- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1790-1809 / 3178

  • P/E effect and managerial ownership: How managerial ownership affects stock returns with different price-to-earnings ratios 

   Riikonen, Noora (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Investors are constantly seeking different strategies to get their portfolios to earn superior returns. One of the widely studied investment strategies suggests that companies with high managerial ownership perform on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • P/E- ja P/S-lukujen käyttö osaketuottojen ennustajana Suomen osakemarkkinoilla 

   Ojala, Hannes (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on tutkia, voidaanko laskemalla P/E- ja P/S-luku useamman vuoden ajalta parantaa niiden tuottojen ennustuskykyä Suomen osakemarkkinoilla. Tut-kielmassa myös tutkitaan onko P/S-luku parempi tuottojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikallinen media toimialan murroksessa: Asiakasarvonluonnin haasteet yritysasiakkuuksissa 

   Vanhaviitakoski, Annemari (26.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tekniikan nopea kehitys ja glocaalien (glocal) digitaalisten markkinoiden synty ja kuluttajakäyttäytymisen raju muutos on vaikuttanut medioiden kykyyn tuottaa arvoa mainostaja-asiakkailleen. On tärkeää lisätä ymmärrystä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikallisen toimintaryhmän laadullisten tavoitteiden arviointi: case Pirityiset ry:n toimintakausi 2007–2013 

   Laukkonen, Juha (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana voimakkaan muutoksen, jossa väestö on muuttanut keskuksiin ja alkutuotannon merkitys maaseudun elinkeinona on vähentynyt voimakkaasti. Maaseutua pidetään kuitenkin tärkeänä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikallisesti toimivan talletuspankin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 2000-luvun alussa 

   Lahtinen, Marjo (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli analysoida paikallisesti toimivien talletuspankkien kannatta-vuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman teoriaosassa aihetta tarkasteltiin erityisesti pienten paikallispankkien näkökulmasta. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • PAIKALLISUUS ON POP! VAI ONKO? Paikallisuuden synnyttämät merkitykset tuotteessa 

   Tarkka, Annariina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän fenomenologis-hermeneuttisen pro gradu -tutkielman on tarkoitus vastata kysymykseen ”Millaisia merkityksiä paikallisuus saa tuotteessa?” Tutkielma toteutetaan laadullista tutkimusotetta käyttäen kuluttajan näkökulmasta, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikasta toiseen - Kokemuksia vuokratyöntekijöiden motivaatiosta ja työoloista 

   Harju, Elina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan aluksi työvoimanvuokrausta yleisesti, sen käsitettä sekä alan kehitystä ja nykytilannetta. Tutkimuksessa luodaan myös katsaus työvoimanvuokrausta koskeviin aiempiin tutkimuksiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikkabrändäyksen Kehittäminen - Case Lappi 

   Heiskanen, Timo (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Paikat kilpailevat imagosta, maineesta, investoinneista ja pääomasta aivan kuten yrityksetkin. Resurssien houkuttelemiseksi paikat rakentavat ja kehittävät omia brändejä, joilla erottua muista paikoista. Myös paikkojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikkatiedon hallinta pelastustoimessa 

   Mäki, Tero (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Paikkatiedon avulla voidaan kuvata erilaisia ilmiöitä, analysoida ja seurata tapahtumien vaikutuksia sekä havainnollistaa niitä kartalle paikkatietojärjestelmän avulla. Pelastuslain mukaan pelastuslaitos valmistelee ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikkatietojen hyödyntäminen mobiilimarkkinoinnissa 

   Laitinen, Samu (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa perehdytään tapoihin, joilla yritykset hyödyntävät paikkatietoja mobiilimarkkinoinnissaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla yritykset suhtautuvat paikkatietojen hyödyntämiseen sekä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikkatietojärjestelmän tietoaineistokäyttöliittymän perusominaisuudet 

   Niemelä, Marita (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Opinnäytetyössä tutkittiin vähimmäisvaatimuksia, joita käyttöliittymältä vaaditaan tietoaineistojen hakemista ja esittämistä varten paikkatietojärjestelmässä. Työn tavoitteena oli löytää perusominaisuudet, joiden perusteella ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikkatietojärjestelmät päätöksenteon tukena 

   Kalliosaari, Minna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Paikkatieto on spatiaalisen eli sijaintiin viittaavan tiedon sekä attribuuttitiedon eli ominaisuustiedon muodostama kokonaisuus. Jokaiselle paikalle voidaan paikalle antaa arvoja, jonka perusteella voidaan määritellä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Pairs trading strategy: A performance assesment of UK equities 

   Muiruri, Dennis (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pairs trading strategy is commonly applied in the financial industry as a mechanism of implementing self financing investment strategies across various asset classes. The strategy however finds popular application among ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Pakettiautojen ensirekisteröintimäärät. Mallintaminen suhdanneherkän tuotteen näkökulmasta. 

   Uusimäki, Antti (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pakettiauto on suhdanneherkkä kestokulutushyödyke, jonka kysyntään vaikuttavat makrotaloudelliset muuttujat. Tässä tutkielmassa keskitytään mallintamaan pakettiautojen ensirekisteröintimäärien käyttäytymistä Suomessa. Tällä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Pakolaisuuskeskustelu Uuden Suomen blogeissa 

   Paloniemi, Marika (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan pakolaiskriisi riepotteli Eurooppaa vuonna 2015. Sotia, terroria ja kotimaansa epäinhimillisiä oloja paenneet saapuivat Suomeen ylikuormittaen turvapaikkajärjestelmämme. Keskustelua tilanteesta käytiin runsaasti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Palamattomien hiilivetyjen puhdistusmenetelmät 

   Lejon, Risto (2014)
   Diplomityö
   Diplomityön tutkimusongelmana oli tarkastella lain määräämiä päästömääräyksiä ja tehdä arvio siitä, mihin päästörajat tulevaisuudessa asettuvat. Työssä tutkittiin myös erilaisten menetelmien kykyä puhdistaa pakokaasusta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • PALAUTE MIESVALTAISESSA ORGANISAATIOSSA 

   Koski, Harri (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan palautteen kokemista miesvaltaisessa organisaatiossa. Palaute gender-viitekehyksessä on vähän huomioitu teema, koska sukupuolikulttuuriin liittyvä tutkimus on vielä suhteellisen nuori tieteenhaara. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Palava halu, sydän ja johtamisen intohimo - eväinä pysyvään muutokseen? 

   Korhonen, Kai (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tavoitteena on selvittää millaiset asiat, johtamisen työkalut ja toimintamallit edesauttaa esimiehiä suunniteltujen muutoksien sekä muutoshankkeiden läpiviemisessä henkilöstövaltaisessa työyhteisössä. Tutkielmassa on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paljaat kartellit EY:n kilpailuoikeudessa 

   Jokelainen, Johanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Täydellisten sisämarkkinoiden luominen on Euroopan yhteisön ja yhteisön oikeuden keskeinen tavoite. Kansallisten kotimarkkinoiden asemesta Euroopan yhteisön alueella toimivien yritysten kotimarkkinoiksi pyritään saamaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Paljon melua pilakuvista." Pilakuvakiistan uutisoinnin kehykset ja muslimeista tuotettu kuva Helsingin Sanomissa 

   Kujala, Ninna (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2006 puhjennutta kansainvälistä pilakuvakiistaa. Tarkastelen ensinnäkin sitä, miten lehti kehysti kiistaa eli teki siitä ilmiönä ymmärrettävän. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.