- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 992-1011 / 3080

  • KAASU- JA YHDISTELMÄPOLTTIMEN STANDARDIENMUKAINEN EMC-TESTAUS : VAATIMUKSET, VALMISTELUT JA TESTAUS 

   Markkanen, Mika (08.05.2019)
   Diplomityö
   TIIVISTELMÄ Diplomityön tarkoituksena on tuottaa vuoden 2018 aikana tehtyjen sähkömagneettisen yhteensopivuuden immuniteettitestien ja kirjallisen aineiston pohjalta ohjeistus kaasu- ja yhdistelmäpoltinten sähkömagneettisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kaavoitus elinkeinotoiminnan säätelijänä kunnassa 

   Kauppinen, Mirva (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kaavoituksella ohjataan erilaisia maankäyttötarpeita, jotka voivat usein olla päällekkäisiä tai jopa ristiriitaisia. Tutkimuksessani kaavoituslainsäädäntöä lähestytään elinkeinotoiminnan näkökulmasta, jolle tulee varata ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kahden elektronisen ja yhden perinteisen englanti–suomi sanakirjan vertailevaa analyysia 

   Vikman, Säde (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa vertailen ja tarkastelen kvalitatiivisesti kahta elektronista sekä yhtä painettua englanti–suomi sanakirjaa. Tarkoituksenani on selvittää ja analysoida sanakirjojen sisältöä ja rakennetta, sekä pohtia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kahdenväliset adaptoitumiset yritysverkostoissa - syyt, muodot ja vaikutukset 

   Koski, Tiia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella adaptoitumisia kolmessa eri yhteistyösuhteessa ja pyrkiä tuomaan esiin adaptoitumisiin liittyvää uutta tietoa. Tutkitaan, miten ja miksi yritykset ovat adaptoituneet toistensa kanssa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kaiken takana on tuottaja - Asiantuntijuuden laaja-alaisuus musiikin toimialalla 

   Ollikainen, Marjo-Riitta (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää musiikkituottajien asiantuntijuutta, voidaanko tuottajia pitää asiantuntijoina, mistä tuottajan asiantuntijuus muodostuu ja voiko kuka tahansa ryhtyä tuottajaksi. Samalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • KAIKKI TIKAT KYMPISSÄ Osastonhoitajien kokemuksia työhyvinvoinnin yksilöllisestä mittaamisesta terveydenhuollossa 

   Kantola, Anne (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä keinoilla osastonhoitaja saa tietoa työntekijöiden yksilöllisestä työhyvinvoinnista ja soveltuuko työhyvinvoinnin tikkataulu-mittari kehityskeskusteluiden yhteydessä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kaksi katsetta unioniin. Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaiden ja kansalaisten EU-käsitykset vertailussa 

   Heinola, Maria (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Eliitti ja kansalaiset ovat suhtautuneet Euroopan yhdentymiseen alusta lähtien eri tavoin. Eliitti on ajanut integraatiota eteenpäin ja kansan tyytymättömyys taas on purkautunut esimerkiksi EU-kansanäänestysten kautta. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kaksoisrangaistavuuden kielto veronkorotusmenettelyssä 

   Tiilikainen, Kaisamaria (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa käsitellään Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnasta Suomen oikeuskäytäntöön ja lainsäädäntöön implementoitua ne bis in idem -periaatetta eli kaksoisrangaistavuuden kieltoa veronkorotukseen liittyen. Euroopan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kaksoisurapariskuntien paluusopeutumisen haasteet 

   Rajakangas, Mari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa käsitellään kaksoisurapariskuntien, eli niiden pariskuntien ulkomaankomennukselta palaamista, joiden molemmat osapuolet ovat työuraa luovia. Kaksoisurapariskuntien osuus ulkomaankomennukselle lähtevistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kalan tuottajahinnat sekä ammattikalastuksen nykytila ja kehityshaasteet Pohjanmaan rannikolla 

   Salonpää, Leena (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kalatalouden tuottajahintoja alueellisesti Pohjanmaan rannikkoseudulla vertaamalla eri kuntien ja kalastajaryhmien keskihintoja toisiinsa, sekä verrata Pohjanmaan hintoja kansallisiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • KALENTERIANOMALIAT EUROOPASSA - Tarkastelussa Suomen, Ruotsin, Saksan, Ranskan ja Espanjan osakemarkkinat 

   Salo, Petteri (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   TIIVISTELMÄ Tutkielman tarkoituksena on selvittää viikonpäivä- ja kuukausianomalioiden ilmenemistä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. Kyseisillä kalenterianomalioilla tarkoitetaan sitä, että markkinoilla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kalkuttalainen terveysjärjestelmä lääkäriprofession toimintaympäristönä: Etnografinen tulkinta professionaalisen toiminnan haasteista terveysviennissä 

   Lehecka, Elina (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisjohtamisen pro gradu -tutkielmassa selvitin kahden suomalaisen erikoislääkärin kokemuksia ammatillisten periaatteiden mukaisesta toimintamahdollisuudesta kalkuttalaisessa terveysjärjestelmässä. Tavoitteenani oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kannattava ja kannustava palkitseminen 

   Knaapila, Ville-Pekka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä Pro Gradu –tutkielmassa tarkastellaan case yritystä kahden eri osaston osalta, jot-ka ovat tutkielmassa nimetty ”Osasto 1” ja ”Osasto 2”. Osastot ovat valittu yrityksestä niiden erilaisten palkkiomallien vuoksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kannattavuuden ja kasvun ennustaminen tasapainotetulla suorituskykymittaristolla 

   Kokko, Tero (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli kehittää eräälle suomalaiselle case-yrityksen liiketoimintayksikölle tasapainotettu suorituskykymittaristo, jonka avulla voidaan kuvata vuorovaikutukset liiketoiminnan talous- ja reaaliprosessien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kannusta, innosta ja valmenna!Esimiesten ja alaisten näkemyksiä y-sukupolven johtamisesta 

   Linna, Kirsi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolvi tuo työelämään uudenlaisia haasteita. Esimiestyö keskittyy uuden sukupolven myötä yhä enemmän työntekijöiden asenteiden, motivaation sekä työn mielekkyyden ylläpitämiseen liittyviin asioihin. Y-sukupolven myötä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kannustava palkitsemisjärjestelmä 

   Revonlahti, Tanja (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koetaanko nykyinen palkitsemisjärjestelmä kannustavana tutkimassani kohdeyrityksessä. Alaongelmina selvitettiin mitä palkitsemisen muotoja henkilöstö haluaisi käytettävän enemmän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kannustava palkkaus erikoissairaanhoidossa. Toteutuuko harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan arviointiprosessi työntekijöitä motivoivalla tavalla? 

   Metsänranta, Kaija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunta-alalla tehtiin palkkauudistus vuonna 2001. Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin. Vuonna 2004 muutettiin kokemuslisät kunta-alalla henkilökohtaiseksi palkanosaksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kansainvälisen allianssin kehitysprosessi ja menestystekijät 

   Linna, Sami (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kansainvälisessä liiketoiminnassa kilpailu on kiristynyt globalisaation myötä. Tuotteiden elinkaaret lyhenevät, toiminta nopeutuu, teknologia monimutkaistuu ja kustannukset kasvavat. Perinteiset kasvun ja tehostamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kansainvälisen fuusion ja yritysoston menestyksellinen integraatioprosessi 

   Potila, Jarkko (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kansainvälisistä fuusioista ja yritysostoista on tullut yritysten keskeisimpiä kilpailukeinoja ja siksi on tärkeää, että niiden integraatioprosessista on olemassa kokonaisvaltainen esitys, jossa on otettu huomioon integraatioon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • KANSAINVÄLISEN KONSERNIN VEROSUUNNITTELU SIIRTOHINNOIT-TELUN AVULLA 

   Heinonen, Tero (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli selvittää siirtohinnoittelun roolia ja merki-tystä kansainvälisen konsernin verosuunnittelussa sekä löytää kehityskohteita. Tutkiel-massa perehdyttiin erityisesti markkinaehtoperiaatteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.