä jatkuvasti muuttuvat verolait sekä EU-oikeuden tuomat muutokset valtiollisiin säännöksiin. Verolainsäädännön nopea muutostahti voi potentiaalisesti aiheuttaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • MUUTOKSESSA ONNISTUMINEN: Esimiestyö, esimies-alaissuhteet ja organisaatiokulttuuri Peruspalveluliikelaitos Jytan muutoksen onnistumisen keskeisinä haasteina 

   Wikström, Nina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten esimiehet olivat onnistuneet johtamaan organisaatiossa läpikäytyä muutosta oman ja henkilökunnan näkemyksen mukaan. Tarkoituksena oli tutkia, miten muutos on vaikuttanut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • MUUTOS JA SEN VIESTINTÄ - Osastonhoitajien näkökulmia sairaalorganisaation muutoksista ja muutosten sisäisestä viestinnästä Vaasan keskussairaalassa 

   Nåhls, Leena (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Elämme muutosten maailmassa. Muutoksista on tullut jokaisen työyhteisön arkipäivää, niin myös sairaalaorganisaatioissa. Muutospaineita toimintaan luovat hyvin moninaiset tekijät. Niitä voivat olla niin taloudelliset, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtaminen ja sen viestintä 

   Arvola, Pasi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutosjohtaminen on yksi johtamisen osa-alue. Koko henkilöstö tulisi saada mukaan sitoutumaan muutokseen motivoituneesti, koska se omalla merkittävällä panoksellaan edesauttaa muutosprosesseille asetettujen päämäärien ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtaminen ja työhyvinvointi tarkastelu lähiesimiehen näkökulmasta 

   Meriruoho, Päivi Susanna (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu- tutkielmassa tarkastellaan muutosjohtamista ja työhyvinvointia sosiaali- ja terveystoimen lähiesimiehen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä muutosjohtaminen on sosiaali- ja terveystoimen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtaminen kunta-alalla henkilöstön kokemana 

   Suomela, Tarja (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat vuosien saatossa muuttuneet ja vakauden sijaan organisaatiot ovat jatkuvassa käymistilassa. Myös julkinen sektori on viime vuosina ollut erityisten muutospaineiden alla. Kunta-alalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtaminen organisaatioiden uudistuksissa, vuorovaikutteisen johtamisen näkökulma 

   Kerosalo, Aila (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu -tutkielman aihe on muutosjohtaminen organisaatioiden uudistuksissa vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla on käynnissä oleva Sote-uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtaminen tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa 

   Laipio, Jukka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella muutosjohtamista tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa. Tutkimuksen kohteena oli erään vähittäismyynnin alalla toimivan yrityksen myymäläjärjestelmän käyttöönottoprojekti yrityksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtaminen vastuuvalmistelijoiden työssä – Maakuntien vastuuvalmistelijoiden näkemyksiä muutosjohtamisesta sote-uudistuksessa 

   Pitkäranta, Kaisa (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maakuntien vastuuvalmistelijoiden kokemuksia muutosjohtamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa. Selvitin myös vastuuvalmistelijoiden kokemuksia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtamisen kompleksisuus 

   Itkonen, Kati (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tällä tutkimuksella halutaan lisätä tietoisuutta käsitteellisellä tasolla, miten muutosjohtaminen ymmärretään kompleksisuuden viitekehyksessä. Tutkielman lähtöoletuksena on, että muutosjohtamisen käsite ei ole yksiselitteinen, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosjohtamisen merkitys fuusioiden onnistumisessa 

   Saarnio, Jenni (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysmaailman alati kiihtyvässä kilpailussa yrityksien on usein kyettävä tekemään suuria muutoksia nopeasti säilyttääkseen markkina-asemansa ja parantaakseen kilpailukykyään. Mittavat organisaatiomuutokset, kuten fuusiot ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • MUUTOSJOHTAMISEN MERKITYS TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA SENSE AND RESPOND -MALLILLA TARKASTELTUNA 

   Sidebras, Virpi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Teknologialähtöinen työkulttuuri innoitti tämän tutkimuksen tekemiseen ja nimenomaan testaamaan muutosjohtajuuden muuttujia alati kehittyvässä tietojärjestelmien maailmassa. Tutkimuskohteeksi valikoitui elintarvikealalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosprosessi - Esimiesten näkemykset Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistojen muutosprosesseista 

   Pitkänen, Heli (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutos on asia, jonka jokainen ihminen kohtaa lähes päivittäin niin työelämässään kuin yksityiselämässäänkin. Nykypäivänä muutos on jatkuvaa ja muutosprosessin onnistunut läpivienti onkin nykyorganisaation yksi kilpailukeino ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.