Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityötJulkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma

  • Esteellisyys valtion- ja kunnallishallinnossa: erityistarkastelussa intressijäävi 

   Rossi, Niina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen vallankäytön on nautittava kansalaisten luottamusta demokraattisessa yhteiskunnassa. Oikeussuojaa antavan viranomaistoiminnan on oltava uskottavaa myös hallinnon ulkopuolisten näkökulmasta katsottuna. Julkishallinnossa ...
  • Förrättandet av allmänna val i Finland: En analys av situationen i Korsholms kommun 

   Lahti, Tommy (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Demokratin i Finland förverkligas i första hand genom representativ demokrati. För att den representativa demokratin skall fungera krävs det att medborgarna har en vilja att aktivt delta i det politiska livet. Deltagandet ...
  • Hallintomenettelyn joutuisuusvaatimus 

   Luhta, Laura (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa toteutettiin laaja perusoikeusuudistus vuonna 1995. Eräs merkittävimmistä muutoksista oli hyvää hallintoa koskevan perusoikeuden sisällyttäminen valtiosääntöön. Uuteen perustuslakiin (731/1999) sisällytettiin ...
  • Humanitaarisen intervention oikeuskysymykset 

   Ratilainen, Jari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valtioiden suvereenisuus on ollut pitkään kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän keskeisiä tukipilareita. Suvereniteetti on kuitenkin myös suojellut tyranneja ja tarjonnut suojan laajoihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Suurin ...
  • Hyvitysmaksu oikeusturvakeinona julkisissa hankinnoissa 

   Liukkonen, Juha-Pekka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen taustalla on julkisten hankintojen sääntely sekä niihin liittyvään muutoksenhakuun luotu oikeusturvajärjestelmä. Yksi markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista oikeusturvakeinoista on hankintalain (laki julkisista ...
  • Itsemääräämisoikeus ja etujen suojaaminen edunvalvontainstituutioissa 

   Vuori, Nora (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Holhouslainsäädäntö koskettaa meitä kaikkia jossain elämän vaiheessa. Holhouslainsäädäntöön voidaan katsoa kuuluvan laki holhoustoimesta (1.4.1999/442) ja laki edunvalvontavaltuutuksesta (25.5.2007/648). Holhoustoimen ...
  • Julkiset saatavat ja ulosoton asiamieskielto 

   Tuominen, Hanna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valtaosa ulosottoon saapuvista saatavista on julkisia saatavia, joista säädetään laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Julkisia saatavia ovat verot, julkiset maksut, muut julkisoikeudelliset ja niihin rinnas-tettavat ...
  • Julkisten hankintojen korjaamismenettely: Virheellisen hankintapäätöksen tai hankintamenettelyssä tehdyn virheellisen ratkaisun korjaaminen ja asianosaisen oikeusturva 

   Alatalo, Mari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuonna 2010 julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön säädettiin uusi hankintaoikaisu ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen vaihdettiin valitukseksi. Uudistuksen tarkoituksena oli tehostaa hankinta-asioissa tapahtuvien ...
  • Kiusantekovalitukset 

   Dahlbacka, Terhi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnallisvalitus on kaikille kunnan jäsenille ja asianosaisille osoitettu oikeus hakea muutosta kunnan viranomaisten päätöksiin. Näin ollen kunnallisvalituksen funktio on kaksijakoinen: Toisaalta kunnallisvalitus on kunnan ...
  • Komission täytäntöönpanovalta maatalouden markkinajärjestelyjen hallinnossa 

   Mäkelä, Sanna-Kaisa (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus pyrkii selvittämään ongelmia komission täytäntöönpanovaltaa koskien maatalouden markkinajärjestelmien hallinnossa. Komissiolla on laaja valta markkinajärjestelmien hallinnossa ja ylipäätään koko EU:n lainsäädänt ...
  • Kunnallisen jaotuksen muuttaminen. Oikeudelliset edellytykset ja kunnallinen itsehallinto. 

   Tuuri-Tammela, Helena (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomi jakaantuu kuntiin yleisen hallinnon alueellisen toimivaltamääritysten perustana ja kansalaisten itsehallinnollista tarkoitusta varten. Kuntajakomuutoksille säädetään menettelyt ja oikeudelliset edellytyk-set ...
  • Kuntien rahoituksen ja velvoitteiden yhteensovittaminen perusopetuksen järjestämisessä 

   Matikainen, Tanja (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunnan kehityksen myötä kuntien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet. Valtio voi lailla määrätä kunnille tehtäviä, jotka niiden on hoidettava. Näiden tehtävien hoitamiseen kunnat saavat valtionosuuksia. Kunnille ...
  • Kuntien yhteistyö ja julkiset hankinnat 

   Löytty, Katri (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkiset hankinnat ovat merkittävä osa julkista taloutta. Kappalemääräisesti noin kaksi kolmasosaa kaikista hankinnoista tehdään kunnissa. Kuntien toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana: kuntien ...
  • Kuuleminen sosiaalioikeudessa 

   Blomqvist, Anne (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sosiaalioikeuden asiakkaan oikeusasemaa suojaavat perustuslain 19 §:n sosiaaliset oikeudet ja menette-lyyn liittyvät perustuslain 21 §:n oikeudet ja oikeuksia täsmentävät oikeusperiaatteet. Oikeus tulla kuul-luksi on tärkeä ...
  • Lapsen oikeus terveelliseen päiväkoti- ja oppimisympäristöön 

   Mänty, Riikka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kosteus- ja homeongelma ei kosketa ainoastaan yksityisomistuksessa olevia rakennuksia, vaan myös julkisista rakennuksia löytyy vastaavia ongelmia. Päiväkodit ja koulut kuuluvat niihin julkisiin rakennuksiin, joissa lasten ...
  • Lasten oikeudet huostaanottoprosessissa 

   Havukainen, Satu (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perus- ja ihmisoikeudet ovat tärkeä osa oikeusjärjestelmäämme, johon kuuluvat myös lasten oikeudet, jotka ovat nousseet paremmin esiin vasta 1990-luvulla kansainvälisten ihmisoikeussopimusten myötä. Lasten erityiseen asemaan ...
  • Lasten oikeuksien toteutumisen valvonta huostaanotossa ja sijaishuollossa 

   Voutilainen, Tiina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut Suomessa vauhdilla. Tähän vaikuttaa yhteiskunnan tilanne: ihmisiltä, niin lapsilta kuin aikuisiltakin, vaaditaan joka suhteessa enemmän. Erilaiset elämän kriisitilanteet, kuten ...
  • Maanomistajan asema kuntakaavoituksessa 

   Lehto, Päivi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on maanomistajan asema kuntakaavoituksessa. Perustuslaki, kuntalaki, hallintolaki, hallintolainkäyttölaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki turvaavat maanomistajan ...
  • Metsästäjäorganisaation julkiset hallintotehtävät 

   Kälkäjä, Pekka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa metsästystä ja riistanhoitoa koskevien asioiden ylin johto ja valvonta kuuluu Maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriön alaisuudessa toimii metsästäjien omatoimisuuteen perustuva metsästäjäorganisaatio, jolle ...
  • Oppioikeuden määräytyminen ulkomaalaisryhmien osalta 

   Rantakoski, Maria Katariina (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Oppivelvollisuus ja perusopetus ovat oleellinen osa suomalaista yhteiskuntajärjestelmää. Lisääntyneen maahanmuuton johdosta on syytä tarkastella, miten kyseisiä säännöksiä sovelletaan maahanmuuttajiin. Nykyinen lainsäädäntö ...