- Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Johtamisen yksikkö

  • DETERMINANTS OF INTERNATIONAL JOINT VENTURES SUCCESS: THE ROLE OF PRE-AND POST JOINT VENTURE FORMATION FACTORS (A qualitative study of Finnish IJV in emerging countries) 

   Gannur, Shivanand (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   International joint ventures (IJVs) are the most popular way to enter the foreign markets but with significant managerial dissatisfaction in their operations and success. However, there is limited understanding of the key ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Developing sales lead process from sales perspective - in the industrial B2B service business context 

   Susanna, Metsi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   In the competitive market, companies are looking for new ways to feed their sales pipelines. Improving the sales lead process is of interest, as finding new lead sources and ways to qualify sales leads can result in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dialogisen johtamisen mahdollisuudet organisaation kehittämisessä. Menetelmänä deliberatiivinen organisaatioraati. 

   Rantanen, Pirjo (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen terveydenhuollon organisaatiot toimivat jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan ehdoilla. Selviyty-minen ja hoidon laadun varmistaminen vaatii organisaatioita jatkuvasti kehittämään palveluita. Toimintojen on kyettävä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys hy-vinvointiyhteiskunnassa ja hyvinvointipalveluissa 

   Kettunen, Salla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunnassamme yhä useampi palvelu muuttuu digitaaliseksi. Digitalisoituminen on megatrendi, jo-ka läpäisee niin yhteiskunnallista kuin yksilönkin toimintaa. Samaan aikaan hyvinvointiyhteiskunta on murroksessa. Hyvinvoinnin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • DRIVERS OF SUSTAINABILE START-UPs: The Role of Spirituality for Start-Up Founders 

   Hüttenmeister, Luca (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Due to the rising impact of sustainability on business life, the drivers behind this trend have captured the interest of researchers. However, most studies focus on the economic drivers, whilst a change of mindset is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Edunvalvonta oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa: Tarkastelussa hyvä edunvalvontatapa ja vaatimus hyvästä hallinnosta 

   Haapala, Joel (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on yleisen edunvalvonnan laillisuusvalvonta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää eduskunnan oikeusasiamiehen edunvalvonta-asioista tekemiä ratkaisuja tulkitsemalla, miten hyvän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eettisen johtamisen dilemma. Eettisen johtamisen haasteita sosiaalialalla 

   Hirvimäki, Arja (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sosiaali- ja terveysala elää jatkuvassa muutoksessa. Taloudellisuuden, tehokkuuden sekä tuloksellisuuden merkitys kasvaa ja ne määrittävät organisaatioiden toimintaa, osana eettistä johtamista. Rinnalle ovat nousseet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effectiviness of open innovation competitions 

   Petäjä, Esko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Innovations are important as business life is becoming more and more competitive. Innovative products and solutions are important for companies, and they are investing large amount of money to develop breakthrough innovations. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ekonomien työura ja ura-ankkurit 

   Pihlajamäki, Tiia (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen lähtökohtana on työelämää kohdannut murros, joka on muokannut käsitystä perinteisestä työurasta. Vastuu työssä onnistumisesta ja uralla etenemisestä on entistä enemmän työntekijän omalla vastuulla. Kaikki johtaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ekonomit työuralla: Korkeaa ja alhaista uramenestystä kokevien erot 

   Rintala, Pauliina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus on osa Ekonomit työuralla –tutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia Vaasan yliopistoon vuosina 1996-1997 kauppatieteiden opintoihin hyväksyttyjä opiskelijoita. Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Environmental sustainability in apparel industry: Research of Finnish micro companies 

   Alanen, Jussi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This research investigates sustainable performance of Finnish micro companies that are operating in apparel industry. The aim of the thesis is to find out how sustainability is visible in companies, who state that they are ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiehen ja alaisen välinen luottamus työn imun luojana Y-sukupolven näkökulmasta 

   Leppänen, Elina (24.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Työhyvinvointi on noussut tärkeäksi osaksi organisaatiotutkimusta, koska sillä on vaikutusta niin liike- kuin kansantaloudenkin kannalta. Työhyvinvointi on tärkeä koko organisaation hyvinvoinnin kannalta ja sillä on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiehen ja etätyöntekijän välinen vuorovaikutus asiantuntijaorganisaatiossa etätyöntekijän näkökulmasta 

   Jokiniemi, Tiina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus tarkastelee esimiehen ja etätyöntekijän välistä viestintäteknologiaa hyödyntävää vuorovaikutussuhdetta asiantuntijaorganisaatiossa etätyöntekijän näkökulmasta. Kohdeorganisaationa on aikuiskoulutuksia järjestävä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiehen motivoinnin keinot aineettomalla palkitsemisella. Vertailututkimus julkisen ja yksityisen sektorin välillä 

   Lehtimäki, Juulia (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Aineettoman palkitsemisen merkityksestä työntekijöiden motivaatioon on kirjoitettu paljon. Silti puhuttaessa palkitsemisesta ja palkitsemisjärjestelmistä, nostetaan esiin usein vain aineellinen palkitseminen ja raha, vaikka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimies strategian viestijänä 

   Mattinen, Jarkko Tapani (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Organisaation kaikki toiminta lähtee vision mukaisesta tekemisestä. Organisaation toiminta edellyttää strategian luomista yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen puolestaan edellyttää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiesrooliin siirtyminen ja roolissa kehittyminen: Case Nordea Bank Oyj 

   Hakala, Henna (21.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Esimiesten rooli organisaatioissa on merkittävä. Etenkin nykypäivänä työskentelytapojen muuttuessa esimiesten tulee kyetä kehittämään omaa osaamistaan jatkuvasti ja vastaamaan työympäristön muutoksiin. Esimiesten on tärkeää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiesten ajatuksia itsensä johtamisesta 

   Innilä, Eveliina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liiketoimintaympäristön nopeatempoisuus ja teknologian raju kehitys ovat pakottaneet organisaatioita muuttamaan rakenteitaan hajautuneimmiksi. Tämän myötä myös johtajuus on muuttunut byrokraattisesta ylhäältä alas johtamisesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiesten perehdyttäminen 

   Ilkka, Aino (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perehdyttäminen on henkilöstöjohtamisen prosessi, jonka tarkoituksena on saada uusi työntekijä mahdollisimman pian tuottavaksi osaksi työyhteisöä ja toisaalta varmistaa myös sitoutuminen uusiin työtehtäviin. Perehdyttäminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiesten tunneälytaidot. Vertailussa Länsirannikon diagnostiset yksiköt 

   Matikainen, Katja (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tunneäly on ollut jo pitkään tutkimuksen kohteena. Tunneäly on enemmänkin taitoja, kuten sosiaalista kyvykkyyttä, missä omien tuntemuksien arviointi mahdollistaa toisten ihmisen kohtaamisen paremmin ja henkilökohtaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Etäjohtamisen kulmakivet: Tutkimus etäjohtamistaidoista valtion aluehallinnossa 

   Siirilä, Niina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työnteon uudet muodot ovat synnyttäneet hajautetusti ja virtuaalisesti toimivat tiimit ja etäjohtamisen, joka on yleistynyt yhä useammassa organisaatiossa osaksi työn organisointia. Vaikka etäjohtaminen johtamisen muotona ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.