- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2368-2387 / 3178

  • T&K-YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ 

   Luhtanen, Tuukka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia kohdeyrityksen eri maissa sijaitsevien t&k-yksiköiden välisessä yhteistyössä, ja esittää kehitysehdotuksia nykyisiin toimintatapoihin. Tutkimus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajakäyttöön tarkoitettujen oikosulkumoottoreitten eristysrakenteiden testaus 

   Pentilä, Mika (2009)
   Diplomityö
   Tässä työssä tarkastellaan ja testataan sähkökoneiden eristysrakenteita uusien standardien valossa. IEC:n alaisena toimiva sähkökoneiden eristerakenteiden standardointityöryhmä on lanseerannut kaksi uutta teknistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajamoduulien sulakesuojaus 

   Vähäjylkkä, Jari (2017)
   Diplomityö
   Suuritehoiset taajuusmuuttajat koostuvat useista erillisistä tasasuuntaaja-, verkkosuun-taaja- ja invertterimoduuleista. Tavallisesti moduulit suojataan syötön puolelle sijoitetta-villa AC-sulakkeilla ja välipiirin puolella ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN HYÖTYSUHTEEN KALORIMETRINEN MITTAUS 

   Keski-Kujala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Energiatehokkuuden parantuessa perinteisen tuloteho–lähtöteho-mittausmenetelmän tarkkuus ei enää riitä häviötehon ja hyötysuhteen luotettavaan mittaamiseen, vaan tilalle tarvitaan vaihtoehtoinen, luotettavampi menetelmä. Tässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN SOVELLUSFUNKTIOIDEN JA TOIMILOHKOJEN TESTAUSYMPÄRISTÖ 

   Kangas, Kai (2010)
   Diplomityö
   Vacon taajuusmuuttajat sisältävät IEC61131-3 standardiin [4] perustuvan ohjelmoin-tiympäristön. IEC61131-3 standardiin perustuva ohjelmointi voidaan toteuttaa viidellä eri ohjelmointikielellä: Ladder Diagram (LD), Function ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taajuusmuuttajan teho-osan ja oikosulkumoottorin digitaalinen emulaattori 

   Harjula, Jukka (2015)
   Diplomityö
   Hankalasti testattavien järjestelmien tarkastelua varten on kehitetty emulaattoreita. Emulaattorin suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri näkökohtia. Näistä merkittävimmät ovat tarvittava emulaation nopeus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taantuman vaikutus mukautettujen tilintarkastuskertomusten määrään Suomessa 

   Airaksinen, Anu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastajan antamalla mukautetulla tilintarkastuskertomuksella ja ennen kaikkea going concern -lausunnolla voi olla peruuttamattomia vaikutuksia asiakkaan toimintaan, vaikka asiakas ei menisikään konkurssiin. Antaessaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAIDE, YRITTÄJYYS JA TAIDEYRITTÄJYYS - Tapaustutkimus perheen taideyrittäjyydestä 

   Alonen, Lasse (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee taideyrittäjyyttä. Taiteen ja yrittäjyyden yhdistämistä on tutkittu Suomessa vähän. Taideyrittäjyydellä tarkoitetaan taiteen tekemistä yrittäjämäisistä lähtökohdista. Tutkimuksessa pyrittiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen case: Mikolan Akvarellisali 

   Mustapää, Soile (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen. Tämä tutkimus suoritetetaan toiminnallisena case-tutkimuksena. Tutkielman casena toimii Professori Nàndor Mikolan taidesäätiön ylläpitämä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidemuseon elämyksellinen kuluttaminen 

   Valonen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa kuljetaan taidemuseokäyntien synnyttämien elämysten jäljillä. Museokäyntiä tarkastellaan elämyksellisen kuluttamisen muotona ja tarkoituksena on saada selville, miten taidemuseoita kulutetaan. Aihetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taikauskon vaikutus pörssimarkkinoihin: Perjantai kolmastoista päivä -ilmiö Suomessa ja Etelä-Afrikassa 

   Airaksinen, Matti (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia vaikuttaako taikausko osakemarkkinoihin. Tätä tutkitaan selvittämällä löytyykö Suomen tai Etelä-Afrikan markkinoilta perjantai 13. päivä -anomaliaa. Tämä anomalia tarkoittaa ilmiötä, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAITEELLISEN AUTENTTISUUDEN DISKURSIIVINEN RAKENTUMINEN SUOMALAISEN TAIDETEOLLISUUDEN KENTÄLLÄ 

   Tikkanen, Elina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jäljittelyn ja kopioinnin kulttuurin lisääntyminen sekä korostunut kilpailukyvyn ja kysyntälähtöisyyden peräänkuuluttaminen ovat johtaneet taiteellisen vapauden rajoittamiseen ja sen myötä toimijoiden autenttisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Takeovers and Acquiring-Firm Returns: Evidence from Finland 2003-2008 

   Backman, Jens (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study investigates how acquisition announcements affect the value of the bidder. The main purpose is to study the acquiring firm shareholder wealth gains in short and long-term. The sample consists of 290 acquisitions ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taksiautoilijan verotus 

   Toppinen, Päivi (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuskohteena ovat taksiyrittäjien verotukselliset erityispiirteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä taksiyrittäjän verotus muodostuu ja miten taksiyrittäjän maksettavan veron määrä minimoituisi. Taksiyrittäjyys ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TALENT MANAGEMENT – MALLIN ORGANISOITUMINEN JA TOIMIVUUS 

   Gräsbeck, Sabina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Talent management eli erityisen kyvykkäiden työntekijöiden johtaminen on muutaman viimeisen vuoden aikana herättänyt huomiota henkilöstöjohtamisessa. Talent management ei ole niinkään uusi termi, vaan siitä on keskusteltu ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Talent managementin rooli henkilöstön sitouttajana 

   Kangasniemi, Kati (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa talent managementin käyttöä Suomessa. Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, miten talent management edistää henkilöstön sitoutumista Lisäksi pyrittiin myös selvittämään, miten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TALOPAKETTIEN KULUTTAJAMARKKINOINNIN SÄÄNTELY 

   Saukko, Juhani (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Oman kodin hankinta on suomalaisen perheen suurin investointi. Talopaketin hankintaan liittyvät kauppaneuvottelut tehdään yleensä mallistojen kuvista, yritysten kotisivuilla olevien tietojen tai kuluttajalle erikseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Talotekniikan suunnittelujärjestelmän kehittäminen valmistalotuotannossa 

   Heinonen, Seppo Ensio (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valmistalojen markkinat tulevat kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Valmistaloilla tarkoitetaan tutkimuksessa pientaloja, jotka on rakennettu lähes valmiiksi tehtaalla, ja valmiit tilamoduulit liitetään rakennuspaikalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloudellinen ja subjektiivinen hyvinvointi - Poikkeaako PIGS-maiden hyvinvointi Keski- ja Pohjois-Euroopasta? 

   Haarakoski, Emilia (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa perehdytään hyvinvoinnin tutkimiseen ja tarkastellaan, millaisia mittareita siihen on käytetty. Hyvinvoinnin eroja tarkastellaan erityisesti Etelä-Euroopan sekä Keski- ja Pohjois-Euroopan maiden välillä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloudellinen lukutaito: Suomalaisten miesten ja naisten taloudellisen lukutaidon erot taloudellisen tietämyksen ja osakemarkkinoille osallistumisen osalta 

   Hatunen, Johanna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten miesten ja naisten taloudellisen lukutaidon eroja taloudellisen tietämyksen ja osakemarkkinoille osallistumisen osalta. Aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.