- Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityötTeknillinen tiedekunta

  • 3D-tulostaminen 

   Lakkonen, Jukka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa perehdyttiin 3D-tulostamisen kehitykseen ja sen tarjoamiin mah-dollisuuksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa käsiteltiin myös 3D-tulostamisen mahdol-lisista vaikutuksista tuotantoketjuun ja tuotantoon. ...
  • A Feasibility Study of Azure Machine Learning for Sheet Metal Fabrication 

   Kwitek, Marek (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The research demonstrated that sheet metal fabrication machines can utilize machine learning to gain competitive advantage. With various possible applications of machine learning, it was decided to focus on the topic of ...
  • A Secured Wireless Remote Control and Monitoring System with Redundancy 

   Liu, Yang (2005)
   Diplomityö
   Automated substation monitoring, diagnostics, and remote control systems provide many useful operating and reliability advantages. Their widespread use is, however, limited because of high costs making them economically ...
  • A SHARED INFORMATION SYSTEM FOR TOURISM ENTERPRISES IN DEVELOPING ECONOMIES 

   Tyynelä, Lauri Matti (2011)
   Diplomityö
   In a developing economy's business environment, introduction of new technology creates a large potential for more effective and streamlined production of tourism services. This study shows guidelines of design of an ...
  • A SIMULATION MODEL FOR MAPPING CARBON DIOXIDE EMISSIONS TO DEVELOP A GREEN LOGISTICS SYSTEM 

   Chen, Yang (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The aim of this thesis is to develop a simulation tool that helps companies to track and re-evaluate the environmental impacts on their logistics systems. A discrete event based simulation model is used and developed in ...
  • A Software Framework for Storing User Workspaces of Desktop Applications 

   Lehesvuo, Arvi (2012)
   Diplomityö
   There are many design problems faced in user interface design of desktop applications. For most of the problems there is some suitable design pattern or existing software component to cope the problem, without having to ...
  • A Software Implementation of the Requirements Abstraction Model 

   Norrback, Oskar (2014)
   Diplomityö
   Requirements are often referred to as one of the main reasons for failed software projects. In this thesis we review the Requirement Abstraction Model (RAM) as outlined by Tony Gorschek and Claes Wohlin. RAM was developed ...
  • Adjacency visualization in mobile networks 

   Laipio, Lauri (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The ever-increasing usage of mobile phones forces the network operators to expand and tune their mobile networks continuously to meet the growing requirements for the quality of service. This is done with the help of ...
  • Admission Control for Multiuser Communication Systems 

   Imran, Ali (2010)
   Diplomityö
   During the last few years, broadband wireless communication has experienced very rapid growth in telecommunications industry. Hence, the performance analysis of such systems is one of the most important topics. However, ...
  • Agile project management in engineering, procurement and construction projects: A case study of ABB Grid Integration Finland 

   Oja, Jonna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis is commissioned by ABB Grid Integrations Finland. The case organization was interested in finding out if agile project management (APM) and particularly the Scrum framework could improve the management of their ...
  • Agile Supply Demand Networks Approach to Optimize Inventory and Reduce Lead Time 

   Yuan, Li (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis work is application of the ASDN (Agile Supply Demand Networks) software to improvement toy logistics network. The researcher worked as a development engineer with ASDN software and tasks were design an example ...
  • Aikasarjan mallintaminen Multi-Layer-Perceptron -neuroverkolla 

   Kankaanpää, Jyrki (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä työssä tutkitaan miten Multi-Layer-Perceptron -neuroverkolla mallinnetaan aikasarjoja ja miten luotua mallia voidaan käyttää tuottamaan ennusteita mallinnetusta aikasarjasta. Lisäksi konstruoidaan neuroverkkosovellus, ...
  • Aktivoivaa opetusta tukeva verkko-oppimisympäristö kurssimuotoisille oppilaitoksille 

   Sjöberg, Marianne (2016)
   Diplomityö
   Nykyaikainen oppimiskäsitys näkee oppimisen tiedon aktiivisena tuottamisena. Vastuu oppimisesta siirretään opiskelijalle, ja opettaja toimii enemmän yhteistyökumppanina kuin vain tiedon yksipuolisena jakajana. Tässä ...
  • Alakulttuurit yrityksen toiminnassa – Case Suomen Ilmanvaihto ja Huoltopalvelut Oy 

   Hyökki, Ville (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia alakulttuureiden vaikutusta yrityksen toimintaan. Tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksena, jossa kohdeorganisaationa on suoramyyntiin keskittyvä yritys. Lähtötekijänä tutkimuksessa ...
  • Alihankinnan riskit Kiinassa 

   Ollinkoski, Pasi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tänä päivänä yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa keskittymällä ydinosaamiseensa ja ulkoistamalla sen ulkopuolelle jäävät toiminnot. Yritysten kansainvälistyessä alihankkijoiden valinta ulotetaan kotimaisista ...
  • Alihankintasopimukset ohjelmistoliiketoiminnassa 

   Viljamaa, Teuvo (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee alihankintasopimuksia elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa ja se on toteutettu teoreettisena kirjallisuustutkimuksena, nojautuen vahvasti lakiteksteihin, säädöstietokantaan ja ...
  • Alihankintaverkoston palvelustrategiat globaalissa toimintaympäristössä 

   Sauna-aho, Sinikka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Teollisuustuotteiden valmistuksessa on alihankintaverkostolla tärkeä osuus. Yritysten toiminnoista ne osuudet, jotka eivät kuulu yrityksen oman ydinosaamisen piiriin toteutetaan usein alihankkijoiden toimesta. Näin ...
  • Alumiiniseoksisen reitityskomponentin lämpökäsittely 

   Tuomisto, Antti (2007)
   Diplomityö
   Keskijänniteverkkoon kuuluu olennaisena osana reitityskomponentit, jotka valmistetaan alumiinista valamalla. Tarvittavien lujuusominaisuuksien saavuttamiseksi lähes kaikille komponenteille suoritetaan valun jälkeinen ...
  • AMBIENT NETWORKS -VISIO JA -LIIKETOIMINTASUHTEET 

   Takala, Ari (2013)
   Diplomityö
   Internetiä käyttävien päätelaitteiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla. Kun siirryttiin 3G- ja 4G-aikaan, niin erityisesti mobiilit päätelaitteet kuten älypuhelimet ja taulutietokoneet ovat lisänneet verkon ...
  • An Adaptive Differential Algorithm 

   Vainioranta, Ville (2013)
   Diplomityö
   Differential Evolution is an evolutionary algorithm designed for global optimization. Its main assets are simplicity, ease of use, and effectiveness, which has been demonstrated in different research papers and evolution ...