- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2898-2917 / 3178

  • Vaasan kaupungin rooli alueellisessa innovaatioekosysteemissä 

   Kalliokoski, Johanna (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tutkittiin Vaasan kaupungin roolia alueellisessa innovaatioekosysteemissä. Innovaatioekosysteemien tutkimus on oleellista, sillä alueet ja kaupungit kohtaavat kiihtyvällä tahdilla toimintaympäristöstä ...
  • Vaasan keskustan kulutuksen muodot 

   Menna, Annika (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Vaasan keskustaa kulutetaan. Tutkimuksessa Vaasan keskustaa tarkastellaan keskustan neljän eri tilan ulottuvuuden; fyysisen, toiminnallisen, sosiaalisen sekä koetun tilan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VAASAN MUUTTUVA VÄHITÄISKAUPPA mikä muuttuu? tarkastelussa kolme toimialaa 

   Höykinpuro, Esa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana toimii ajatus siitä, että Vaasan vähittäiskauppa tulee muuttumaan voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Alueen vähittäiskaupassa on tällä hetkellä käynnissä merkittävä muutosprosessi, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaihtoehtona väliosinko 

   Paananen, Leena (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyinen osakeyhtiölaki mahdollistaa kansainvälisten esikuvien mukaisesti osingon jakamisen välitilinpäätöksen perusteella. Suomessa on käytetty tätä mahdollisuutta ilmeisen vähän, koska sen vero- ja kirjanpitokäsittely ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaihtokäyttäytyminen sähkömarkkinoilla 

   Hernesniemi, Lotta (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kuluttajien osalta Suomen sähkömarkkinat avautuivat täydellisesti vuoden 1998 syyskuussa, minkä jälkeen keskustelu aiheesta ja etenkin sähkönhinnoista on mediassa ollut vilkasta. Sähkönmyyjää vaihtaneita on arviolta noin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaikutelman hallinnan tulkitseminen työhaastattelussa 

   Salo, Suvi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen aiheena oli selvittää, kiinnittävätkö haastattelijat huomiota hakijan käyttämiin vaikutelman hallinnan taktiikoihin työhaastattelutilanteessa ja vaikuttavatko mahdolliset taktiikat heidän päätöksentekoonsa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaikuttajaviestintä keinona liiketoiminnallisessa ekosysteemissä selviytymiseen - Case: Y-Säätiö 

   Mäki-Marttunen, Aino (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Itseorganisoituvia toimijoiden verkostoja voidaan kutsua liiketoiminnallisiksi ekosysteemeiksi, joissa toimijat kehittyvät yhdessä vaikuttaen jatkuvasti toisiinsa. Ekosysteemejä värittävän kilpailun ja yhteistyön samanaikaisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaikuttavien valintojen välillä: Vastuullisuus suomalaiskuluttajan osto-orientaatiossa 

   Stenbom, Mirjana (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vastuullinen kuluttaminen on yleisen näkemyksen mukaan valtavirtaistumassa radikaaliliikkeiden toiminnasta tavallisen kuluttajan jokamiehen velvollisuudeksi. Vastuullisuuteen liittyvät arvot ja asenteet ovat pitkälti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vaikuttavuuden keinot Sekasin-kampanjassa 

   Riippi, Noora (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen lähtökohtana oli vuonna 2016 käynnistetty Sekasin-kampanja, joka oli Ylen Sekasin-nimisen draamasarjan ympärille rakennettu, nuorten mielenterveysongelmia käsittelevä monimediakampanja. Tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vajaakuntoinen työsuhteessa 

   Peitso, Seija (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman kohteena ovat vajaakuntoisten henkilöiden työsuhteiden erityiset vastuut ja velvollisuudet. Työlainsäädännön pääasiallisena tehtävänä ja lähtökohtana on heikomman osapuolen eli työntekijän suojeleminen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYN VAIKUTUS PANKKIEN KANNATTAVUUTEEN SUOMESSA JA RUOTSISSA 

   Viitasalo, Jere (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankit muodostavat kriittisen osan nykypäivän rahoitusjärjestelmästä, jonka toiminnalla on suuret kansantaloudelliset vaikutukset. Finanssimaailma on muuttunut globaalimmaksi, tehokkaammaksi ja tärkeämmäksi osaksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vakuuttamisen keinot mobiilimaksusovellusten mainosvideoissa 

   Ainasoja, Pauliina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja vertailla vakuuttamisen keinoja mobiilimaksusovellusten mainosvideoissa. Tarkasteltavat sovellukset olivat Osuuspankin kehittämä Pivo sekä Danske Bankin kehittämä MobilePay, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vakuutusyhtiön korvauskumppaneiden valinta ja arviointi : Case vakuutusyhtiön X vauriokorjaamokumppanuudet 

   Schaffter, Henri Johannes (18.08.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Hankintoihin ja kumppanuuksiin on viime vuosikymmeninä kiinnitetty kasvavaa huomiota sekä kirjallisuudessa että liike-elämässä. Kirjallisuudessa on keskitytty erityisesti valmistavaan teollisuuteen, mutta tutkielman myötä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmennuksen hyötyjä työssä suoriutumiselle : Ratkaisukeskeinen coaching 

   Nyqvist, Tanja (29.05.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkielman tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään, miten valmennusprosessiin osallistuminen vaikuttaa työssä suoriutumiseen. Valmennusprosessi on keskustelupohjainen lähestymistapa pienimuotoisten haasteiden ratkaisemiseen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmennus käytännön esimiestyössä 

   Güzel, Isabella (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valvontaan ja käskyihin perustuvat perinteiset johtamisopit eivät toimi uusien sukupolvien työntekijöihin, jotka odottavat esimiehiltä ja työltään eri asioita kuin aiemmat sukupolvet. Esimiehiltä vaaditaankin yhä enenemässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmentava esimiestyö: Tilannejohtamista vähittäiskaupassa 

   Rautio, Maarit (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena olevaa valmentavaa esimiestyötä tutkitaan vähittäiskaupan alalla, missä esimiehen työ on päivittäistä toimintaa yhdessä alaisten kanssa. Vähittäiskauppa on Market-toimialalle kuuluva osa, jossa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmentava johtaminen terveydenhuollon lähiesimiestyössä 

   Ukkola, Satu (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Organisaatioiden menestyminen tänä päivänä ja tulevaisuudessa edellyttää jatkuvaa uudistumista, kehit-tymistä ja kehittämistä ja siinä on tärkeää varmistaa ja uudistaa jo olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmentava muutoksen johtaminen - Toimintatutkimus myynnin tuen kehittämisestä POP Pankissa 

   Saarakkala, Sari (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosikymmeninä suuria muutoksia. Myös johtaminen on viime vuosikymmeninä muuttunut. Vanhat johtamistyylit ja –tavat ovat tulleet tiensä päähän ja työelämässä tapahtuvat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmentavan johtajuuden yhteys koettuun työn epävarmuuteen työn muutoksessa 

   Soini, Kira (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kansainvälistymisen, kilpailun kovenemisen ja teknologian kehityksen seurauksena työroolit muuttuvat, toimintoja ulkoistetaan ja henkilöstöä irtisanotaan yhä enemmän. Näiden tekijöiden myötä työn epävarmuus on monissa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmistajan ja jälleenmyyjän välisen suhteen kehittäminen jälleenmyyjäverkostossa. Case Alutec Oy. 

   Salonsaari, Hanna (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä työ käsittelee valmistajan ja jälleenmyyjän välisen suhteen kehittämistä jälleenmyyjäverkostossa. Tutkimuksessa pyritään löytämään keinoja, joita valmistaja voi käyttää jälleenmyyjäsuhteidensa kehittämiseen siten, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.