"ydinosaaminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kansainvälinen tiedonsiirto globaaleissa yrityksissä 

   Oinas, Heidi (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman aiheena on globaalien yritysten kansainvälinen tiedonsiirto. Aiheen taustalla on yritysten voimakas globaalistuminen, joka pakottaa yritykset kiinnittämään yhä enemmän huomiota tehokkaaseen kompetenssien ...
  • Projekti-insinööripalveluiden sisäisen tehokkuuden optimoiminen 

   Tolvanen, Jari (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu –tutkielma käsittelee insinööripalveluiden sisäisen tehokkuuden tutkimista. Tutkimusongelmana on suunnitteluprosessin kuvauksen luominen, tutkimuksen yksiköiden suunnittelijaresurssien määrittäminen ja niiden ...
  • Securing core competencies in a strategic R&D alliance - a case between two software companies 

   Jantunen, Joonas (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tehtävänä on selvittää miten yritykset voivat turvata ydinosaamisensa strategisissa tutkimus- ja tuotekehitysalliansseissa ja niiden eri muodostamisvaiheissa. Käsitteellisessä osassa on käsitelty strategisten ...
  • Strategisten kyvykkyyksien johtaminen - teorioista käytännön menettelytavoiksi. Case: Vacon Oyj 

   Manninen, Hanna (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli teorian pohjalta muodostaa kokonaiskäsitys strategisista kyvykkyyksistä ja niiden johtamisesta ja kehitellä kohdeyritykselle viitekehys ja menettelytavat sen omien strategisten kyvykkyksien ...
  • Ydinosaamiset pk-yrityksessä 

   Yliluoma, Ari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Resurssi- ja osaamislähtöiset strategiaopit ovat nousseet keskeiseen asemaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti Prahaladin ja ja Hamelin artikkeli ydinosaamisista vauhditti voimakkaasti kehitystä osaamislähtöisten ...