- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 3058-3077 / 3178

  • X- ja Y-sukupolvien luovuuden johtaminen 

   Mäkinen, Elina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on syventää ymmärrystä luovuudesta ja luovuuden johtamisesta organisaatioissa X- ja Y-sukupolvien näkökulmasta. Tässä tutkielmassa X-sukupolvella tarkoitetaan vuosina 1961–1980 syntyneitä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven kokemuksia työuupumuksesta 

   Hietamäki, Satu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työuupumus on valitettavan yleistä nykypäivän työelämässä. Sillä voi olla työntekijälle todella ikäviä seurauksia, mutta myös organisaatiot kärsivät, jos niiden tärkein voimavara, henkilöstö, uupuu. Hyvinvoiva henkilöstö ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven naisjohtajat: Urapääoman rakentuminen 

   Anttila, Salla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat Y-sukupolven naisjohtajat (syntyneet 1980–1999). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Y-sukupolven naisjohtajien urapääoma rakentuu, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven sitoutuminen organisaatioon - Arvojen asettamat haasteet johtamiskäytännöille 

   Järvinen, Salla (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolven arvot ja sen sitoutuminen organisaatioon on aiheena ajankohtainen sen vuoksi, että se on edeltäviin sukupolviin verrattuna arvostuksiltaan merkittävästi erilainen, ja sen mukaantulo työelämään suurena sukupolvena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuuden toteuttaminen esimiestyön keinoilla: Esimerkki tapauksena Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. 

   Välimäki, Emma (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tutkitaan esimiesten keinoja toteuttaa yhdenvertaisuutta henkilöstöjohtamisessa. Case organisaationa on Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. Turvapaikan hakijoiden suuri lisääntyminen vuonna 2015 sai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuus sosiaalipalveluissa. Valtion ohjelmaohjaus yhdenvertaisuuden edistäjänä 

   Uura, Maija (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisessa sosiaalipalvelujärjestelmässä pidetään yhdenvertaisuutta tärkeänä asiana. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymisen sekä sosiaalipalveluiden ja niihin liittyvän lainsäädännön uudistusten myötä yhdenvertaisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdessä kohti onnistunutta organisaatiomuutosta. Toteutuuko työntekijän osallistuminen muutosprosesseissa? 

   Isotalo, Niina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut perehtyä työntekijän osallistumismahdollisuuksiin organisaatioiden muutosprosesseissa. Tutkimusongelman ovat muodostaneet työntekijän osallistumismahdollisuudet ja toisaalta halukkuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ”Yhdessä muodostamme yhtiön”. Yritysblogi yhteisöllisyyden rakentajana sisäisessä viestinnässä 

   Mäkelä, Milja-Maaria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka yhteisöä rakennetaan yrityksen sisäisen viestinnän blogissa. Tavoitetta lähestytään tarkastelemalla, millaisia suhteita blogissa rakentuu kirjoittajan ja yleisön välille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdistysten verokohtelu 

   Alanko, Mikko (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhdistykset ovat tulleet suomalaisille tutuiksi aikojen saatossa. Ne ovat vaikuttaneet ihmisten jokapäiväiseen elämään tarjoamalla esimerkiksi liikunnasta kiinnostuneille ihmisille harrastusmahdollisuuksia. Kansalaisjärjestöjen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdysvaltojen kaksoisvajeen pienentämisen taloudelliset vaikutukset 

   Kangas, Jarkko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhdysvaltojen taloudessa vallitsee tilanne, jossa sekä valtion budjettitasapaino että maan vaihtotase ovat samanaikaisesti negatiivisia. Bruttokansantuotteen suotuisa kehitys on mahdollistanut tuloja suuremman kulutuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdysvaltojen makroekonomisten uutisten vaikutus indeksioptioiden implisiittiseen volatiliteettiin 

   Janne, Miettinen (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa etsitään yhteyttä eri makrotaloudellisten uutisten ja optiomarkkinoiden volatiliteettireaktion välillä. Yhteyden selvittämiseksi aineisto koostuu S&P 500- ja Nasdaq 100 -osakeindeksioptioiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • YHDYSVALTOJEN MAKROTALOUDELLISTEN UUTISTEN VAIKUTUS EUROOPAN OSAKEMARKKINOIHIN 

   Koivu, Thomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten Yhdysvaltojen makrotaloudelliset uutisjul-kaisut vaikuttavat Euroopan osakemarkkinoihin. Vaikutusta mitattiin Euroopan osake-markkinoiden implisiittisellä volatiliteetilla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteinen arvonluonti yrityssuhteissa - Tarkastelussa ohjelmistoyritysten ja konepajayritysten väliset suhteet 

   Vuori, Kimmo (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosina jotkin ohjelmistoalihankintaa tuotteissaan käyttävät yritykset ovat alkaneet käyttää mm. Intiassa toimivien ohjelmistoyritysten palveluja, koska nuo yritykset pystyvät tarjoamaan palvelunsa suomalaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteiskuntavastuu, arvot ja etiikka EU-lobbauksessa: Tarkastelussa lobbauksen eettisyys ja Avoimuusrekisteri 

   Heinonen, Ville (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen lähtökohtana on ollut mielenkiinto toimintaan, jota täytyy analysoida eettisesti, sekä jolle on mahdollisesti olemassa regulaatiota. Euroopan unionissa tapahtuva edunvalvontatoiminta ja siihen liittyvä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • YHTEISKUNTAVASTUULLINEN SIJOITTAMINEN SUOMESSA: Osaketuotot verrattuna perinteisiin sijoituksiin 

   Riska, Päivi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia yhteiskuntavastuullista sijoittamista, joka on tämän hetken yksi ajankohtaisimmista trendeistä sijoitusmaailmassa. Tutkielmassa käydään läpi yhteiskuntavastuullista sijoittamista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteiskuntavastuun yhteys yrityksen kannattavuuteen 

   Repo, Julius (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskuntavastuu ja yritysten osallisuus yhteiskunnassa on kehittynyt jo vuosisatojen ajan. Tänään elämme aikaa, jossa yritykset ottavat osaa yhteiskuntavastuun kantoon. Sidosryhmät ovat yrityksen toiminnan keskiössä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteiskuntavastuuraporttien ulkoinen varmentaminen 

   Koistinen, Lauri (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksien yhteiskuntavastuuraportoiminen on noussut yhdeksi merkittäväksi liiketoiminnan osa-alueeksi. Yhteiskuntavastuuseen liittyvistä asioista raportoiminen on lähes kaikille yrityksille vielä vapaaehtoista, mutta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteiskuntavastuuta määrittelemässä. Tarkastelussa Fazerin mainosta käsittelevät kirjoitukset 

   Kivioja, Leena (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten mediakeskustelussa määritellään vuonna 2012 julkaistun Fazerin mainokseen ”Hyvän resepti: rakenna lapsille tulevaisuus” liittyvän keskustelun kautta yrityksen vastuullisuutta. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteiskäyttöautopalvelun käyttäjäkokemus käytettävyyden näkökulmasta : Case Yritys X 

   Permikangas, Julianna (18.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen aiheena on yhteiskäyttöautopalvelun käyttäjäkokemus erityisesti käytettävyyden näkökulmasta. Työ on rajattu tarkastelemaan käytettävyyttä vain Yritys X:n websovelluksen osalta. Yritys X on yritys, joka tarjoaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteisluonnin analyysi : Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi. 

   Tuuli, Markus Juhana (11 / 2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tarkoituksena on muodostaa ymmärrystä siitä, millaisessa roolissa ja yhteyksissä yhteisluonnin käsitettä käytetään akateemisessa kirjallisuudessa. Tavoitteena on tutkia, miten aiemmassa tutkimuksessa on määritelty ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.