• BLOCKCHAIN: ANALYSIS, COMPARISON AND CRITIQUES 

   Saffaf, Mohammad Nour (2018)
   Diplomityö
   Nowadays, we are witnessing a rapid development in newer technologies that might change our lives in future. Robotics, Artificial Intelligence, Internet of Things and Blockchain are part of the fourth industrial revolution. ...
  • Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta 

   Sysky, Sinikka (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Elämme algoritmista aikaa. Algoritmien vaikutus ulottuu kaikkialle yhteiskunnassa. Algoritmit ohjaavat uutissyötteitä ja sosiaalisessa mediassa olevia henkilökohtaisesti kohdennettuja mainoksia ja postauksia, päättävät ...
  • Luovuus osaamisintensiivisellä alalla: mikä edistää ja tukahduttaa luovuutta IT-alalla? 

   Korhonen, Miikka (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä luovuus on, mitkä tekijät edistävät luovuutta sekä mitkä tekijät tukahduttavat luovuutta ICT-alan organisaatioissa. Tutkielman tarkoitus oli lisätä organisaatioiden tietoutta ...
  • Pilvipalveluilla ketteryyttä, kustannustehokkuutta ja tietoturvaa CASE: KEHA-Keskus tietojärjestelmät 

   Saranpää, Arto (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee pilvipalveluita ja niiden käyttöä KEHA-keskuksessa. Tutki-muksen tavoitteena on selvittää pilvipalveluiden käytön tuomat edut ja mahdolliset haitat case-yritykselle verrattuna perinteisiin ...
  • Sosiaalinen media poliisiviranomaisen kriisiviestinnässä 

   Runonen, Anni (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu -tutkimuksessa on tarkasteltu poliisiviranomaisen ja kansalaisen välistä vuorovaikutusta kriisitilanteessa sosiaalisen median kautta. Työssä on perehdytty poliisiviranomaisen toimintamalleihin ja työtapoihin ...
  • Tuoteinformaatiosisällön vaikutus ostopäätökseen verkkokaupassa 

   Liekovuori, Kaisa (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan verkkokauppojen tuoteinformaatiosisältöä, joka on rajattu seuraaviin tutkittaviin elementteihin: otsikko, markkinointiteksti, kuvat, videot, attribuuttielementit, merkit, logot ja symbolit, ...
  • Verkkosivuston käytettävyyden vaikutus uuden harrastuksen houkuttelevuuteen 

   Sunna, Aurora (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Uuden harrastuksen aloittaminen alkaa yhä useammin verkkosivuston kautta. Verkosta etsitään harrastukseen liittyvän yleisen tiedon lisäksi harrastuksen aloittamiseen liittyviä tietoja, kuten missä, milloin ja kuka voi ...