• Alaikäisen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa 

      Savolainen , Outi (2009)
      Pro gradu - tutkielma 
      Potilaan aseman ja oikeuksien vahvistaminen alkoi 1970-luvulla. Syynä kehitykselle oli muun muassa terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön kasvu ja Suomen liittyminen useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Omaa ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttaminen 

      Peltokangas, Johanna (2011)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksessa on pyritty selvittämään ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttamista koskeva lainsäädäntö Suomessa. Lisäksi tutkimuksen tukena on tutkittu oikeuskäytäntöä niiden oikeustapausten avulla, jotka on Vaasan ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Asiamiesmääräys hallintoprosessissa:Erityistarkastelussa asiamiesmääräysten saatavuus 

      Vallenius, Sanna (2009)
      Pro gradu - tutkielma 
      Perustuslain 21 §:ssä säädetään oikeudesta hakea tuomioistuinteitse muutosta oikeuttaan tai velvollisuuttaan koskevaan päätökseen. Muutoksenhakuprosessissa tarvitaan kuitenkin usein oikeudellista asiantuntija-apua ja ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Asianosaisjulkisuuden rajoitusperusteet 

      Loimo, Mirka (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Julkisyhteisöjen toiminnassa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisen vallan käytöstä ja viranomaisten muusta toiminnasta. Hallinnon avoimuus, asiakirjojen julkisuus ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Eduskunta lainsäätäjänä. Kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet lainsäädäntöprosessissa 

      Turpeinen, Tiina (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Suomen eduskunta on Suomen ylin valtiollinen toimielin, jolle kuuluu lainsäädäntövalta. Lainsäädäntö kuuluu tärkeimpiin valtiollisiin tehtäviin, ja yhteiskunnassamme säädetäänkin yhä enemmän lakeja. Oi-keudellinen sääntely ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Esitutkinnan asianosaisjulkisuus 

      Yli-Pelkonen, Jari (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Asianosaisella on julkisuuslain 11 § ja esitutkintalain 11 §:n mukaan oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa tämän asian käsittelyyn. Esitutkintaviranomaiset käyttävät esitutkintaa suorittaessaan ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Esitutkintamateriaalin salassapitoperusteet 

      Ojanperä, Vesa (2009)
      Pro gradu - tutkielma 
      Salassapitosäännökset ovat yhä kasvavassa roolissa nykypäivän yhteiskunnassa. Ihmisten lisääntynyt tietoisuus omista oikeuksistaan on aiheuttanut sen, että viranomaisten tulee hallita tiedonsaantia koskevat normistot ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Esteellisyys kunnallishallinnossa: Luottamushenkilön yhteisöjääviys Suomessa ja Ruotsissa 

      Herlevi, Anna-Maija (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Kunnallishallinnon keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu vaatimus luottamushenkilöiden toiminnan puolueettomuudesta. Esteellisyys on ollut kunnallishallinnossa toistuvasti esillä päätöksentekoon keskeisesti vaikuttavien ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Esteellisyys valtion- ja kunnallishallinnossa: erityistarkastelussa intressijäävi 

      Rossi, Niina (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Julkisen vallankäytön on nautittava kansalaisten luottamusta demokraattisessa yhteiskunnassa. Oikeussuojaa antavan viranomaistoiminnan on oltava uskottavaa myös hallinnon ulkopuolisten näkökulmasta katsottuna. Julkishallinnossa ...
    • Eurooppaoikeuden vaikutuksista Suomen oikeusjärjestelmässä 

      Hietala, Anna (2010)
      Pro gradu - tutkielma 
      Suomalaisten tuomioistuinten toimintaympäristö on ylikansallistunut ja kansainvälistynyt Suomen liittyessä Euroopan unioniin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä on altistanut myös oikeusjärjestelmän ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Förrättandet av allmänna val i Finland: En analys av situationen i Korsholms kommun 

      Lahti, Tommy (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Demokratin i Finland förverkligas i första hand genom representativ demokrati. För att den representativa demokratin skall fungera krävs det att medborgarna har en vilja att aktivt delta i det politiska livet. Deltagandet ...
    • Hallintomenettelyn joutuisuusvaatimus 

      Luhta, Laura (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Suomessa toteutettiin laaja perusoikeusuudistus vuonna 1995. Eräs merkittävimmistä muutoksista oli hyvää hallintoa koskevan perusoikeuden sisällyttäminen valtiosääntöön. Uuteen perustuslakiin (731/1999) sisällytettiin ...
    • Hankintapäätöksen perusteleminen 

      Lintunen, Susanna (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on osa hallintotoimintaamme. Kilpailuttaminen on tuotu osaksi kansallista lainsäädäntöämme mm. lain julkisista hankinnoista kautta. Lainmukaiset hankintayksiköt ovat velvollisia ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Humanitaarisen intervention oikeuskysymykset 

      Ratilainen, Jari (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Valtioiden suvereenisuus on ollut pitkään kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän keskeisiä tukipilareita. Suvereniteetti on kuitenkin myös suojellut tyranneja ja tarjonnut suojan laajoihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Suurin ...
    • Hyvitysmaksu oikeusturvakeinona julkisissa hankinnoissa 

      Liukkonen, Juha-Pekka (2010)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen taustalla on julkisten hankintojen sääntely sekä niihin liittyvään muutoksenhakuun luotu oikeusturvajärjestelmä. Yksi markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista oikeusturvakeinoista on hankintalain (laki julkisista ...
    • Hyvä hallinto verotarkastuksissa 

      Koskimäki, Marja (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Viranomaisten toimintaa ja erityisesti verotarkastustoimintaa kritisoidaan yhteiskunnallisessa keskustelussa säännöllisesti. Tällöin nousee usein esiin asioita, joissa viranomaistoimintaa väitetään hyvän hallinnon vastaiseksi. ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Ihmiset kaupan - Oikeusvertaileva tutkimus ihmiskaupan rikosoikeudellisesta sääntelystä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa 

      Hörkkö, Kirta (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tausta: Ihmiskauppaa on luonnehdittu nykyajan orjuudeksi. Huolimatta univeraalista ihmiskaupan vastaisesta tuominnasta, orjuudenkaltaiset olot ovat yhä syvenevä ja sitkeä ongelma uudella vuosituhannella. Tut ...
      Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
    • Itsemääräämisoikeus ja etujen suojaaminen edunvalvontainstituutioissa 

      Vuori, Nora (2009)
      Pro gradu - tutkielma 
      Holhouslainsäädäntö koskettaa meitä kaikkia jossain elämän vaiheessa. Holhouslainsäädäntöön voidaan katsoa kuuluvan laki holhoustoimesta (1.4.1999/442) ja laki edunvalvontavaltuutuksesta (25.5.2007/648). Holhoustoimen ...
    • Julkiset saatavat ja ulosoton asiamieskielto 

      Tuominen, Hanna (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Valtaosa ulosottoon saapuvista saatavista on julkisia saatavia, joista säädetään laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Julkisia saatavia ovat verot, julkiset maksut, muut julkisoikeudelliset ja niihin rinnas-tettavat ...
    • Julkisten hankintojen korjaamismenettely: Virheellisen hankintapäätöksen tai hankintamenettelyssä tehdyn virheellisen ratkaisun korjaaminen ja asianosaisen oikeusturva 

      Alatalo, Mari (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      Vuonna 2010 julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön säädettiin uusi hankintaoikaisu ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen vaihdettiin valitukseksi. Uudistuksen tarkoituksena oli tehostaa hankinta-asioissa tapahtuvien ...