- Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Hallintotieteiden tiedekunta

  • Cultural Interpretation of Health Care Systems in Singapore and Germany 

   Wang, Hong (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   With the challenge of welfare state from expenditure and the pressure for seeking solutions, more and more eyes are cast upon foreign countries and expect to find efficient resolutions. However, since the welfare state ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dementoitunutta kotona hoitavan omaishoitajan verkosto Vaasan kaupungissa 

   Rentola, Anna-Maija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Väestön ikääntyminen ja ikääntymisen myötä kasvavat sairausryhmät ovat nykypäivänä suuri haaste yhteiskunnalle. Yksi merkittävimmistä sairausryhmistä ovat dementoivat sairaudet. Kasvava muistihäiriöisten ryhmä asettaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Democratic control mechanisms over the European Commission 

   Poskiparta, Meri-Tuulia (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Modern political decision-making systems have become so complex that legislatures are forced to give rather large discretionary powers for the administration. Yet, large discretionary powers may lead to the erosion of ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eduskunta lainsäätäjänä. Kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet lainsäädäntöprosessissa 

   Turpeinen, Tiina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen eduskunta on Suomen ylin valtiollinen toimielin, jolle kuuluu lainsäädäntövalta. Lainsäädäntö kuuluu tärkeimpiin valtiollisiin tehtäviin, ja yhteiskunnassamme säädetäänkin yhä enemmän lakeja. Oi-keudellinen sääntely ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eläköityminen johtamistyön haasteena ministeriöissä: Tarkastelu henkilöstöjohtamisen, ikäjohtamisen ja muutosjohtamisen näkökulmista 

   Pessi, Annukka (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman lähtökohtana on laajaa keskustelua herättänyt ja Suomen työmarkkinoita koskeva merkittävä muutos, joka on eläkkeelle siirtymisten suuri määrä. Eläköityminen aiheuttaa vaihtuvuutta työpaikoilla ja väestörakenteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Erikoissairaanhoidon sopimusohjaus hallintana: Tapaustutkimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausmallista 

   Ketola-Hautamäki, Jaana (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   1980- ja 1990-luvuilta lähtien julkista sektoria ja sen palvelutuotantoa on uudistettu uuden julkisjohtamisen doktriinin periaatteiden mukaisesti. Erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa uudistukset ovat ilmenneet erityisesti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Erityislasten vanhempien kokemuksia kunnallisen päätöksenteon arvoista 

   Kamunen, Anne (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Erityislapsen syntyminen perheeseen tuo mukanaan sellaisia tarpeita, joita ei välttämättä ilmene muiden lasten kohdalla. Näiden erityisten tarpeiden hoitamisessa tarvitaan jossakin vaiheessa yhteiskunnallisia palveluita ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esimiesten johtamiskäsitykset: Tarkastelussa Vaasan kaupungin esimiehet 

   Kruhse-Poutanen, Tuulikki (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen sektorin organisaatiot ovat läpikäyneet suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Palvelun laatua ja toiminnan tuloksellisuutta sekä tehokkuutta pyritään koko ajan parantamaan. Organisaatiomuutokset ovat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ESIMIESTYÖ JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Tapaustutkimus Vaasan keskussairaalassa 

   Ahola, Jaana (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työvoiman ikääntyminen on erittäin voimakasta tällä vuosikymmenellä, jolloin henkilöstön työhyvinvointi ja motivoituneisuus nousevat merkityksellisiksi tulevaisuudessa. Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö halutaan saada ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esitutkinnan asianosaisjulkisuus 

   Yli-Pelkonen, Jari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asianosaisella on julkisuuslain 11 § ja esitutkintalain 11 §:n mukaan oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa tämän asian käsittelyyn. Esitutkintaviranomaiset käyttävät esitutkintaa suorittaessaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esitutkintamateriaalin salassapitoperusteet 

   Ojanperä, Vesa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Salassapitosäännökset ovat yhä kasvavassa roolissa nykypäivän yhteiskunnassa. Ihmisten lisääntynyt tietoisuus omista oikeuksistaan on aiheuttanut sen, että viranomaisten tulee hallita tiedonsaantia koskevat normistot ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Euroopan unionin rakennerahastojen varainkäytön valvonta. Varainkäytön luotettavuuteen vaikuttavat sääntöjenvastaisuudet ja väärinkäytökset 

   Pienimäki, Maarit (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unionin (EU) alue- ja rakennepolitiikan tärkeimpiä pyrkimyksiä on vahvistaa sosiaalista ja taloudellista kehitystä EU:n alueella. Tavoitteena on, että EU:sta muodostuisi sosiaalisesti ja taloudellisesti yhtenäinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • From Transition to Europeanization: Reforming Administration in the Baltic States 

   Koski, Susanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this study has been to evaluate and compare public administration reforms in the Baltic countries. After the Soviet Union’s communism collapsed in the 1990’s, the Baltic states gained back their independency. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallinnon keskittäminen: Keskitetyn matkahallinnon ohjaus ABB Oy:ssä 

   Leppihalme, Terhi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Matkustamisesta, jonka ei katsota kuuluvan yrityksen ydinliiketoimintaan, on tullut yksi tärkeimmistä ydinliiketoimintaa tukevista ja erikseen hallinnoitavista toiminta-alueista. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankintapäätöksen perusteleminen 

   Lintunen, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on osa hallintotoimintaamme. Kilpailuttaminen on tuotu osaksi kansallista lainsäädäntöämme mm. lain julkisista hankinnoista kautta. Lainmukaiset hankintayksiköt ovat velvollisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja ikääntyvien työhyvinvointi: Tarkastelun kohteena Vaasan kaupungin yli 45-vuotiaat yläkoulun opettajat 

   Ahonpää, Tuula (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara ja samalla kunnan käyttömenoista henkilöstökustannukset muodostavat suurimman osan. Kasvavat tuottavuuden ja tuloksellisuuden vaatimukset ovat kunnille haastava tehtävä. Ikääntyvien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hoivayrittäjyys osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää 

   Leppänen, Suvi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hoivayrittäjyys on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityisen sektorin toimintaa, joka tarjoaa hoito-, hoiva- ja huolenpitopalveluja eri-ikäisille ihmisille vastasyntyneistä vanhuksiin. Viime vuosituhannen lopusta lähtien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvinvointipluralismi kuntalaisten avun ja tuen tuottamisessa: Tarkastelussa kuntien sosiaalijohtajien käsitykset 

   Kataja, Mika (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen taustalla olivat kokemukset 90-luvun alun laman aiheuttamista supistuksista ja uudelleenorganisoinneista suomalaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tutkimustehtävinäni olivat selvittää hyvinvointipluralismin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä hallinto verotarkastuksissa 

   Koskimäki, Marja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viranomaisten toimintaa ja erityisesti verotarkastustoimintaa kritisoidaan yhteiskunnallisessa keskustelussa säännöllisesti. Tällöin nousee usein esiin asioita, joissa viranomaistoimintaa väitetään hyvän hallinnon vastaiseksi. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä työterveyshuolto. Tarkastelu laadunhallinnasta, asiakaspalauteesta ja vaikuttavuudesta asiakasyritysten näkökulmasta. 

   Peltokangas, Heli (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työterveyshuollossa käytössä olevan laatuavaimen sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutumista asiakasyritysten näkemysten pohjalta. Tutkimuksen kohteeksi muodostuu työterveyshuollon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.