Aineistot 1-20 / 4746

  • SUOMALAISTEN TALOUDELLINEN LUKUTAITO SEKÄ ELÄKESÄÄSTÄMINEN 

   Pouttu, Mari (16.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten taloudellista lukutaitoa sekä eläkkeelle säästämistä. Taloudellinen lukutaito on kuluttajalle tärkeä arkielämän taito, sillä sen avulla kuluttaja pystyy arviomaan hänelle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LISENSSISOPIMUKSIIN SISÄLTYVÄT RISKIT OSTAJAN DUE DILIGENCEN KOHTEENA 

   Lehtimäki, Vertteri Max Niklas (13.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Yrityskaupan yhteydessä ostettavan yhtiön solmimat lisenssisopimukset voivat aiheuttaa uudelle omistajalle monenlaisia, arvaamattomia ja kauaskantoisia riskejä. Tutkielmassa lisenssisopimuksien sisältämät riskit on jaoteltu ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yleishyödyllisen yhteisön verotuksen kehittäminen : Case Kokkotyö-säätiössä esille nousevien kysymysten valossa 

   Kalliokoski, Satu (17.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tuloverolain 22 §:ssä määriteltyjen yleishyödyllisten yhteisöjen, kuten yhdistysten ja säätiöiden, verotusta koskeva oikeuskäytäntö on monilta osin tulkinnanvaraista ja niitä koskeva lainsäädäntö on suhteellisen vanhaa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Väärinkäytösriskin arviointi tilintarkastussuunnittelussa 

   Koponen, Minna Marianne (12.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaan tilintarkastajan tavoitteena on tunnistaa väärinkäytöksestä johtuvat olennaisen virheellisyyden riskit. Tunnistaakseen olennaisen virheellisyyden riskit tilintarkastajan ...
  • Corporate governancen vaikutus operatiiviseen tuloksenjärjestelyyn 

   Hällfors, Saara (17.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Yhtiöiden johdossa toimivilla henkilöillä on useita erilaisia motiiveja saada yhtiön tulos näyttämään tietynlaiselta. Syynä voivat olla esimerkiksi johdon palkitsemisjärjestelmät, verotus tai vaikka lainojen kovenantit, ...
  • Determinants of Nordic Stakeholder Bank Performance During and After the Financial Crisis 

   Dolk, Julius (05.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Stakeholder banking is an umbrella terms that is used to describe cooperative and savings banks. They differ from other commercial mainly through their ownership form, as they are owned by their customers. Because of this ...
  • SHORT-TERM IMPACT OF STOCK REPURCHASE PROGRAMS ON STOCK PRICE 

   Lammi, Olli (20.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   ABSTRACT The purpose of this master´s thesis is to study short-term effects of stock repurchase programs. The study aims to document effects during different time periods of stock buyback programs using actual buybacks, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Toimitusjohtajan taustatekijöiden vaikutus yrityksen osaketuottoihin Helsingin pörssissä vuosina 1994–2016 

   Uitto, Timo-Jaakko (17.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen operatiivisesta toiminnasta ja on yrityksen näkyvin henkilö ulkopuolisille ryhmille. Toimitusjohtaja on siten paljon vastuussa yrityksen menestyksestä, ja hän kohtaa suurempaa arvostelua ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Impact of Stock Recommendations on Finnish Stock Market 

   Luomala, Iiro (21.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Stock recommendations have gain interest, and became more important over the past years. Thus, brokerage houses are spending more and more money to examine companies and then, investors are following those recommendations. ...
  • The role of nutrition and health claims in the purchasing of functional beverages : Effects on purchasing intent among Finnish and American consumers 

   Paunisaari, Anni (31.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The motivation for this thesis emerged from the era of health-oriented eating. Consumers are increasingly more aware of the impact proper nutrition has on the state of health and more willing to adopt health-oriented changes ...
  • DO ECO LABELS INFLUENCE CONSUMERS?: A comparison of Finnish and Italian consumers’ response to organic labels 

   Ricci, Alessandra (10 / 2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The overconsumption worldwide has caused harms to the environment and its natural resources, creating critical problems to which modern consumers respond in a more sensible way rethinking about their habits and behaviours. ...
  • Account-based markkinointi suurissa teollisuusyrityksissä 

   Seppälä, Ella Susanna (10.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Pareto-säännön mukaan B2B-markkinoilla, eli yritysten välillä käytävässä kaupankäynnissä 20 % asiakkaista tuottaa jopa 80 % yrityksen kokonaistuotoista. Markkinoinnin kohdentaminen tuottaville asiakkaille on täten ...
  • Slow Shopping 

   Hintikka, Anni (18.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tavaroiden ostaminen, ostopäätöksen ja kuluttamisen nopeus ovat osa nykypäiväistä hektistä elämäntyyliä. Vastareaktiona alati nopeutuvalle elämäntyylille onkin syntynyt Slow Movement –ilmiö, joka perustuu filosofiaan päästää ...
  • Consumers in Energy Transition: Motives and barriers for prosumption 

   Korpi, Paula (22.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Due to the climate change, energy industry is in continuous change. The importance of committed consumers is rising as they need to reduce their energy consumption in the households too. In this thesis the main focus is ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Sähköverkon arvonluonti: Uudet liiketoimintamallit älykkäissä sähköverkoissa 

   Välkkilä, Lasse (22.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Sähkömarkkinat ovat keskellä murrosta ja edessä voi olla jopa paradigmallisia muutoksia koskien sitä miten sähkö tuotetaan, siirretään sekä kulutetaan. Hajautetut uusiutuvat energiamuodot ovat olennaisessa asemassa toimissa ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Sisällön tuotannon käytännöt sosiaalisessa mediassa: Kontekstina välipalakuluttaminen 

   Astala, Nea (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Sosiaalisen median kehityksen myötä kuluttajien rooli on muuttunut passiivisista sisäl- lön kuluttajista aktiivisiksi sisällön tuottajiksi. Tärkeänä osana kuluttajien tuottamaa si- sältöä on myös kuluttajien välinen ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Asiakaskokemus mobiiliapplikaatioissa 

   Ashorn, Ilona (17.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Asiakaskokemuksesta on kehittynyt yrityksille keskeinen kilpailuedun lähde, ja näin ollen vallitsevilla markkinoilla erinomaiset tuotteet tai palvelut eivät enää riitä. Samalla teknologian kehityksen myötä ym-päristömme ...
   Kokotekstiversiota ei saatavissa.
  • Neofobia hyönteisruokakontekstissa 

   Lappi, Noora (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Maailman väkiluvun kasvun, kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi ruoan tuotannon turvaaminen tuleville sukupolville vaatii uudenlaisia lähestymistapoja ruoantuotantoon. Hyönteisruokaa on esitetty ratkaisuna ...
  • Kokonaispalkitsemisen yhteys henkilöstön sitoutumiseen organisaatiokäyttäytymisessä 

   Reijonen, Antti (21.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kokonaispalkitsemisen yhteyttä henkilöstön sitou-tumiseen organisaatiokäyttäytymisessä yhden kohdeorganisaation avulla. Organisaatiot toi-mivat nykyään kompleksisessa toimintaympäristössä, ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Synergy realization in the cross-border post-acquisition integration of humans and tasks 

   Niskanen, Peppi (07.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Emerging new trends have made it clear that companies need to react and adjust to ongoing changes in their industry while simultaneously sustaining their competitive advantage. As the race for strategic assets in today’s ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.