• 3D-tulostaminen 

      Lakkonen, Jukka (2015)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tässä tutkielmassa perehdyttiin 3D-tulostamisen kehitykseen ja sen tarjoamiin mah-dollisuuksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa käsiteltiin myös 3D-tulostamisen mahdol-lisista vaikutuksista tuotantoketjuun ja tuotantoon. ...