• Aatteellisen yhdistyksen kirjanpito ja verotus 

   Ylitalo, Mari (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomi on yhdistysten luvattu maa. Yhdistysten toiminta ulottuu lähes kaikille elämän alueille; politiikasta sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurista urheiluun. Koska toiminnan järjestämiseksi on käytettävä ainakin jossain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Accession of the Baltic States and Poland to European Union 

   Loukia, Katja (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The thesis examines the accession of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland to the European Union. The membership of these countries is defined in The Treaty of Accession 2003, and the thesis will systematize and clarify ...
  • Aineettoman omaisuuden arvonmääritys siirtohinnoittelussa 

   Mäkinen, Tiia (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten, aineettoman omaisuuden siirtohinta tulisi arvostaa toisiinsa etuyhteydessä olevien yhtiöiden välisissä transaktioissa. Aineettoman omaisuuden arvonmääritys siirtohinnoittelussa ...
  • Alkoholimarkkinoinnin lainsäädäntö ja kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhdenvertaisuus Suomessa 

   Tuomainen, Tiina (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kauppatieteellisen tiedekunnan talousoikeuden yksikön Pro Gradu -tutkielmani käsittelee alkoholimarkkinoinnin lainsäädäntöä Suomessa ja kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhdenvertaisuutta. Aihe on ajankohtainen, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Apteekin verotus ja yhtiöittäminen verosuunnittelukeinona 

   Heikkinen, Jonna-Maria (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Apteekkien liiketoiminta on viime vuosina kokenut muutoksia, kun lääkemyynnistä saadut tulot ovat laskeneet ja yleisten kauppatavaroiden myynti kasvanut. Parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta apteekkarit ovat yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvonlisä- ja varainsiirtoverotus perustajaurakoinnissa 

   Jalonen, Pasi (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Käytännön ongelmat perustajaurakoinnin arvonlisäverosäännösten soveltamisessa olivat tämän tutkimuksen alkuunpaneva voima. Päätavoite oli selvittää oikeustilaa ja johtaa sen pohjalta oikeat veronlaskentamallit mahdollisimman ...
  • Arvonlisäveron palautukset Suomesta ja muista EU:maista 

   Angervo, Anja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa liikevaihtoverolaki (559/1991) korvattiin arvonlisäverolailla (1501/1993) 1.6.1994. Arvonlisäverotukseen siirtyminen merkitsi yleisen kulutusverotuksen laajentamista kattamaan periaatteesa kaiken tavaroiden ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvonlisäverotus Suomessa, Vietnamissa ja Sambiassa 

   Joutsela, Henna (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa on tarkoituksena selvittää Suomen, Vietnamin ja Sambian arvonlisäverotuskäytäntöjä. Tutkielmassa käsitellään verovelvollisuutta, verovelvollisen ilmoitusvelvollisuutta, veron laskentaperiaatteita, veron vähennys- ...
  • Arvopapereiden markkinointi ja sijoittajaviestintä Internetissä 

   Käyhkö, Arto (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on arvopapereiden markkinointi Internetissä ja sijoittajaviestintä sekä niiden sääntelyn tarkastelu. Arvopapereiden kauppa on siirtynyt viimevuosina voimakkaasti verkkoon ja nykyisin niiden pääasiallinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvopaperisijoitustoiminnan oikeudellisen muodon merkitys vero-oikeudellisesta näkökulmasta 

   Taskinen, Jani (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella niitä vero-oikeudellisia näkökulmia, jotka liit-tyvät arvopaperisijoitustoiminnan oikeudellisen muodon valintaan. Aiheen käsittely tuo esiin ne olennaiset tiedot, jotka ovat tarpeen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvopaperivälittäjän velvollisuudet 

   Tynkkynen, Petra (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Arvopaperimarkkinoiden merkitys on kasvanut viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Myös sijoittajien ja sijoituskohteiden määrä on lisääntynyt. Arvopaperivälitystä hoidetaan arvopaperivälittäjien avulla, joilla on markkinoilla ...
  • Arvopohjaiset sopimukset 

   Kuittinen, Tuomas (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sopimuksia tehdessä myyjän ja ostajan tavoitteet eivät pääsääntöisesti kohtaa. Arvopohjaiset sopimukset yhdistävät sekä ostajan, että myyjän intressit. Arvopohjaisia sopimuksia ei ole oikeudellisessa kirjallisuudessa ...
  • Asemavaltuutetun kelpoisuuden laajuus Suomen ja Ruotsin oikeuskäytännössä 

   Mäki, Annukka (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkin, kuinka laajaksi asemavaltuutetun kelpoisuus on tulkittu Suomen ja Ruotsin korkeimmissa oikeuksissa eli mitä valtuutettu voi tehdä päämiehensä puolesta niin, että päämies on sidottu oikeustoimeen. Lähtökohtana on ...
  • Asennusvalvojan vastuu tulenkestävässä vuorauksessa 

   Nikula, Jukka (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutokset taloudellisissa rakenteissa ovat lisänneet suoritusten jakamista pienempiin erityisosaamista vaativiin osiin. Tämä on lisännyt tarvetta erilaisten asiantuntijoiden käyttöön. Erityislainsäädännössä on otettu ...
  • Asianajajan toimeksiantosopimus - Elinkaari ja mahdollisuuksien tunnistaminen 

   Orrenmaa, Kaisa (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tutkitaan millainen on asianajajan toimeksiantosopimus ja miten se eroaa muunlaisista sopimuksista ja etenkin muista toimeksiantosopimuksista. Tätä toteutetaan muun muassa tarkastelemalla yleisellä tasolla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asunto- ja kiinteistökaupan ongelmat 

   Mäntykoski, Jenni (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asunto- ja kiinteistökauppaa voidaan pitää sekä yhteiskunnallisesti että taloudellisesti erittäin merkittävänä tutkimuskohteena, sillä suomalaisten kotitalouksien varallisuus on pääasiassa sidottu asumiseen. Asuntokaupan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuualueet 

   Pakkanen, Anssi (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen aiheena on asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut. Tutki-muksessa tarkastellaan hallituksen tehtäviä eri näkökulmista. Hallituksen tehtäviin perehdytään sellaisten tapauksien kautta, jotka aiheuttavat ...
  • Asuntokaupan verotus 

   Björklund, Alex (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuntokaupan verotus on tutkimuskohteena äärimmäisen ajankohtainen johtuen alati muuttuvista verotuskäytännöistä ja sen käytännönläheisyydestä. Tutkimuksen kohteena on verosuunnittelun mahdollisuudet luovutustappion ja ...
  • Asuntosijoittamisen elinkaari - Normisto ja käsitteet 

   Kuoppasalmi, Marja-Leena (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuntosijoittaminen on aina ajankohtaista, sillä ihmiset tarvitsevat koteja, joko omistusasuntoina tai vuokrakoteina. Asuntosijoittaminen koostuu eri vaiheista, tapahtumasarjana. Sen elinkaari muodostuu sijoitusasunnon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Autoverotus: Käytettyinä verotettavat henkilöautot 

   Pienimäki, Tapio (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus käsittelee Suomen autoverolainsäädännön ja yhteisölainsäädännön välisiä ristiriitaisuuksia. Tutkimuksessa keskitytään yhteisöalueelta Suomeen käytettyinä maa-hantuotaviin henkilöautoihin. Tarkoituksena on tuoda ...