• Accession of the Baltic States and Poland to European Union 

   Loukia, Katja (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The thesis examines the accession of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland to the European Union. The membership of these countries is defined in The Treaty of Accession 2003, and the thesis will systematize and clarify ...
  • Aineettoman omaisuuden arvonmääritys siirtohinnoittelussa 

   Mäkinen, Tiia (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten, aineettoman omaisuuden siirtohinta tulisi arvostaa toisiinsa etuyhteydessä olevien yhtiöiden välisissä transaktioissa. Aineettoman omaisuuden arvonmääritys siirtohinnoittelussa ...
  • Alennetun arvonlisäverokannan soveltamisedellytykset liikuntapalveluiden myynnissä 

   Barakas, Katerina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus on tällä hetkellä ajankohtainen ja kes-kustelua herättävä aihe. Aiheen ajankohtaisuuteen on vaikuttanut etenkin Ve-rohallinnon julkaisema ohje liikuntapalveluiden arvonlisäverokannasta ...
  • Arvonlisä- ja varainsiirtoverotus perustajaurakoinnissa 

   Jalonen, Pasi (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Käytännön ongelmat perustajaurakoinnin arvonlisäverosäännösten soveltamisessa olivat tämän tutkimuksen alkuunpaneva voima. Päätavoite oli selvittää oikeustilaa ja johtaa sen pohjalta oikeat veronlaskentamallit mahdollisimman ...
  • Arvonlisäverotus Suomessa, Vietnamissa ja Sambiassa 

   Joutsela, Henna (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa on tarkoituksena selvittää Suomen, Vietnamin ja Sambian arvonlisäverotuskäytäntöjä. Tutkielmassa käsitellään verovelvollisuutta, verovelvollisen ilmoitusvelvollisuutta, veron laskentaperiaatteita, veron vähennys- ...
  • Arvopaperivälittäjän velvollisuudet 

   Tynkkynen, Petra (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Arvopaperimarkkinoiden merkitys on kasvanut viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Myös sijoittajien ja sijoituskohteiden määrä on lisääntynyt. Arvopaperivälitystä hoidetaan arvopaperivälittäjien avulla, joilla on markkinoilla ...
  • Arvopohjaiset sopimukset 

   Kuittinen, Tuomas (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sopimuksia tehdessä myyjän ja ostajan tavoitteet eivät pääsääntöisesti kohtaa. Arvopohjaiset sopimukset yhdistävät sekä ostajan, että myyjän intressit. Arvopohjaisia sopimuksia ei ole oikeudellisessa kirjallisuudessa ...
  • Asemavaltuutetun kelpoisuuden laajuus Suomen ja Ruotsin oikeuskäytännössä 

   Mäki, Annukka (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkin, kuinka laajaksi asemavaltuutetun kelpoisuus on tulkittu Suomen ja Ruotsin korkeimmissa oikeuksissa eli mitä valtuutettu voi tehdä päämiehensä puolesta niin, että päämies on sidottu oikeustoimeen. Lähtökohtana on ...
  • Asennusvalvojan vastuu tulenkestävässä vuorauksessa 

   Nikula, Jukka (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutokset taloudellisissa rakenteissa ovat lisänneet suoritusten jakamista pienempiin erityisosaamista vaativiin osiin. Tämä on lisännyt tarvetta erilaisten asiantuntijoiden käyttöön. Erityislainsäädännössä on otettu ...
  • Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuualueet 

   Pakkanen, Anssi (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen aiheena on asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut. Tutki-muksessa tarkastellaan hallituksen tehtäviä eri näkökulmista. Hallituksen tehtäviin perehdytään sellaisten tapauksien kautta, jotka aiheuttavat ...
  • Asuntokaupan verotus 

   Björklund, Alex (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuntokaupan verotus on tutkimuskohteena äärimmäisen ajankohtainen johtuen alati muuttuvista verotuskäytännöistä ja sen käytännönläheisyydestä. Tutkimuksen kohteena on verosuunnittelun mahdollisuudet luovutustappion ja ...
  • Autoverotus: Käytettyinä verotettavat henkilöautot 

   Pienimäki, Tapio (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus käsittelee Suomen autoverolainsäädännön ja yhteisölainsäädännön välisiä ristiriitaisuuksia. Tutkimuksessa keskitytään yhteisöalueelta Suomeen käytettyinä maa-hantuotaviin henkilöautoihin. Tarkoituksena on tuoda ...
  • Bases of Taxation System of the Russian Federation 

   Ravea, Jukka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Russia is one of the most important target countries of export and direct investments for finish companies. The importance of understanding the basic legal systems is a key issue while acting in Russia. Especially, the ...
  • Brandien oikeussuoja tavaramerkin funktioiden näkökulmasta 

   Jääskeläinen, Veera (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Brandit kasvattavat merkitystään markkinoilla jatkuvasti. Brandaaminen itsessään on keino erilaistua markkinoilla, ja toisaalta brandaamisesta on tullut jo markkinoiden perusfundamentti. Aineettomasta omaisuudesta on tullut ...
  • Due diligence -neuvonantajan vahingonkorvausvastuu 

   Roppo, Jaakko (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysjärjestely on monimutkainen prosessi, jossa käytetään nykyään apuna monen eri alan asiantuntijoita. Asiantuntijat ovat mukana koko yritysjärjestelyprosessin ensimmäisestä suunnittelupalaverista aina uuden omistajan ...
  • Ekologinen verouudistus 

   Aro, Kimmo (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maailmaa vaivaavat ympäristöongelmat, kuten kasvihuoneilmiön aiheuttama ilmaston lämpeneminen sekä liikenteestä johtuvat paikalliset saastekertymät, ovat laajasti tiedos-sa. Nämä negatiiviset ympäristövaikutukset koskettavat ...
  • Esite sijoittajaviestinnän välineenä 

   Hakala, Elisa (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen aiheena on yhtiön arvopaperien liikkeeseenlaskun yhteydessä julkistaman esitteen merkitys sijoittajaviestinnän välineenä. Esitteentekovelvollisuus koskee yhtiöitä, jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle tai ...
  • Euroopan komission arvonlisäveron toimintasuunnitelma. EU-kaupan yksinkertaistaminen 

   Haikola, Iina (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Komission arvonlisäveron toimintasuunnitelman toteuttaminen näkyy yhteisökaupassa ja vastaako toimintasuunnitelman myötä tulevat järjestelmän muutokset todelliseen tarpeeseen. ...
  • Euroopan patenttisopimus ja Suomen jäsenyyden aiheuttamat vaikutukset patenttialaan 

   Ylipaavalniemi, Nina (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa perehdytään 1970-luvulla solmittuun Euroopan patenttisopimukseen (EPC), sen avulla saavutettuihin parannuksiin patentinhakuprosessissa sekä sopimuksen myötä tapahtuneeseen patenttioikeuden yhtenäistämiseen ...
  • Eurooppapatentti ja Yhteisöpatentti eurooppalaisina patenttijärjestelminä 

   Karhula, Eeva (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kahden erilaisen eurooppalaisen patenttijärjestelmän eroja ja yhteneväisyyksiä: eurooppapatentin ja yhteisöpatentin. Patenteilla on suuri merkitys kilpailuoikeudessa. Voimassa oleviin ...