- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1343-1362 / 3163

  • Luottamus virtuaalitiimin johtamishaasteena 

   Lehtonen, Salla (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   1990-luvulta alkaen virtuaalinen tiimityöskentely on yleistynyt nopeasti. Virtuaalisuus tuo ihmisten ja tiimien johtamiseen uuden näkökulman ja uudet haasteet. Eräs haasteista on luottamuksen synnyttäminen tiimityössä, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luottamusmiestoiminta: Tarkastelussa Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön luottamusmiestoiminta yksityisen sosiaali-palvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimuksissa 

   Kukkola, Päivi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n luottamusmiestoiminta yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla. TSN ry on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö, jonka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luottoluokituksen muutoksen vaikutus osakkeen tuottoon nousu- ja laskusuhdanteessa 

   Kolehmainen, Lotta (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, miten luottoluokituksen muutos vaikuttaa osakkeen tuottoon eri markkinaolosuhteissa. Tutkielmassa pyritään selvittämään, onko osakkeiden epänormaaleissa tuotoissa eroa rajun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luottoluokituksen muutoksen vaikutus yhtiön osakekurssiin 

   Pohjola, Paula (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella, vaikuttavatko Moody`sin tekemät luottoluokitusten muutokset pohjoismaisten yhtiöiden osaketuottoihin erityisesti pitkällä aikavälillä. Yleisen analyysin lisäksi vastauksia pyrittiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luottoluokitusten käyttö pankkien menestyksen ennakointiin 

   Uotila, Lauri (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää pankkien luottoluokitusten ennustekykyä. Ennen vuoden 2008 finanssikriisiä ei löydy juurikaan tieteellistä tutkimusta luottoluokituksista. Syynä tähän on pidetty tiedemaailman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luovan tuhon rooli toimialoittaisessa tuottavuuskehityksessä 

   Vesivalo, Heidi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pitkällä aikavälillä talouskasvu on työn tuottavuuden kasvun seurausta. Tästä syystä on tärkeää tiedostaa, mistä tuottavuuskasvu lopulta syntyy. Työn tuottavuus määritellään olevan bruttokansantuote/arvonlisä jaettuna sen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luovuuden edellytykset innovatiivisen yhteisön toiminnassa: Case Oulun Yritystakomo 

   Mattinen, Hanne (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten kilpailukyvystä on globalisaation kiihtyessä muodostunut merkittävä yhteiskunnallinen huolen aihe. Samalla olemme siirtymässä teollistuneisuuden aikakaudesta tietoaikakauteen, jossa sosiaalisen pääoman rooli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luovuuden kehittäminen yrityksessä 

   Jeminen, Jaana (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Luovuus on kilpailukyvyn vahvuuden tärkeä lähde kaikille yrityksille, jotka ovat tekemisissä kasvun ja muutoksen kanssa. Luovuuden tutkimus on viime aikoina lisääntynyt talous- ja liike-elämän alueilla, kuten tuotekehityksessä, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lyhyen ajan kurssilaskun vaikutus rahaston lunastuksiin: Case Nordea Pankki Suomi Oyj 

   Pousi, Iiro (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman keskeisenä tavoitteena oli tutkia, miten lyhyen ajan kurssilaskut vaikuttavat rahaston lunastuksiin. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sijoitusluokkien ja rahaston kotimaahan sijoittamisen vaikutuksia näihin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LYHYEN POSITION INFORMATIIVISUUS OSAKEMARKKINOILLA 

   Alitalo, Lauri (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää pitävätkö lyhyeksi myyjät hallussaan muita sijoittajia enemmän informaatiota ja hyödyntävätkö lyhyeksi myyjät mahdollista informaatioetuaan saavuttaakseen epänormaaleja tuottoja. Lisäksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähetetyn työvoiman verokohtelu rakennusalalla harmaan talouden näkökulmasta 

   Lith, Mikael (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähetetyn työvoiman tulo suomalaisille rakennustyömaille on ollut suuren mediahuomion alaisena viimeisten vuosien aikana. EU:n itälaajentuminen ja kansantaloutemme avautuminen 1990-luvulta lähtien ovat luoneet täysin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähettämön toiminnan kehittäminen - Tapaustutkimus mattoteollisuudesta 

   Ollila-Orava, Jonna (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työn tavoitteena oli selvittää case-yrityksen lähettämön toiminnan nykytila. Nykytilaa tarkasteltaessa arvioitiin lähettämön töiden sujuvuutta ja työssä ilmeneviä tehokkuutta haittaavia ongelmia. Ongelmat estävät tehokasta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähiesimiehen vastuu työsuojelussa 

   Lindholm, Mari (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoitus on selvittää lähiesimiehen työsuojelullisen vastuun rajoittumista, toteutumista ja seurauksia. Case-yrityksenä on kiinteistötekniikka alalla toimiva Caverion Suomi Oy. Tutkielma keskittyy työturvallisuuteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähiesimiehet muutosjohtajina: Tarkastelussa Vaasan keskussairaalan psykiatrian yksikkö 

   Eväsoja, Minna (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän päivän työelämässä muutokset ovat arkipäivää, eikä niiltä voi välttyä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa muutokset ovat olleet varsin yleisiä. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähiesimiesten muutosjohtajuustoiminnot yksityisen terveydenhuollon organisaatiossa 

   Andersson-Tapio, Susanne (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat terveydenhuoltoon. Muutokset terveydenhuollon toimintaympäristössä sekä terveydenhuollon sisällä tapahtuvat muutokset ovat kehittämishaasteita. Terveydenhuollon haasteina ovat myös ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LÄHIESIMIESTYÖN HAASTEET TULOKSELLISEN VALMENTAMISEN KANNALTA PIENESSÄ MYYNTIORGANISAATIOSSA 

   Viinamäki, Jaakko (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tutkitaan, millaista tukea pienen myyntiorganisaation lähiesimiehet kaipaavat omilta esimiehiltään. Tutkimuksen kohteena on myös, miten transformationaaliseen johtamiseen perustuva valmentava johtaminen on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähijohtamisen osaamisen haasteet kotihoidossa 

   Kamunen, Virpi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kotihoidon lähijohtamiseen kohdistuu tulevaisuudessa suuria muutoksia ja haasteita. Näitä ovat taloudelliset paineet, toimintamallien muutokset, laadullisiin ja kasvaviin tarpeisiin vastaaminen sekä osaamisen johtamiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähipiirilainojen suhde osakeyhtiön varojenjakoon 

   Alestalo, Minna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää osakeyhtiölain uudistuksen vaikutuksia yhtiöiden varojenjakoon ja erityisesti lähipiirilainojen lainmukaisuuden arviointiin. Tarkoituksena on myös selvittää lainan myöntämiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähiruoan suosimista edistävä markkinointiviestintä: apua evoluutiopsykologiasta? 

   Hänninen, Pilvi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida evoluutiopsykologisen ajattelun soveltuvuutta kestävän kuluttamisen ymmärtämisessä ja sen edistämisessä markkinoinnin keinoin. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on määritellä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lähiruoka-alan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2012–2017: Lähiruokaa koskevien suunnitelmien ja hankkeiden tarkastelu 

   Korhonen, Senni (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähiruoka on ollut viime aikoina esillä puheissa ja mediassa, ja sanotaan, että meneillään on lähiruokabuumi. Tässä tutkielmassa tarkastellaan lähiruokailmiötä keskittyen lähiruoka-käsitteeseen sekä lähiruoka-alan kehittämiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.