- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1248-1267 / 3178

  • LAADUN PARANTAMINEN ORGANISAATION SISÄISISSÄ PROSESSEISSA 

   Leppiniemi, Jari (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laatu on nykyisin merkittävä tekijä yritysten kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on vastattava täysin asiakkaiden vaatimuksiin ja yritysten on jatkuvasti kiinnitettävä tähän huomiota. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAAKERIVIRRAT TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTÖSSÄ 

   Mäki-Valtari, Juha-Matti (2010)
   Diplomityö
   Taajuusmuuttajakäyttöisten oikosulkumoottoreiden laakerivirrat saattavat lyhentää laakereiden elinikää merkittävästi etenkin, kun taajuusmuuttajien IGBT-kytkimien jännitteen muutosnopeudet kasvavat jatkuvasti. Työn ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAATU JA LAATUJÄRJESTELMÄT: LAADUNPARANNUSPROJEKTI Case ABB Keskijännitekojeet ja –kojeistot 

   Niiniketo, Mikko (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   ABB:n Keskijännitekojeet ja –kojeistot –yksikön tavoitteena on tarjota asiakkaalle teknistä laatua. Tutkimuksessani tavoitteena on esittää miten laadunparannusprojekti etenee kohdeyrityksessä. Tutkimuksen muina tavoitteina ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatu organisaation elämäntavaksi. Pk-yrityksen henkilöstöjohtamisen käytännöt laatukulttuurin tekijöinä. 

   Koskinen, Marjaana (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen talous on ollut viime vuosina vaikeuksissa, sillä vienti ei vedä ja yritykset vähentävät työntekijöitään. Valtiovalta pyrkii monin eri keinoin saamaan Suomen talouden kasvuun. Yksi keino on kannustaa kansalaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAATUJOHTAMINEN JA ORGANISAATION YDINPROSESSIT: Resurssiriippuvuusnäkökulma 

   Mattila, Kalle (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jatkuvasti kasvava julkinen sektorimme tulee olemaan nyt ja lähitulevaisuudessa jatkuvien leikkausten ja leikkausuhkien kohteena, kun yritämme tasapainottaa valtiontaloutta velkaantumista vastaan. Samalla julkisen sektorimme ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatujohtaminen koulutuksen suunnittelun strategisena lähtökohtana : Case Vaasan sairaanhoitopiirin koulutussuunnittelu 

   Hautamäki, Satu (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tulevaisuuden suoritusmittarit kohdistuvat laatuun, aikaan ja kustannuksiin. Osaamisen on oltava huippuluokkaa ja jokaisen organisaation jäsenen on tiedettävä oma tehtävänsä. Laadusta on tullut yksi organisaation strateginen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatukriteerien asettaminen julkisissa hankinnoissa 

   Koskiniemi, Antti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisilla varoilla hankittavia palveluja, tavaroita ja julkisilla varoilla teetettäviä rakennusurakoita. Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintalakia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatukäsitykset irtotomaatin toimitusketjussa 

   Lehtinen, Virpi H (18.12.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmassa syvennytään tomaatin laatuun tuotteena ja tuoretuotteena, palvelun osana ja liiketoiminnassa. Tutkimuksen alussa perehdytään kirjallisuuden avulla mahdollisimman laajasti laadun käsitteeseen, laadukkaaseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ”Lahti on kyllä ihan mesta paikka.” Tutkimus Lahden kaupungin julkisuuskuvasta keväällä 2009 

   Eskola, Lilli (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Median rooli on nyky-yhteiskunnassamme vahva – se pystyy luomaan mediajulkisuuteen erilaisia julkisuuskuvia kohteistaan. Tästä syystä median ja sen lähdeorganisaatioiden suhde nähdäänkin usein eräänlaisena valtataisteluna, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lainamuotoisen joukkorahoituksen yksinkertainen rahoitusdynamiikka 

   Satama, Marianne Kristiina (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Joukkorahoitus on vuosisadan aikana mahdollistanut hankkeita ja hyväntekeväisyyttä, painopis-teenä sosiaalinen rahoitus. Taloudellishyödylliseksi rahoituslähteeksi ja omaisuusluokaksi vastik-keettomien joukkorahoitusmuotojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lainsäädännön muutoksista vastaus rakennusalan harmaan talouden torjuntaan? 

   Pollari, Minna (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Rakennusalan harmaata taloutta torjutaan ja ennaltaehkäistään muun muassa lainsäädännöllä. Tähän tutkielmaan on valittu lainsäädäntötoimenpiteistä 1.4.2011 voimaan tullut rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Langattoman tietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet yrityksen logistiikassa – työntekijän näkökulma 

   Albrecht, Tommi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita langattomat tietojärjestelmät tuovat yrityksen logistiikkaan. Tätä asiaa on käsitelty työntekijöiden näkökulmasta case-yrityksen avulla, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Langattomat lähiverkkopalvelut – Tapaustutkimuksena Lohja 

   Rajalahti, Antti (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman lähtökohtana on ollut tarve rakentaa langaton lähiverkkoratkaisu Lohjalle. Tästä lähtökohdasta tutkielman tavoitteeksi muodostui kartoittaa langattomien lähiverkkoratkaisujen toimivuutta ja kannattavuutta Lohjalla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Language Policy and Practise. The Case of Danske Bank's IT Group 

   Uznyte, Barbora (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nowadays organisations become more international due to globalised business. Globalisation has an influence on different levels: recruitment strategies, training processes or language policies within organisations. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Language, career competences and career mobility in a multinational company 

   Ikäläinen, Anni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   The difficult economical environment, technological change and globalization move work to developing countries. With the insecurity and transition on career life career mobility is widespread, especially in international ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Language-Integrated Queryn ja Windows Presentation Foundationin soveltaminen monikerrosarkkitehtuurissa 

   Nelimarkka, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Monikerrosarkkitehtuuri on käsitteenä monille tuttu, mutta sen soveltaminen käytännös-sä ei välttämättä ole niin yksiselitteistä. Se soveltuu monien erityyppisten ohjelmistojen arkkitehtuuriksi, mutta suunnittelussa on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lapsen etu terveydenhuollossa : roolit ja vastuu periaatteen toteuttamisessa 

   Kalajo, Janna (08.03.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen aiheena on tarkastella lapsen etua terveydenhuollossa lainopillisella menetelmällä. Tarkoituksena on tarkastella, minkälaisen vastuun ja mitä velvoitteita lapsen etu asettaa terveydenhuollolle, julkiselle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lapsen osallisuus huostaanottoprosessissa: Osallisuus lapsen edun toteutumisen ehtona 

   Eloranta, Anu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lainsäädäntöympäristön oli muuttunut vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 maaliskuun alusta voimaan tulleen perustuslain (731/1999) sekä Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten; pääasiassa YK:n lapsen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lapsiin ja nuoriin kohdistuva markkinointi internetissä 

   Mäkinen, Anne (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lapset ja nuoret on havaittu yhä tärkeämmäksi kuluttajaryhmäksi, jolla on vaikutusta myös perheiden kulutuspäätöksiin. Lasten ja nuorten viettäessä enemmän aikaa internetissä, ovat markkinoijat siirtyneet kohderyhmän perässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAPUAN VÄKIMÄÄRÄN MUUTOKSET 1990–2010 JA NIITÄ SELITTÄVÄT TEKIJÄT 

   Erkkilä, Markus (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muuttoliiketutkimusta on tehty Suomessa jo kauan, kuitenkin parantuneet aineistot antavat yhä uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia muuttoliiketutkimuksen. Mittakaavaltaan tarkemmat aineistot mahdollistavat myös kunnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.