• Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen metalliteollisuusyrityksessä 

      Wiklund, Antti (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessin kulku, analysoida menetelmiä sekä esittää niiden perusteella kehittämisehdotuksia. Lisäksi selvityksen avulla pyritään kartoittamaan muita toimintaa ...