Aineistot 1-20 / 4653

  • Metatason ohjeistus oppimispelin ohjekirjan suunnitteluun minimalistisesta näkökulmasta 

   Järvinen, Vili (23.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Oppimispelit voivat parhaimmillaan tarjota oppimisympäristön, jossa oppiminen on hauskaa, tehokasta ja motivoivaa. Opettajia rohkaistaan oppimispelien käyttämiseen ja tulevaisuuden oppimateriaaleissa tavoitteena on hyödyntää ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • ICT-alan kilpailukyky ja verotus : Case: Suomen työvoimakustannukset ja yhteisövero 

   Ritala, Tapio Kristian (19.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Globaalin vapaakaupan kasvu on tarkoittanut varsinkin pienten valtioiden tuotannon erikoistumista. Kiristyvässä kilpailussa pärjätäksemme on tällä vuosikymmenellä tiedotusvälineissä ja akateemisessa keskustelussa paljon ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Industrial Internet in sustainable value creation of companies 

   Oja, Sampsa (05.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   As we are heading towards a more digitalized world, an increasing amount of opportunities lies ahead of us. The Industrial Internet is described to have a large impact for industries around the globe. This research focuses ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Intelligent software development tools 

   Wikar, Matilda Johanna (07.09.2019)
   Diplomityö
   Artificial intelligence can be used to automate various tasks, also within software development. The purpose of this thesis was to research what kind of artificially intelligent software development tools and methods are ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Tuoteinformaation hallintajärjestelmän kehittäminen 

   Tienvieri, Ville (19.09.2019)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön aiheena on tuoteinformaation hallintajärjestelmän kehittäminen, joka tehdään toimeksiannosta kohdeyritykselle. Työn tavoitteena on kuvata ohjelmiston kehitysprosessia sekä toteutettava ohjelmisto. ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Korruption vaikutus talouskasvuun : Korruptio ja talouskasvu Latinalaisessa Amerikassa 

   Lipsanen, Petro (05.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Korruption ja talouskasvun välinen yhteys on herättänyt keskustelua taloustieteilijöiden keskuudessa viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta täyttä yhteisymmärrystä aiheesta ei ole kuitenkaan saavutettu. Korruptio nähdään ...
  • Using Contract Law in the Negotiations of Mergers & Acquisitions 

   Lahdelma, Sampo (22.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   ABSTRACT Companies use mergers and acquisitions as a strategic tool in order to carry out their economical and organizational goals. Mergers and acquisitions are often extremely long and complex processes that involve ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Puhdas varallisuusvahinko : Erittäin painavat syyt -edellytyksen tulkinta oikeuskäytännössä 

   Vaarala, Heidi (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Puhtaasti taloudellisille vahingoille on asetettu Suomen vahingonkorvauslainsäädännössä erityisasema. Tutkimuksen aiheena on puhtaan varallisuusvahingon korvattavuudelle asetettujen perusteiden sisällön selvittäminen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Verosuunnittelu luonnollisen henkilön asuntosijoittamisessa : Tavoitteena verojen minimointi 

   Lahdelma, Kaarlo Samuli (18.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Asuntosijoittaminen itsessään ja siihen liittyvä verosuunnittelu eivät ole uusia ilmiöitä sijoitusympäristössämme, mutta sen houkuttelevuus sijoitusmuotona kasvaa alhaisten korkojen aikana. Yleinen epävarmuus talouden ...
  • KÄYTTÖPÄÄOMAN HALLINTA JA KANNATTAVUUS 

   Knookala, Petri (18.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Käyttöpääoman hallinta on finanssikriisin jälkeen yhä merkittävämpi osa yrityksen talousjohtamista. Käyttöpääoma mittaa yrityksen päivittäistoimintoihin sitoutuvan rahoituksen määrää. Lyhytaikaisen rahoituksen johtaminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WHISTLEBLOWING -AIKOMUKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

   Rintamäki, Petra (25.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Whistleblowing -toimintamallia on tutkittu Suomessa vähän ja sen implementoiminen suomalaisyrityksissä on suhteellisen harvinaista. Kuitenkin whistleblowing on aiheena ajankohtainen, sillä 2000-lukua ovat ravistelleet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hallituskokoonpanon ja toimitusjohtajan omistusosuuden vaikutus yrityksen kannattavuuteen 

   Tuurala, Jouni Tapio (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia hallituspiirteiden ja toimitusjohtajan omistusosuuden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen suomalaisella aineistolla. Suomalaisella aineistolla ei ole tehty juurikaan ...
  • Tilintarkastuspalkkion epänormaalin osuuden vaikutus tilintarkastuksen laatuun 

   Myöhänen, Mirka Elisa (09 / 2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tilintarkastuksen laadun määrittäminen ja mittaaminen on ollut jo pitkään tutkimuksien kohteena, sillä se on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Yksi tutkimussuunta on ollut tutkia tilintarkastajalle maksettavien palkkioiden ...
  • Konsultointipalveluiden vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen 

   Vainio, Teemu (23.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Lainsäätäjät ovat usein nähneet tilintarkastajien tarjoamien konsultointipalveluiden vaarantavan tilintarkastajan kyvyn toimia riippumattomasti. Tilintarkastuksen epäonnistumiset muun muassa Enronin ja WorldComin tapauksissa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sisäisen tarkastuksen rooli organisaation riskienhallinnassa 

   Heinonen, Viola (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Sisäisellä tarkastuksella on merkittävä rooli organisaation riippumattomana ja objektiivisena konsulttina sekä asiantuntijana. Sisäisen tarkastuksen rooli on muuttunut ajan myötä, ja riskienhallinta on yhä tärkeämpää ...
  • CEO Compensation and Firm Performance: Evidence from the S&P 500 1993–2016 

   Eliala, Tuomas (11.08.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   This master’s thesis paper examines the relationship between CEO compensation and firm performance in the United States stock market S&P 500. Corporate governance has been an essential topic in an accounting and finance ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteisön merkitys motivaatioon online- treenivalmennuksessa 

   Kekki, Maiju (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Yhteisöjen merkitys hyvinvoinnin ja urheilun parissa on korostunut. Kuluttajat hakevat tietoa, inspiraatiota ja motivaatiota muiden kuluttajien kautta. Vuorovaikutustilanteissa muodostuvat sosiaaliset tunteet ja kokemukset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Työterveyspalvelut asiakkaan tarpeeseen 

   Mäki, Minna (23.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   TIIVISTELMÄ: Terveydenhuollossa on meneillään isoja muutoksia. Työterveyspalvelut edustavat terveydenhuollossa pääasiassa yksityisesti tuotettuja palveluita, joissa asiakasyrityksillä on isoja odotuksia ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Scrum in a business development organization : Case study from the financial sector 

   Währn, Marika (27.08.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Context – Organizations are transforming ways of working to different agile methodologies to answer to the never-ending change and growing demand from customers. The different agile methodologies aim to speed the development ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Affordances for practice in CRM : A critical realist approach 

   Tuomisto, Noora (03.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   As digitalization sweeps through workplaces, the academics have been intrigued by the theory of sociomateriality to better explain the dynamic, emergent and entangled consequences of the technologies on contemporary ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.