- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1372-1391 / 3178

  • M&A Announcement Short-term Stock Re-turn and Gender Diversity: Evidence from S&P 500 

   Kolmonen, Juho (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis discusses mergers and acquisitions, managerial gender diversity and studies the effect of gender diversity on stock returns around merger and acquisition announcements. The purpose of the thesis is to give an ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maa-aineslupajärjestelmän ongelmat - Päällekkäisyys muiden ympäristölupajärjestelmien kanssa sekä kunnallinen viranomaisjärjestelmä 

   Saukko, Kaisa (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kivi, sora, hiekka, savi ja multa ovat maa-aineksia, joiden ottaminen on luvanvaraista toimintaa maa-aineslain nojalla. Luvan käsittely kuuluu kunnan määräämälle lupaviranomaiselle. Sama hanke saattaa edellyttää kolmen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maahanmuuton työmarkkinavaikutukset Euroopassa 

   Turnbull-Smith, Ben (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma tutkii maahanmuuton työmarkkinavaikutuksia Euroopassa etenkin koulutetun työvoiman osalta. Teoreettiset mallit selvittävät muutoksia sekä kantaväestön että aikaisempien maahanmuuttajien palkoissa ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maahanmuuttajan asema suomalaisessa työyhteisössä 

   Kuronen, Mirjami (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Johtamisen ja johtajuuden tutkimisella on pitkät perinteet, mutta näissä tutkimuksissa alainen on jäänyt usein sivurooliin. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa esimiehen ja alaisen välistä vaihdantasuhdetta tutkittiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maahanmuuttajat kuntien verkkopalvelujen kohderyhmänä 

   Laukkanen, Satu (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka kunnat huomioivat maahanmuuttajat www-sivuillaan ja näin edistävät heidän kotoutumistaan. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehittymistä, jonka päämääränä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maakunnan liitot uudistusten melskeessä. Tarkastelussa kehitys, tehtävät ja tulevaisuuden haasteet. 

   Hilli, Erna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen julkisessa hallinnossa on tapahtunut merkittäviä uudistuksia. Toimintaympäristön muutokset ovat vaatineet hallintoa muuttumaan. Muutoksen kohtee-na on ollut koko julkinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maankäyttösopimukset kunnan maapolitiikan osana ja sopimuskorvausten käsittely kunnan kirjanpidossa. 

   Vuorela, Marjo (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan maankäyttösopimuksia, niiden oikeudellista luonnetta ja maankäyttösopimuskorvauksien käsittelyä kunnan kirjanpidossa. Taustalla on Vaasan kaupungin kiinteistötoimen ja kuntatekniikan toive ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maanomistajan oikeus korvauksiin luonnonsuojelulain ja metsälain mukaan 

   Eskola, Marja-Leena (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Luonnonsuojelullisten arvojen merkitys on kasvanut yhteiskunnassamme koko ajan, mistä osoituksena on esimerkiksi Suomen perustuslakiin vuonna 1995 lisätty ympäristöperusoikeus. Luonnonsuojelulliset arvot ovat toisinaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maanomistajan oikeusturva kunnan maanhankinnassa 

   Kara, Riitta (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perustuslain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuteen luetaan myös maaomaisuus. Tutkielmassa selvitetään yksityisen maanomistajan lainsäädäntöön perustuvaa oikeusturvaa kunnan hankkiessa maata yhdyskuntarakentamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatalouden verotus; Ammatinharjoittajasta osakeyhtiöksi 

   Kuoppala, Mirva (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maataloutta harjoittavien aktiivitilojen määrä on vähentynyt koko 1990-luvun ajan. EU:n myötä tilat ovat erikoistuneet ja kasvattaneet kokoaan. Toiminnan kasvaessa tulee usein myös ajankohtaiseksi yritysmuodon tarkastelu. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilan osakeyhtiöittäminen -toimintamuodon muutos ja verotus 

   Kontsas, Heidi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatalouden harjoittaminen osakeyhtiömuodossa on yleistynyt viimeisten vuosien aikana ja on arvioitu, että osakeyhtiömuotoisten tilojen määrä kasvaa tulevaisuudessa. Syitä yhtiöittämiseen voi olla useita, mutta useimmiten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilan toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi 

   Torkkeli, Marjaana (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen maatalouden rakenne on kokenut suuria muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Tilakoot ovat kasvaneet ja perinteisen perheviljelmäpohjaisen maatalouden harjoittamisen rinnalla kiinnostuksen kohteeksi on noussut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilasta maaseutuyritykseksi: Esimerkkinä lämpöyrittäjyys Etelä-Pohjanmaalla 

   Laine, Mari-Anne (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi on kiihdyttänyt 1960-luvulta alkanutta maaseudun rakennemuutosta. EU-jäsenyyden vaikutukset ovat välittyneet maaseutuun suorimmin maatalouden kautta. Maatalous on menettänyt ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • MAATILOJEN KEHITYS SUKUPOLVENVAIHDOKSEN JÄLKEEN - tarkastelussa valtasuhteet, tiedonsiirto ja investoinnit 

   Koskinen, Tuula Terttu Tellervo (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maatilayrittäjien kokemusten kautta sukupolvenvaihdokseen liittyviä valta- ja vuorovaikutussuhteita sekä tiedonsiirtoa ja niiden vaikutusta maatilayrityksen kasvuun ja kehitykseen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilojen kilpailuedun lähteet 

   Skonbäck, Markku Juhani (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatilojen toimintaympäristön muutos ja sitä seuraava kannattavuuden heikentyminen pakottavat tiloja sopeuttamaan toimintaansa tähän muutokseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää niitä tekijöitä, joiden avulla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Made in Finland – Evaluated in China: A study of Finnish country image and country of origin image in the eyes of Chinese consumers 

   Virtanen, Rosa (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study considers country of origin and country image as mental representations of a country and its people. It is affected by the cognitive as well as affective components and it is partly formed through consumers’ ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mahdollisimman mutkattomasti neljästä pienestä yhdeksi suureksi - Pyrkimys muutosvastarinnan ehkäisemiseen pankkifuusiossa 

   Vilen, Ella (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena olevassa pankissa vietiin läpi laajamittainen pankkifuusio kesällä 2011, jolloin se sulautui neljästä pienestä pankista yhdeksi suureksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onnistuttiinko ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mahdoton sukupolvenvaihdos -otteita päiväkirjasta 

   Tuomela, Petri (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Fazer, Hartwall, Ahlström ja Paulig ovat kaikki yli sata vuotta vanhoja start-up yrityksiä. Nämä yritykset ovat aikansa Rovioita, joista on vuosien varrella syntynyt perinteisiä suomalaisia menestystarinoita ja perheyrityksiä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maineenhallinta matkailusivustolla. Tarkastelussa verkkoarvostelut ja niihin kohdistetut vastaukset 

   Vuollo, Vilhelmiina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sisällönanalyysin avulla, miten kuluttajat arvostelevat hotelleja matkailusivustolla ja millaisin maineenhallinnan keinoin hotellien henkilökunta vastaa arvosteluihin. Tutkimuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mainetta vai mammonaa? Palkitsemisen kokemus eri urakehitysvaiheissa 

   Isotalus, Enni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Palkitseminen on kiehtova kokonaisuus ja sen onnistumiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Yksi näistä tekijöistä on yksilön oma kokemus palkitsemisesta. Jokainen yksilö kokee palkitsemisen eri tavalla riippuen hänen sen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.