- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1597-1616 / 3122

    • Offentligt språkbruk i tal. Talarens inventio, hans/hennes ethos, pathos och logos 

      Kaipio, Leena (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Pro gradu tutkielmani aihe koskee virallista kielenkäyttöä puheessa, puhujan inventiota, sekä hänen ethosta, pathosta ja logosta. Tavoitteenani on tutkia Vaasan kaupunginvaltuuston valtuutettujen ruotsinkielisiä puheita ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Ohjelmistolisenssisopimukset ja sopimuksellinen riskienhallinta 

      Valli, Paula (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohteena on ohjelmistolisenssisopimuksiin liittyvä riskienhallinta häiriötilanteiden välttämiseksi. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan ohjelmistolisenssisopimuksille ominaisia ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Ohjelmistopalveluideasta arvolähtöiseksi palvelukonseptiksi -Case Patternry 

      Hocksell, Johannes (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa ohjelmistokehittäjiä tuottamaan asiakkaille arvoa tarjoavia ohjelmistopalveluita maailmassa, jossa sekä palvelut että niiden tuottamiseen osallistuvat arvosysteemit ovat muuttuneet entistä ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton esteet ja mahdollistajat 

      Mäenpää, Jussi (2019)
      Pro gradu - tutkielma 
      Varovaistenkin arvioiden mukaan tekoäly ja automatiikka vievät kolmasosan työtehtävistä seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Manuaalinen tietotyö tulee vähenemään menestyvistä yrityksistä merkittävästi ja työtehtävät ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksessä 

      Riippi, Johanna (2009)
      Pro gradu - tutkielma 
      Talouselämän kansainvälistyminen on kiihtynyt, ja tämä on asettanut monia haasteita yritysten tilinpäätöksille. Tilinpäätöksen merkitys on kasvanut ja väärinkäytökset ovat lisääntyneet. Yrityksen taloudelliset luvut eivät ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oikeudenkäynnin kohtuullinen kokonaiskesto ja yksilön oikeussuojakeinot oikeudenkäynnin pitkittyessä 

      Wiklund, Minna-Sofia (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Oikeudenkäyntien pitkittyminen on ollut viime vuosina paljon puhuttanut ja huolta herättänyt aihe. Tämän vuoksi myös oikeussuojakeinot oikeudenkäynnin venymistä vastaan sekä niiden riittävyys ja tehokkuus ovat olleet ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oikeudenmukaisuus mielenterveyspalveluissa: kyselytutkimus mielenterveysjärjestöissä toimiville 

      Store, Maria (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Oikeudenmukaisuus on sekä politiikan teon ennakkoehto että sen seuraus. Se on myös yleisesti julkilau-suttu tavoite terveydenhuollossa ja näin ollen myös mielenterveyspalveluissa. Mitä oi-keudenmukaisuuden käsitteellä ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oikeudesta käsitellä sähköisiä viestejä ja niiden välitystietoja tietoyhteiskuntakaaren säätämisen jälkeen - erityisesti työnantajan näkökulmasta 

      Kuuttinen, Matti-Pekka (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Pro gradu- tutkielma on oikeusdogmaattinen tutkimus siitä, milloin ja millä edellytyksellä kolmas voi käsitellä ja tutkia luonnollisen henkilön henkilökohtaisia sähköisiä viestejä ja erityisesti niiden välitystietoja sekä ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oikeus maksuttomaan perusopetukseen perusoikeutena 

      Varis, Johanna (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Maksuton perusopetus on merkittävä perusoikeus, josta on säädetty Suomen perustuslain 16.1 §:ssä subjektiivisena oikeutena. Maksuttoman perusopetuksen merkittävyyteen yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet sen tärkeä asema jo ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oikeus pohjaveteen 

      Korpela, Johanna (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Puhtaan veden saaminen on maailmanlaajuisesti tullut jatkuvasti suuremmaksi ongelmaksi. Meillä Suomessa vettä on yli omankin tarpeen, mutta jo Etelä-Euroopan alueella tilanne on huomattavasti vaikeampi. Erityisesti ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oikeusriitariskin vaikutus tilintarkastuspalkkioon 

      Ojala, Sari (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia, huomioiko tilintarkastaja asiakkaaseen liittyvän oikeusriitariskin laskuttamalla korkeampia tilintarkastuspalkkioita. Lisäksi tutkittiin yksittäisten asiakkaan ominaisuuksien ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oil Price Shocks and Russian Stock Market: A Case of Sector Stock Price Indices 

      Vasiljeva, Nadezda (2014)
      Pro gradu - tutkielma 
      The aim of this research is to investigate the links between oil prices and Russian equity market, with special attention on its sector indices. This research extends previous studies on dynamic relationships between market ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oil prices and renewable energy stock returns : time-varying relationship 

      Makkoeva, Anna (2014)
      Pro gradu - tutkielma 
      The study utilizes VAR and VEC models to investigate dynamic relationship between oil prices and stock prices of renewable energy companies. In order to exogenously control for the period of high oil price fluctuations, ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Oil prices and stock returns: Evidence from emerging markets 

      Manukyan, Kristina (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      This thesis analyzes relationships between oil price risk and 23 emerging market stock returns starting from the middle of February 2006 until the end of April 2012. The study is done from the standpoint of a Euro Zone ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • "Ollaan sellaisia myyjiä, ku ite haluttais et meille oltais" - Diskurssianalyyttinen tarkastelu kirpputorimyyjien toiminnasta 

      Nummela, Tiia-Maria (2014)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kirpputorimyyjien toimintatavat kirpputoreilla näyttäytyvät heidän puheessaan. Tutkielman tieteenfilosofisena näkökulmana toimii sosiaalinen konstruktionismi, ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Olympialaisten vaikutus osakkeiden tuottoon 

      Tarkkio, Eerik (2011)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena on selvittää vaikuttavatko olympialaiset osakkeiden tuottoon. Edeltävissä tutkimuksissa on havaittu urheilutulosten vaikuttavan osakkeiden tuottoihin. Sosiologiset tutkimukset ovat havainneet suurten ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • "Om man bara undervisade i hur man raggar upp finlandssvenska brudar." Åsikter och visioner om svenska språket i två gymnasier i två landskap 

      Snellman, Katri (2010)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena on selvittää abiturienttien ja heidän opettajiensa näkemyksiä ruotsin kielestä kouluun, kielten käyttöaloihin ja eurooppalaiseen viitekehykseen pohjautuen. Näkemyksiä verrataan kahden maakunnan, ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Omien osakkeiden takaisinostot ja johdon optio-ohjelmat 

      Soini, Tea (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena oli selvittää, ovatko johdon optio-ohjelmat aiheuttaneet omien osakkeiden takaisinostojen lisääntymisen. Tutkimuksessa vertaillaan to-teutuneiden takaisinostojen määrää johdon optio-ohjelmien kautta ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Omistaja- ja ammattijohtajan erot johtamisessa 

      Lindell, Mikael (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko omistaja- ja ammattijohtajien johtamistyyleissä eroja. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitkä ominaisuudet vaikuttavat johtajan johtamistyyliin, ja onko johtamistyyli ihmis- tai ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Omistajan sukupuolen vaikutus pk-yrityksen suorituskykyyn 

      Keski-Karhu, Kati (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko omistajan sukupuolella vaikutusta pk-yrityksen suorituskykyyn. Eri tutkimukset ovat päätyneet samansuuntaisiin tuloksiin, tutkittaessa naisten ja miesten omistamien yritysten välisiä ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.