• Veronkorotus tuloverotuksessa 

      Perander, Kati (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen kohteena on veronkorotus tuloverotuk-sen kannalta. Veronkorotus on veroviranomaisen määräämä seuraamus veron lisäksi, joka voi tulla kyseeseen, kun verovelvollinen on antanut vir-heellistä tietoa veroviranomaisille ...